Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОБЕКТИ НЯМАТ СЕРИОЗНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

ТАРИФНИТЕ СТАВКИ ПО ПОЖАР СА ДОСТА ПО-НИСКИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕГражданите все още са безпомощни срещу природните бедствия, а катастрофическият пул си остава проект. В случай на наводнение, земетресение или друго природно бедствие изниква социален проблем и няма кой да помогне на пострадалите, защото в такива ситуации държавата влага средствата си във възстановяване на общата инфраструктура. В страни като Германия и Австрия са създадени подобни пулове за наводнения. Територията на България пък се причислява към земетръсните зони. Земетресенията у нас са сред най-опасните природни бедствия - по оценка на специалистите една трета от страната може да бъде разрушена само за 20 секунди. Само през последния месец над страната се изсипаха проливни дъждове, които нанесоха сериозни материални щети. На 5 и 6 юни тази година във Врачанско и Монтанско проливният дъжд наводни над 150 къщи. Във врачанското село Лиляче нивото на реката се покачи с 3 метра, пороят преля над мостовете и наводни 50 къщи и селскостопански постройки. Щетите се изчисляват на 1 млн. лева. Проливни дъждове паднаха и в Старозагорска област, водите на река Тунджа са прелели защитна дига в района на с. Елхово и в района на с. Ягода и са пострадали селата Турия, Александрово, Гъбарево, община Павел баня и общинският център. Още през 2002 г. Асоциацията на българските застрахователи си постави за цел да създаде застрахователен пул за катастрофични събития, от който после да се компенсират щетите от такива бедствия. Той трябваше да акумулира средства от всички граждани, притежаващи недвижими имущества посредством задължителни застраховки. Предлагаше се набраните от задължителното застраховане средства да отиват по специална сметка в банка и да се събират от данъчните служби, като данъкът се нарича Застраховка срещу катастрофични рискове. Бе поискано съдействие на Световната банка по примера на катастрофичния пул на Турция и бе получено принципното й съгласие за покритие на т. нар. start-up costs. Това са първоначалните разходи, свързани с оперативната работа на администрацията на пула, както и разходи за доставка на офистехника, за информационно оборудване и обслужване. Световната банка може да подпомогне и финансирането на разходите за проучване и оценка на риска от земетресение в различните сеизмични зони, за актюерските изчисления, свързани с нивата на застрахователните премии, както и да предостави дългосрочен кредит със срок за погасяване 15-20 години, предназначен за плащания при катастрофични събития.Гледните точки на застрахователите и на държавата обаче някак си не се пресякоха и три години по-късно тези идеи все още се коментират в бъдеще време.През първото тримесечие на годината застраховките, обединени в групата Пожар и природни бедствия и щети на имущество, заемат близо 23% от портфейла на общото застраховане. Първите три места заемат и най-много премии по този вид застраховка са привлекли ЗК Орел, ЗПАД Алианц България и ДЗИ Общо застраховане.Застраховането срещу пожар е задължително, за да се договорят и допълнителни покрития на имущественото застраховане. В полицата на застраховката Индустриален пожар повечето компании включват освен самия пожар също и последиците при гасенето му, от удар от мълния, експлозия и имплозия, удар от летателен апарат, разходи за отстраняване на развалини, разчистване, събаряне и демонтиране - с лимит до определен процент от застрахователната сума на застрахованата сграда. Разширеното покритие на тази застраховка, което изисква и допълнителна премия, включва застраховане на последиците от природни бедствия, свличане и срутване на земни пластове, земетресение и т.н. чак до кражба и вандализъм. Практиката показва обаче, че на българския пазар се продават основно застраховките, гарантиращи сигурност от пожар и природни бедствия, а много по-рядко се търси защита срещу злоумишлени действия и за земетресение. Големите индустриални предприятия като правило не сключват застраховки срещу кражби, това е характерно за по-малките търговски фирми.Основните проблеми при застраховането на големи индустриални рискове произтичат от факта, че то се възлага чрез механизмите на Закона за обществените поръчки, за което вестник БАНКЕРЪ писа преди време. В стремежа си да платят по-ниски премии клиентите на застрахователните компании сами влизат в омагьосан кръг, като избират ниски застрахователни суми, но по този начин не получават реални обезщетения. Застрахователите твърдят, че не е нормално големи обекти с активи на стойност 200 млн. лв. да се застраховат за всички рискове с тарифно число 0.02% от застрахователната сума.В България вече проблясва светлинка - избират се по-реални условия при застраховане на големи обекти - твърди Диана Манева, член на СД и директор Продажби и териториални структури в ЗК Орел. Това важи предимно за чуждестранните инвеститори и за българските фирми с чуждестранно участие. При застраховките Строително-монтажни работи пък клиентите застраховат обектите по реалните им стойности, а не както досега - по балансовите стойности на активите, които са доста по-различни от реалната им пазарна стойност. През първото тримесечие на 2004 г. ЗК Орел отбеляза премиен приход от 7.4 млн. лв. и държи най-голям пазарен дял сред 20-те от общото застраховане по застраховането на имущество.Застрахователят задължително трябва и да презастрахова риска при индустриален пожар, тъй като там обезщетенията са доста солени - твърди Диана Манева. Водещи презастрахователи на ЗК Орел са Мюних Ре и Суис Ре. Компанията осигурява двойна и тройна защита на клиентите си чрез факултативно презастраховане (т.е. в договора участват няколко презастрахователни фирми). При настъпване на катастрофични събития, например земетресение, както и при застраховане на суперголемите и скъпи обекти, чието обезщетение не може да бъде изплатено само от един презастраховател, този вид презастраховане е по-надеждно.ЗПАД Алианц България прави два вида застраховане на имущества на големи обекти - Индустриален пожар и Всички рискове на индустриални обекти, от които се формира преобладаващият обем на приходите й от имущественото застраховане. Сериозни клиенти на компанията и през тази година са Макдоналдс, Юмикор, Крафт фудс, Актавис, Кроноспан. Презастраховането на риска прави Алианц (Германия).На българският пазар тарифните ставки за застраховане на индустриалните обекти са доста по-ниски, отколкото на международния, освен това има подзастраховане на обектите (т.е. застраховките се сключват за стойности, които са по-ниски от реалните), а конкуренцията на този пазар е предимно в цените на премиите - споделя Владимир Маринов, директор Имуществено застраховане в ЗПАД Алианц България. Компанията държи второто място на този пазар през първото тримесечие на тази година с приход от 7.2 млн. лева.Солиден дял от пазара на имущественото застраховане с премиен приход 4.5 млн. лв. за първото тримесечие има и ДЗИ Общо застраховане. Компанията е застраховала имуществото на българския парламент, както и на Министерския съвет срещу пожар и природни бедствия. По думите на Евгения Димова директор Имуществено застраховане, застрахователят напоследък регистрира ръст и в т.нар. малък пожар(т.е. в застраховането на домашно имущество). От края на миналата година компанията предлага на своите клиенти варианти за заплащане на цената на застраховката на вноски, редица отстъпки и бонуси, ако не са получавали обезщетение или имат и други застраховки в ДЗИ. Но като цяло всички застрахователни компании все още имат проблеми при застраховане на домашното имущество срещу пожар и природни бедствия. Все още се смята, че по-застрашен е автомобилът, тъй като е извън дома, а домът ни е... неприкосновен. Изискването на банките обаче да се представи застрахователна полица, когато се ипотекират имоти срещу кредит в последно време принуждава кредитополучателите задължително да застраховат недвижимата си собственост срещу пожар.Премиите при застраховане на домашно имущество варират от 10 до 200 лв., като застраховката е годишна, а средната застрахователна сума е около 20 хил. лева. В ЗПАД Алианц България например се предлага застрахователен пакет Жилищни сгради, домашно имущество и кражба чрез взлом. При застраховано имущество в апартамент от 70 кв. м жилищна площ застрахователната сума може да бъде 27 300 лв. (вкл. и 8190 лв. за движимото имущество). При това положение премията за този пакет застраховки варира от 29 лв. (ограничено покритие) до 63 лв. (максимално покритие).При имуществено застраховане на търговски обекти премията е от 30 до 50 лв. годишно.В ЗПАД Алианц България при застраховането на индустриални обекти диапазонът в тарифите е доста голям в зависимост от отрасъла, от вида на производството, от покритите рискове, от конкретните рискови фактори (например наличие на средства за противопожарна охрана). Премията варира от 0.05% до 0.17% от застрахователната сума. В ДЗИ Общо застраховане тарифните числа при застраховане на т.нар. индустриален риск са в диапазон от 0.039 до 1.5% от застрахователната сума, като е предвидена отстъпка до 40% при липса на щети. При застраховането на домашно имущество те варират от 0.08 до 1.10% от застрахователната сума, като най-ниските суми са от порядъка на 5 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във