Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ЗАСТРАХОВАН, СТРОИТЕЛЯТ САМ ЩЕ ПЛАЩА ЗА СРУТЕНА СГРАДА

ДЗИ ПРЕДЛОЖИ НОВАТА ЗАСТРАХОВКА В ДВА ВАРИАНТАЗастраховката Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството е задължителна според Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, независимо че не е определен контролен орган, който да проверява дали е сключена. Тя вече се предлага във всички агенции и офиси на ДЗИ-Общо застраховане АД. Според застрахователите влязлата в сила от 9 март наредба, която и в. БАНКЕРЪ коментира неотдавна, има доста несъвършенства. Експертите от ЗПАД Алианц България, от ЗК Орел и ДЗИ-Общо застраховане бяха единодушни - основният недостатък на нормативния документ са твърде ниските цени на застраховката. Наредбата определя премията да е в промили (едно на хиляда) от минималните лимити на отговорност. Така премиите би трябвало да варират от 50 до 600 лева. Тези ниски стойности не позволяват да се акумулират достатъчно средства, за да се покрият бъдещи щети. Затова мениджмънтът на ДЗИ-Общо застраховане АД взе решение тази застраховка да се предлага задължително със самоучастие на застрахования във всяка щета. Друг важен елемент е, че ДЗИ предложи два варианта на застраховката - задължителна (в рамките на минимума, определен с наредбата) и доброволна (за по-голяма сума). Предназначението на доброволното ниво е за фирми или лица, които преценяват, че задължителните лимити не съответстват на обема на професионалната им дейност. Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството се сключва за една година, като ДЗИ носи риска за вреди от действия или бездействия на застрахования, извършени дори преди сключването й. Застрахованият декларира датата (максимум пет години от началото на застраховката), от която е започнал дейността си като проектант, строител, консултант, лице, упражняващо строителен надзор или технически контрол върху част Конструктивна на инвестиционни проекти. ДЗИ предлага и задължителна застраховка на професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството или на трети лица в резултат на неправомерни действия при изпълнението на строителните работи. Цената й е 0.1% от уговорения агрегатен лимит (т.е. от максималната сума на отговорността, която поема застрахователят за всички събития през годината) независимо дали се сключва на задължително, или доброволно ниво. Минималният размер на премията обаче не може да бъде по-малък от 50 лева. При определяне на тарифите се вземат под внимание редица фактори. Основно ще влияе досието на фирмата: дали са допускани грешки при предишни строежи, колко проекта годишно е изпълнявал строителят, как е действала фирмата, какви са резултатите от дейността й, репутацията й на пазара, какво е качеството на построените от нея обекти и т.н. В 7-дневен срок от предявяването на иск за обезщетение застрахованият трябва да уведоми писмено застрахователя, като му представи изчерпателна и точна информация за нанесените щети. Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на наследници му в 15-дневен срок от получаване на всички необходими данни и документи, удостоверяващи отговорността и размера на вредите.Законът за устройство на територията разделя строителните обекти на шест категории. За всяка една от тях има диференцирани минимални лимити на отговорност по отношение на различните участници в процеса на проектирането и строителството, които подлежат на застраховане. Възложителят на строителството, който поема основна отговорност при евентуални срутвания и други щети, би следвало да изисква в седемдневен срок от започването на строителния процес предприемачът да представи копие от застрахователните си полици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във