Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И МАЙСТОР КОЛЬО ФИЧЕТО - СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ СА ОТ 35 ХИЛ. ЛВ. ДО 600 ХИЛ. ЛВ.Минавате под строяща се жилищна сграда и ненадейно върху вас пада тухла. Вие сте ранен. Според застрахователния жаргон - сдобивате се със средна телесна повреда и с временна нетрудоспособност. Тогава застрахователят на строителната фирма следва да ви плати обезщетение за страданията. Така заместник-министърът на регионалното развитие Савин Ковачев обясни образно пред журналисти на брифинг в Министерския съвет ефекта на приетата от правителството на 19 февруари тази година Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Тя допълва Закона за устройство на територията. Застраховката се нарича Професионална отговорност и се сключва със строители, проектанти и консултанти за периода, през който те упражняват тази дейност. Нещо повече, пет години след като са прекратили дейността си, те са длъжни да купуват тази полица. Задължително се застрахова професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството или на трети лица, в резултат на неправомерни действия при изпълнението на строителните работи. Определено е цената на тази застраховка да бъде една хилядна от стойността на фиксираните в наредбата минимални лимити на отговорност.Цифрите на лимитите на отговорност, определени в наредбата, са абсолютно неадекватни на рисковете, за които става дума, защото са твърде ниски - това бе коментарът на застрахователните специалисти. Нововъведените застраховки на първо време ще трябва да покриват цялата строителна дейност, извършена пет години преди 2004 година. Нелогично звучат, според тях, и границите на премиите, очертани от заместник-министъра - от 50 лв. до 600 лв. за година. Как един застраховател би изплатил минимална щета от 600 хил. лв. при събрана премия от 600 лв. - питат застрахователите. В наредбата не са дефинирани рисковете, а би трябвало да се разграничат за имуществените и неимуществените вреди. Примерът с падналата тухла съвсем не е типичен и се отнася до нанесени преки вреди, а не до професионалната отговорност на работещите в този бранш. В случая много по-важно е наредбата да изисква да бъде покрит рискът от допуснати грешки или небрежност в проектирането и строителството, както и вследствие на непрецизен надзор върху строителния процес. Според застрахователните експерти, които са запознати с текста на наредбата, той е доста объркан. Ясно са описани само изключените рискове. Става дума за пет категории застрахователни събития: война и тероризъм, пряко или косвено действие на радиация, неправомерно използване на взривни материали, глоби, санкции, неустойки, дължими от лицата, както и вреди, нанесени на собствени служители или работници.Що се отнася до тарифите по тази застраховка - министерските хора обясниха, че те в никакъв случай няма да бъдат толкова ниски. Минималните лимити на отговорност са само основа за определяне на премиите. Иначе строителните фирми ще решават какъв да е размерът им, като се вземат под внимание редица фактори. Основно ще влияе досието на фирмата: дали са допускани грешки при предишни строежи, колко проекта годишно е изпълнявал строителят, как е действала фирмата, какви са резултатите от дейността й, репутацията й на пазара, какво е качеството на построените от нея обекти и т.н. Новата наредба трябвало да дава сигурност на основните участници в процеса на проектирането и строителството, подлежащи на задължително застраховане, че причинените от тях волно или неволно вреди в процеса на строителството ще бъдат покрити с тяхната задължителна застраховка. Тя е особено актуална след трагичния инцидент в Московския аквапарк, коментираха хората от няколко столични строителни фирми. Освен че ще изпълняват изискванията на наредбата, строителите обясниха, че това няма да доведе до значително оскъпяване на строителството.Законът за устройство на територията разделя строителните обекти на шест категории. За всяка една от тях има диференцирани минимални лимити на отговорност по отношение на различните участници в процеса на проектирането и строителството, които подлежат на застраховане. Смята се, че отговорността им е различна, тъй като участието в строителния процес и вредите, които техният труд би могъл да причини, са в различна степен. Най-големи вреди причинява строителят, следват проектантът и консултантът. Наредбата ще влезе в сила три дни след обнародването й в Държавен вестник. Възложителят на строителството, който поема основна отговорност при евентуални срутвания и други щети, би следвало да изисква в седемдневен срок от започването на строителния процес строителят да представи копие от застрахователните си полици. Според Закона за устройство на територията глобата за неизпълнение на разпоредбите му е минимум 500 лева. МИНИМАЛНИ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТСтроежи, категория Минимални застрахователни суми в левове Строители Проектанти КонсултантиI категория 600 000 300 000 300 000II категория 400 000 200 000 200 000III категория 200 000 100 000 100 000IV категория 100 000 50 000 50 000V категория 70 000 35 000 35 000I категория - автомагистрали и пътищата I и II клас на републиканската пътна мрежа, жп линии и пристанища;II категория - третокласни пътища от републиканската пътна мрежа, обществените сгради с капацитет над 1000 души;III категория - високи жилищни сгради, производствени с капацитет 100-200 работни места;IV категория - жилищни сгради и производствени с капацитет 50-100 работни места;V категория - ниски жилищни сгради, вили и производствени с капацитет до 50 работни места

Facebook logo
Бъдете с нас и във