Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХОЛДИНГИТЕ - БАЛОНИ ИЛИ РАКЕТИ

Как холдингите се превърнаха в борсово чудо? Цените на акциите им претърпяха корекции през последните седмици, но търговците ще продължат да търсят отговор на въпроса дали някаква пазарна мода тласна стойността им към рекордни стойности, или поскъпването им има друго обяснение. Една от версиите е, че цените на книжата на холдингите бяха изостанали от котировките на останалите акции, представени на борсата.Редица брокери отдават високите цени на акциите на бившите приватизационни фондове главно на очаквания за равнището на финансовите им резултати, а не на реалните им стойности. Парадоксално е обаче, че поскъпват дори книжата на тези холдинги, чиято печалба намалява. Този ефект пък се отдава на покачването на доверието към техните мениджъри. Затова говори и фактът, че през миналата година за първи път няколко холдинга попаднаха сред дружествата, номинирани за награда за най-добро корпоративно управление. Основно два показателя могат да ориентират играчите на пазара в техния избор - счетоводната стойност на акциите на холдингите и съотношението цена/печалба. Тук трябва да се направи уговорката, че не всички дружества са актуализирали стойността на своите активи. Смисълът на изчисляването на счетоводната стойност на една акция е да се съпостави с пазарната й цена в момента. Прави впечатление, че цените на повечето акции вече са успели да надминат счетоводната им стойност. Пазарната позиция на дружествата може да се установи и чрез съотношението цена/печалба (цената на една акция, разделена на печалбата й, се разпределя). Според анализ на Клуба на журналистите ААА среднопретегленото съотношение цена/печалба на книжата на дружествата, съставящи индекса СОФИКС, е 41.13 по цени от края на февруари. Фрапантна е разликата в стойността на този показател между бившите приватизационни фондове. Докато съотношението цена/печалба на книжата на Българска холдингова компания е 5.79, то на Синергон Холдинг е 124.51. Имайки предвид обаче нрава на българския инвеститор, всеки ще избере за свой пътеводител този показател, който съответства на пазарното му настроение в момента. А холдинговите компании, въпреки корекциите от последните няколко дни, продължават да се радват на завиден интерес. За това говори и присъствието на по-голяма част от тях в борсовия индекс BG-40, в който намират място 40-те най-ликвидни компании. Едни от най-ликвидните книжа са тези на Индустриален Холдинг България, чиято цена само за последните шест месеца се покачи с повече от 317 процента. В момента акциите му се търгуват на ниво около 3.50 лева. Дружеството е изпратило миналата година с консолидирана печалба от 6.2 млн. лв., докато през 2003 г. нейният размер е бил 3.77 млн. лева. Приходите от дейността му пък са 49.8 млн. лева. Холдингът контролира 10 дружества - ЗММ България Холдинг АД, Приватинженеринг АД, КРЗ Порт Бургас АД, Августа Мебел АД, Елпром ЗЕМ АД, Сано Меритайм Холдинг АД, Международен индустриален холдинг България, КЛВК АД, Хидропауър България и Билд 2000 ЕООД. На 2 декември миналата година КРЗ Порт Бургас получи удостоверение за обработка на товари и започна да извършва освен кораборемонт и пристанищна дейност. Индустриален Холдинг България притежава акции от още две предприятия, заети в корабната индустрия - Булярд (25%) и Кораборемонтен завод Одесос (17.99 процента). Доверие Обединен Холдинг също привлича погледите с ръст на цената на акциите си от 162% за последните шест месеца, като през изминалата седмица книжата му се търгуваха около 5.52 лева. Доверие Обединен Холдинг попада в групата на бившите приватизационни фондове с най-разнородни портфейли. Предприятията, в които той има участие, работят във фармацията (Медика, Момина крепост, Медика Здраве), строителството (Хидроизомат, Дунав, Метални профили,Вит), текстилната и шивашката промишленост (Ритон П, Ритон 97, Ритон Класик, Марицатекс, Вратица, Биляна Трико, Биляна Лукс, Спенбул, Ведерник, Широкопечатен текстил), млечната промишленост (Виталакт Милк, Обединена млечна компания), услугите (ФК Евър, Обединен здравноосигурителен фонд - Доверие, Медицински център - Доверие, Доверие Брико, Реклама, Андема), търговията (Офис БГ, Хомоген), както и в други отрасли (Хеброс П, Съгласие, Новоселска Гъмза). Приходите от дейността на холдинга възлизат на 151.2 млн. лева. Консолидираната му печалба за миналата година обаче е намаляла спрямо 2003 г. с 31.9%, достигайки до 4.9 млн. лева. Капиталът на дружеството пък е 163.7 млн. лева. Акциите на Синергон Холдинг също са повишили значително стойността си през последните шест месеца - с 312%, достигайки в момента цена от 7.06 лв. за една. Този бивш приватизационен фонд е заложил основно на два отрасъла - търговия (36.67%) и туризъм (33.44 процента). Основните предприятия в неговия портфейл са Топливо, Новотел Пловдив и Петромел 1. Топливо се занимава с доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, въглища и брикети и строителни материали. Има ясно изразена тенденция към увеличаването на относителния му дял в продажбите на отоплителни материали. За миналата година дружеството е реализирало печалба, надвишаваща 1 млн. лева. Консолидираната печалба на Синергон Холдинг за 2004 г. пък е 635 хил. лв., в сравнение с 2003 г., когато положителният финансов резултат е бил 5.6 млн. лева. Приходите от дейността му са 260.9 млн. лева. Албена Инвест Холдинг също разчита на туристическия бизнес. Факт, който едва ли ще учуди някого, след като над половината от неговите инвестиции представляват 20.57% от капитала на Албена АД. Акциите на този бивш приватизационен фонд са хвръкнали през последните шест месеца с 240%, като цената на неговите книжа в момента се върти около 14.25 лева. Консолидираната печалба на холдинга за миналата година е 1.6 млн. лв., като в сравнение с 2003 г. тя отбелязва ръст от 43.3 процента. Приходите от дейността на дружеството пък са близо 25 млн. лева. Прави впечатление, че задълженията на Албена Инвест Холдинг, съотнесени към активите на дружеството, са доста скромни в сравнение с останалите бивши приватизационни фондове. Българска холдингова компания значително се отличава от своите събратя, тъй като дружеството явно е запазило навика отпреди година да действа по-скоро като инвестиционен фонд. Акциите, които правоприемникът на Българо-холандски приватизационен фонд държи на разположение за разпродажба, са доста повече, отколкото при останалите холдинги. Това обяснява и защо приходите от дейността на компанията за миналата година (10.9 млн. лв.) формират едва 50% от общите й приходи. Останалата половина са резултат именно от операции с финансови активи. Печалбата на дружеството за 2004 г . е близо 6 млн. лв. - 911.6% повече, отколкото година по-рано. Към края на миналата година холдингът е упражнявал контрол върху Паркхотел Москва, Българска лизингова компания, Харманлийска керамика, Търговия на едро Сливен, Елпром АНН, Бистрец, АТП Бухово. Освен това е държал акции (извън тези за препродажба) от още седем предприятия, между които едно в несъстоятелност - Изида АД. Акциите на Северкооп Гъмза Холдинг са се представили по-скромно в сравнение с книжата на останалите бивши приватизационни фондове. За последните шест месеца те са поскъпнали със 179%, като цената им в момента е 5.36 лева. Дружеството има капитал от 16.3 млн. лева. То е приключило миналата година с печалба от 608 хил. лв., което е отстъпление с 36.7% в сравнение с резултата през 2003 година. Приходите от дейността на холдинга са 10.9 млн. лева. Както подсказва и името на бившия приватизационен фонд, в своя портфейл от акции той е дал преимущество на селскостопанската дейност и по-специално - на производството на вина и високоалкохолни напитки. В този бранш се подвизават предприятията Дионисий АД - Никопол, и Винпром АД - Велико Търново. Останалите компании в портфейла на холдинга са: Перун - Разлог, Блатца - Ракитово, Рибовъдство - Русе, Буллип - София, Имоти - Трявна, Рекорд - Габрово, и Емос - Ловеч. През четвъртото тримесечие на миналата година холдингът придоби и 51% от Устрем Агро АД. Стара планина Холд успя да увеличи консолидираната си печалба за миналата година със 192% спрямо 2003 г. - достигайки един милион лева. Приходите от дейността на дружеството за същия период са 59.4 млн. лева. Вероятно тези резултати са подкрепили доверието на инвеститорите към този холдинг, тъй като цената на неговите книжа отбелязват един забележителен ръст за последните шест месеца - 405%, като в момента се търгуват на цена около 16.49 лева. Значимите дъщерни предприятия за холдинга са: Елхим Искра АД - Пазарджик, Славяна АД - гр. Славяново, Фазан АД - Русе, Хидроелементи и системи АД - Ямбол, СПХ Транс ООД - София, и Хайдушки поляни ЕООД - Смолян. Освен това той притежава акции в М+С Хидравлик АД (30.91%), което е едно от дружествата с най-съществено влияние върху цената на холдинга. ТК Холд прави впечатление с диферсифицирания си портфейл. Холдингът има контрол над 20 предприятия, а в други 28 също притежава акции. Той е приключил миналата година с печалба от 736 хил. лв., което е с 91% по-малко от 2003 година. Приходите, които холдингът е реализирал от своята дейност, пък са 23 млн. лева. Цената на акциите на друг неособено ликвиден бивш приватизационен фонд - Акционер Фаворит Холдинг, отбелязва един забележителен ръст през последните шест месеца от 430 процента. В момента книжата на холдинга се търгуват на нива около 7.27 лева. Дружеството е приключило миналата година с печалба от 1.4 млн. лв., която е с 13.9% по-висока от реализираната през 2003 година. Приходите от дейността му пък са се увеличили с 26% - до 55.6 млн. лева. Дъщерните дружества на холдинга са: Интърг АД - Сливен, Преслав АН АД - Велики Преслав, Котелостроене АД - София, Рачо Ковача АД - Габрово, Кортекс Трейдинг - София, Аутобохемия АД - София, Търговска къща Мебел АД - София, Складова техника АД - Горна Оряховица, Автотрансснаб АД - София, Промишлена енергетика Варна АД, ИФ Фаворит ООД - Бургас, Фаворит Петрол - Варна, и Тримона АД - Монтана. Софийското му дружество Аутобохемия е един от най-изявените емитенти на корпоративни облигации на БФБ-София. Холдинг Света София е приключил миналата година на нула. През 2003 г. пък е реализирал печалба от 899 хил. лева. Приходите от дейността му са 6.3 млн. лева. Изменението в цената на неговите акции през последните шест месеца е по-скромно - 247 процента. В момента книжата на дружеството се търгуват по 1.76 лв. едната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във