Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕМИНА ЛЕТВАТА С ВИСОК ОТСКОК

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ РЕГИСТРИРАТ ПРИРАСТ С 37.72% В ОБЩОТО И С 36.58% В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТОЗабележително е нарастването на приходите от застраховките Гражданска отговорност на МПС и Зелена карта през първото тримесечие на 2004 година. Ръстът им в сравнение с аналогичния период за миналата година е близо 40 процента. Това показва, че застрахователните компании печелят от тези застраховки, даже при положение че едва 50% от притежателите на МПС са ги застраховали. Резултатите от дейността на застрахователите през първото тримесечие на 2004 г. са обнадеждаващи. В началото на тази година се забелязват положителни тенденции и ръст в приходите както в общото, така и в животозастраховането. Решаващо влияние върху състоянието на пазара оказват няколко фактора - макроикономическата стабилизация, строгата фискална дисциплина и поддържането на сравнително ниска инфлация.От застрахователно-техническа гледна точка се наблюдава известно стабилизиране на покупателната способност в семействата и подобряване на финансовото състояние на част от фирмите. Българският застрахователен пазар има потенциал, а неговите участници проявяват делова активност, независимо от сложната обстановка и неблагоприятната за застрахователите данъчна рамка.Обобщените отчети за първото тримесечие на годината показват, че премийният приход в общото застраховане е 187.092 млн. лв.Нарастването му в сравнение с първото тримесечие на 2003 г. е 37.72 процента. Основният дял от приходите се пада на застраховането на моторни превозни средства (66.35%) и на застраховките Пожар и природни бедствия (22.62 процента). В първата група предимство се отдава на застраховките Гражданска отговорност на МПС и Зелена карта (общо 66. 29 млн. лева). Второ място в премийните приходи държи застраховката на сухопътни превозни средства или т.нар. Автокаско (57.84 млн.лв.), която отбелязва ръст от 38% в сравнение с първото тримесечие на 2003 година. На трето място е застраховката Пожар и природни бедствия( 29.21 млн. лв.) - с 32% ръст. С незначителен приход от общия размер на премиите са застраховките на релсови превозни средства (0.02%), застраховките на плавателни съдове (0.74%) и застраховката Помощ при пътуване (0.98 процента).Компанията с най-големи приходи през тримесечието е ЗПАД Булстрад - 39.30 млн. лв. и пазарен дял 21 процента. На второ място се нарежда ДЗИ - Общо застраховане - 28.02 млн. лв. и дял 15 процента. Трети е ЗПАД Алианц България - 24.54 млн. лв. и пазарен дял от 13.1 процента. Четвърто, пето и шесто място заемат ЗД Бул Инс, ЗК Орел и ЗПД Витоша. От двадесетте компании, развиващи общо застраховане, по-голямата част отбелязват ръст в дейността си в сравнение с началото на 2003 година. Изплатените обезщетения през първите три месеца на 2004-а също бележат ръст - от 40.68 млн. лв. през аналогичния период на 2003 г. достигат до 50.24 млн. лева. Най-много обезщетения са изплатили ЗПАД Булстрад, ЗД Бул инс АД , ЗПАД Алианц България и ДЗИ Общо застраховане.Животозастрахователитекоито миналата година отбелязаха рекорден спад в премийните си приходи и се върнаха до нивата от 2001 г., в първите месеци на 2004 г. реализираха 19.92 млн. лв., което в сравнение с аналогичния период на миналата година съдържа ръст от 36.58 процента. Изплатените обезщетения по животозастраховане (9.39 млн. лв.) също са нараснали с 3.38% спрямо първото тримесечие на 2003 г. (9.04 млн. лева).Продажбите на застраховки Живот и рента оправдаха неимоверните усилия на дружествата при предлагането им и приходите от тях са общо 12.90 млн. лв., което представлява 64.74% в общия портфейл от животозастраховки. От тях само 970 хил. лв. са застраховки за пенсии. Женитбената и детската застраховка е с приход едва 879 хил. лв., а 508 хил. лв. са скромният приход от постоянната здравна застраховка.Общият бруто премиен приход в животозастраховането се разпределя главно между първите четири компании (от общо 11 на този пазар). Първенство вече държи ЗАД Алианц България Живот с 5.63 млн. лв. приходи и дял от животозастрахователния пазар в размер на 28.14 процента. Второто място с приход 4.58 млн. лв. и пазарен дял 23% държи ДЗИ АД. Стремително на трето място се изкачи Ей Ай Джи лайф (България) с премиен приход от 2.88 млн. лева.Всички животозастрахователи (с изключение на ВЗК Добруджа-М-Живот) отбелязват ръст на приходите си през това тримесечие в сравнение с аналогичния период на 2003 година.Независимо от положителните резултати на отделните дружества процентът на прихода в животозастраховането е твърде нищожен - 9. 62 от общите приходи на застрахователния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във