Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Е ГУБЕЩА ЗАСТРАХОВКА

Теменуга Ненова, изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България, пред в. БАНКЕРЪИлеана СтояноваТеменуга Ненова е завършила Международни икономически отношения във ВИИ Карл Маркс, София. Първоначално е работила в промишлеността. От 1988 г. е в ДЗИ като директор на клон София окръг, после е главен директор на Софийски градски клон, директор Имуществено застраховане в ЦУ на ДЗИ и първи заместник-председател на ДЗИ през 1997 година. След това започва работа в Алианц България холдинг , а от 1999 г. е изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България и заместник-председател на УС на дружеството. Владее немски език. Омъжена е, с четири дъщери.Г-жо Ненова, защо в последния момент застрахователите се отказаха от определянето на цените на застраховката Гражданска отговорност за водачите на МПС в зависимост от дисциплината им по пътищата - т. нар. системата бонус-малос ? - Не може да се каже, че застрахователите не се отказват, защото първият критерий при съставянето на тарифата на тази застраховка е наличието (или липсата) на виновно причинени пътнотранспортно произшествия. Все още обаче нямаме разработен софтуер, който да се свърже с базата данни на Дирекция пътна полиция. А можем ли да принудим три милиона собственици на МПС да ни представят документ от полицията, с който да удостоверят дали са причинили произшествия през последните три години? Другият начин за доказване на невинност - с декларация на самия шофьор - е несигурен и крие опасност от измами. Затова при сключването на полици за догодина застрахователите ще се ограничат до информация, която е доказуема и извлечена от техните собствени бази данни. Вече е възложено на Гаранционния фонд да разработи необходимата информационна система.Каква е логиката Гражданска отговорност да поскъпва, щом средната възраст на автомобилите у нас е 18 години, а и застрахователите невинаги изплащат най-високия размер на обезщетенията?- Има логика, защото лимитите на отговорност са изключително високи. А възрастта на автомобилите в България не влияе върху цената на застраховката. В случая не се прави оценка на стойността на автомобила, а на отговорността, която собственикът поема към трети лица. Дали той шофира Ягуар, произведен в последните месеци, или Москвич на 25 години, отговорността му е 400 хил. лв. за причинени телесни увреждания и 140 хил.лв. за материални щети. Ако водачът причини няколко ПТП в годината, тогава отговорността му се умножава многократно. А иначе старият автомобил все пак е много по-рисков от новия. Получи се противоречие - Комисията за финансов надзор твърди, че сегашните премии за Гражданска отговорност са напълно достатъчни, а застрахователите смятат, че застраховката е губеща? - Тя действително е губеща. Твърденията на КФН се базират на информация, за която не може да се докаже, че е достоверна. По техни данни застрахованите в България са над 5 милиона души. Както знаем, у нас има три милиона автомобили и едва половината от тях са застраховани. Не е ясно доколко коректно са заделяли застрахователите резерви за висящи плащания ( т.е. резерви за покриване на настъпили, но неизплатени щети). Като изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България съвсем отговорно мога да кажа, че само от гледна точка на паричния поток тази застраховка е печеливша, а тя не е печеливша. За да е реална, трябва да се отчитат изключително високите лимити на отговорност, ниската цена на застрахователните премии и резервите за неизтекъл риск до края на давностния срок, който е пет години.Съществува ли опасност от бързо изчерпване на Гаранционния фонд Задължително застраховане, ако и през следващата година не се застраховат всички собственици на автомобили? Как би се отразило това на застрахователния пазар?- Има реална опасност, защото фондът трябва да поддържа неснижаем резерв от 3 млн. лева. Ако разделим тази сума на минималния лимит от 620 хил. лв. (общо неимуществени и имуществени вреди - бел.ред.) , това означава, че ако възникнат даже само пет големи щети, той ще се изпразни. Страшното е, че фондът може и да не е узнае това до края на 2005 г., тъй като съдебното производство е изключително мудно. При телесни увреждания започва наказателно производство, след приключването му се пристъпва към гражданско дело. В тежките катастрофи обикновено има загинали, но трудно се установява и доказва виновност. Едва след всичко това пристигат претенциите за обезщетения. Гаранционният фонд предлага на пострадалите ниски обезщетения, те завеждат дела, които също продължават доста дълго време, после идват регресните дела срещу виновниците за ПТП, които също приключват трудно. Това гарантира затруднения в бъдеще. И никой не може да прогнозира в кой момент Гаранционният фонд ще помоли застрахователите да увеличат вноските си към него.Какъв процент от брутните премийни приходи по Гражданска отговорност се използват за издръжка на застрахователните компании и за комисиони на посредници? Известно е, че тези разходи ще се отразяват на цената...- Застраховката вече ще се продава посредством нови канали, например по ИНТЕРНЕТ, и все по-малко - с участието на застрахователни агенти, които не разполагат с необходимата информация за правилна оценка на риска, за да определят цената на случаен клиент.Всяка компания определя различен процент за аквизиционни и административни разходи. Точно тази част от застрахователната премия ще насочи клиентите и ще им покаже кой застраховател какви разходи прави в работата си. Ако някое дружество предлага извън цената на застраховката и допълнителни екстри, които са забранени от Наредбата за задължителното застраховане, това означава, че финансира тези разходи от други източници или че се опитва да заобиколи контрола на Комисията за финансов надзор.Може ли да се смята при това положение, че застрахователят вади пари от резервите си?- Естествено, че се накърняват резервите. Ако това не е от застраховката Гражданска отговорност, то ще е по други видове застраховки в портфейла му.В публичното пространство вече се говори за компании, които не играят по правилата: пак се заговори за безплатно гориво и подобни. Каква опасност съществува за клиентите им?- Клиентите на компании, които не контролират резервите си, винаги са застрашени от това увредените от тях лица да ги осъдят за обезщетение, след като не може да го изплати застрахователят. В практиката има такива прецеденти. Адвокатите на много пострадали вече завеждат дело срещу причинителя на ПТП, независимо, че той е посочил своя застраховател. Така много често делото се води срещу физическо лице и виновният бива осъден да заплати обезщетението. Ако се постигне съгласие между него и застрахователя му, процесът се прекратява. Има случаи обаче, когато застрахователят се дистанцира и тогава човек може да е принуден да плати сам огромното обезщетение от 400 хил. лева.За да избягнат такива капани, хората могат да използват ИНТЕРНЕТ-страницата на КФН (www.fsc.bg) и да видят какви са отчетите на застрахователите към деветте месеца на 2004 г., как се разпределят пазарните дялове, какви разходи правят застрахователните компании и как се съотнасят те към бруто премийните приходи. Така те ще проверят колко изяждат някои компании и какво им остава за изплащане на обезщетения. За да се прецени стабилността на застрахователя, е важно да се знае размерът на изплатените от него обезщетения и резервите, които отделя по висящите щети. Не бива да се разчита само на реализираните приходи. Има дружества, които са отчели направените застраховки от декември миналата година като приходи за бъдещи периоди през деветмесечието на 2004 г., и това изкривява картината. Правилният подход е да се отчитат приходите от застраховката през декември към текущата година.Освен това някои колеги работят без презастрахователно покритие. Не е ясно как дружествата, чийто общ приход по всички застраховки е 3-5 млн. лв., ще посрещнат огромните лимити по Гражданска отговорност, които са от 140 хил. до 620 хил. лв. за едно събитие. КФН трябва да изиска от всички, които продават този продукт, да представят своите презастрахователни договори. Застраховател, който няма такъв, трябва да бъде лишен от правото да продава Гражданска отговорност. Той излага на риск не само клиентите си, но и доверието към застраховането като индустрия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във