Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГОНИМ ЕВРОПЕЙСКИ ОБХВАТ НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

На 28 септември 2005 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри ръководството на Гаранционния фонд. Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, издаде одобрение на Борислав Михайлов за председател на управителния съвет на Гаранционния фонд (ГФ) (по задължителните застраховки Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и Злополука на пътниците в обществения транспорт). За членове на УС са одобрени Теменуга Ненова, Диана Евстатиева, Евгени Игнатов и Йордан Кифов. Този избор бе предшестван от доста перипетии и разгорещени дебати. Изгладени ли са противоречията, има ли напредък за преодоляване на скандалнониския обхват на задължителната застраховка Гражданска отговорност , има ли обществена непримиримост към недобросъвестните автомобилисти? След доста дълго мълчание мениджърите на Гаранционния фонд са склонни да разговарят по тези въпроси.Господа, защо толкова трудно бе избран управителният съвет на фонда?Борислав Михайлов (Б.М.): Новият УС продължава да работи с приоритетите на стария управителен съвет. Първата и основна задача е съвместно със застрахователните дружества да повишаваме обхвата на застраховката Гражданска отговорност, още повече че в управителния съвет влязоха представители на компаниите, които правят най-сериозни отчисления във фонда.Първоначално този принцип не беше спазен и застрахователите с най-голям премиен приход и вноски във фонда недоволстваха, че не могат да контролират как се харчат парите им?Николай Сотиров (Н.С.): Доскоро управителното тяло на Гаранционния фонд се избираше на мандатен принцип. Най-напред работеше под шапката на Министерството на финансите, а след това на Комисията за финансов надзор. Застрахователите избираха свои представители за по два мандата. Първоначално бяха представени най-големите - ДЗИ и Булстрад, след което се изредиха по два пъти и останалите дружества. Впоследствие Гаранционният фонд премина към Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и мандатността отпадна. Сега УС на АБЗ избира УС на фонда.Създаде се впечатление, че ситуацията се успокои, когато протестиращите са влезли в управлението на фонда?Б.М.: Логично е в управлението да влязат представители на най-големите застрахователи за Гражданска отговорност - ДЗИ и Булстрад, както и други признати специалисти в автомобилното застраховане. Номинациите бяха определени от дружествата, а окончателният избор направи УС на АБЗ.От 2006 г. Гаранционният фонд се поема от общ Съвет на застрахователите, следователно отново ще има избор на управителния му съвет...Б.М.: Съветът ще бъде нещо като общо събрание на застрахователите, извършващи автомобилно застраховане. Като изключим животозастрахователите, всички останали компании продават Гражданска отговорност. Изключение прави само дружеството Ей Ай Джи. Общото събрание или съветът трябва да излъчи нов управителен съвет, процедурата ще е същата като при избора на УС на на Асоциацията на българските застрахователи.Няма ли да се повторят недоразуменията, а резултатът да е според поговорката - Mного баби - хилаво дете?Н.С.: По-добре ще е общото събрание да излъчи управителното тяло на фонда, отколкото да бъдат обвинявани за това петимата от УС на Асоциацията на застрахователите.Говореше се, че претенциите бяха заради избора на Йордан Кифов, който е член и на двата управителни органа?Б.М.: Да. Но той отново бе избран, за него гласуваха повече от половината застрахователни компании. Тук е мястото да припомня, че членовете на УС на ГФ трябва да са специалисти от висока проба, тъй като в Гаранционния фонд се срещаме с най-черната страна на живота - с пострадали, осакатени и нещастни хора. Потресаващо и несправедливо е да гледаш как млади хора по на 18, 25 години, които до вчера са имали амбиции и перспективи, заради недобросъвестността на някой неправоспособен или пиян шофьор днес страдат физически и са с прекършени мечти. Петдесет процента от инцидентите с летален изход или последвани от тежка инвалидизация са извършени от хора, които нямат право да управляват МПС или са пили, след което са седнали зад волана. Безотговорни са и онези, които заедно с тях са се качили в автомобила, както и безучастните свидетели на безразсъдното им намерение да шофират пияни.Едва половината от движещите се по пътищата автомобили имат Гражданска отговорност. Как ще накарате водачите да се застраховат?Б.М.: Намеренията ни е обхватът да се увеличи и да достигнем европейските нива от 80-90%, защото в момента говорим за 50-60 процента. В новия Кодекс за застраховането, който бе приет от Министерския съвет и вече е в парламента, са предвидени конкретни срокове и санкции. Когато водачите на МПС не са застраховани, ще бъдат не само глобявани, но и автомобилите им ще бъдат спирани от движение, защото всъщност става дума за общественоопасно деяние.Какво пречи да бъде постигнат нормалният за Европа обхват на Гражданската отговорност?Н.С.: Липсата на самодисциплина. Безотговорно е да шофираш автомобил, без да си застрахован, защото ставаш общественоопасен спрямо невиновни лица. В някои от развитите страни това деяние е криминализирано и се третира като улично престъпление. Още повече че недобросъвестният водач съзнателно се поставя в тази ситуация. Обществена отговорност е да сме безпощадни към такива автомобилисти, защото заради нередовните шофьори всъщност плащат добросъвестните, които са се застраховали. И тъй като премиите все повече ще се доближават до европейските, както и отговорностите, застрахованите ще понасят по-голяма икономическа тежест заради онези, които нямат Гражданска отговорност.Б.М.: Добрата новина е, че след като бяха въведени стикерите, сключените застраховки за първите шест месеца на 2005 г. са се увеличили с около 10% в сравнение с полугодието на 2004 година. Застрахованите автомобили към септември 2005 г. са с около 5-6% повече спрямо същия период на 2004 година.Н.С.:Потенциално по-опасни са водачите на стари автомобили, тъй като новите коли са технически по-мобилни и по-сигурни. Към края на юли 2005 г. увеличението е с повече от 132 хиляди и е в резултат от предприетите масови проверки от органите на МВР и от добрата медийна разгласа. Надяваме се, че новата проверка на КАТ, която започва от 1 октомври 2005 г., отново ще увеличи броя на сключените полици. Показателен е фактът, че намаляват сключените краткосрочни застраховки за сметка на по-дългосрочните и на едногодишните. Автомобилният парк, според данни от Пътна полиция, наброява общо 3 032 641 МПС, от които застраховани са едва 53 процента. Като извадим спрените от движение автомобили, застрахователният обхват се повишава на около 65 процента.Когато премията за едногодишна Гражданска отговорност стане 200 лв., броят на застрахованите няма ли още да намалее?Б.М.: Не го очакваме, защото автомобилите така или иначе няма да спрат да се движат. Едногодишната застраховка ще е на цената на резервоар с бензин, който пълним поне веднъж месечно. Щом шофьорът може да поддържа колата си в движение, значи ще е по джоба му да плати и задължителната застраховка. Иначе е логично да спре колата си. Законодателят е предвидил и разсрочено плащане на премията от 200 лв. - на четири вноски. Във възможностите на всеки е плати 50 лв. на тримесечие и да бъде граждански отговорен.Стикерите са задължителни и според новия Кодекс за застраховането, следователно са ефикасно средство за контрол и превенция? Така ли е наистина?Б.М.: Те не са българско изобретение, масово се прилагат и в други европейски страни.Имаше напрежение сред застрахователите във връзка с тиражирането и разпределението им. Компаниите не получаваха заявените количества, как е сега?Б.М.: Нямаме проблеми, всички застрахователи вече са получили заявените стикери. Изработени бяха и критерии за разпределението им - то става въз основа на подадени от дружествата данни за броя на сключените застраховки. Ако дружеството например има 10 хил. нови полици, то ще получи 20-30 хил. броя стикери. Правилата са известни и се спазват от всички.Говори се, че стикери се пласират и продават на черно, включително и от недобросъвестни полицаи, доколко това е истина?Б.М.: Стикерите не се продават, а се предоставят напълно безплатно въз основа на сключената полица. И ако някой някому е поискал пари за стикер, потърпевшият трябва да сигнализира за това в съответните правоохраняващи органи.Пускаха се слухове, че ще искаме допълнително пари за стикерите, което не е вярно. Стикерът показва наличието на застраховката, но не е достатъчен като доказателство. Застрахователната полица е документът, който удостоверява застраховката, а стикерът е неразделна част от нея и онагледява отговорността, поета от водача.Н.С.: Чрез стикера се осъществява обществен контрол за това, дали някой има, или няма Гражданска отговорност. Зелените и червените стикери показват наличието на краткосрочни или дългосрочни (едногодишни) полици. След приемането на Кодекса за застраховането ще останат вероятно само зелените стикери, тъй като застраховката ще бъде едногодишна, но с право за разсрочено плащане на премиите. Всяка застрахователна компания сама ще определя премията и периодите на разсрочване, а върху стикерите ще бъде отразено движението на плащанията.Колко искове за имуществени и неимуществени щети са предявени пред фонда през изминалите месеци на 2005 година?Б.М.: От 1 януари до 31 август 2005 г. са изплатени общо обезщетения за 763 433 лв., от които 143 164 лв. - за имуществени вреди, и останалите 620 269 лв. за неимуществени увреждания на трети лица.Докъде стигнахте с изграждането на Информационната база данни? Ще може ли пътният полицай да установи по електронен път дали автомобилът, който е спрял за проверка, наистина е застрахован?Н.С.: Гаранционният фонд трябваше да създаде информационна база данни за сключените застраховки Гражданска отговорност, което и направихме.Към 15-о число всеки месец застрахователите задължително подават при нас информация за действащите МПС с валидна застрахователна полица. До 30-о число на съответния месец ние предоставяме информацията на органите на МВР - КАТ. Така че пътният полицай винаги може да направи справка по електронен път дали автомобилът, който проверява, е действително застрахован. Вече имаме случаи да са залепени стикери без валидна застрахователна полица.Пари ли не достигат, за да бъдат интегрирани информационните системи на застрахователите и полицаите?Н.С.: Изграждането на интегрирана информационна система предстои, вече сме създали основата за нея. Но наистина все още не са намерени достатъчно средства. Но не само в парите е причината. Досега не бяха регламентирани параметрите й, но след влизането в сила на Кодекса за застраховането условията ще бъдат уточнени. Проектът вече е изработен от група специалисти към Гаранционния фонд.След броени месеци новият кодекс ще стане правен факт. Очаквате ли въз основа на общата база данни ефикасността на контрола да се повиши?Н.С.: И в момента, в закона за движение по пътищата е предвидено полицаят да спира от движение нередовните автомобили - едно от основанията за това е липсата на личната задължителна застраховка Гражданска отговорност. Следователно проблемът е в това - законите и разпоредбите да се изпълняват стриктно.Събираемостта на глобите обаче клони към критичния минимум, какво се прави, за да бъде променена скандалната ситуация?Б.М.: Този въпрос задайте на данъчната администрация. Наложените от Пътна полиция глоби се събират само от Агенцията за държавни вземания (АДВ). Трябва да отбележа с удоволетворение обаче, че от близо половин година поддържаме добър диалог с тях и имам впечатлението, че сериозно работят за събиране на глобите по Гражданска отговорност, което личи и от постъпленията по сметките на Гаранционния фонд.Фондът се захранва от събраните глоби, както и от вноските на застрахователните компании. Оскъпяването на премията ще се отрази ли върху наличностите във фонда?Б.М.: През 1997 г. застрахователите отделяха 6% от премийния приход за задължителната застраховка Гражданска отговорност, а сега процентът падна до 1.5 % и 1% от премията на застраховка Злополука в обществения транспорт. Имаше спекулации, че фондът се изпразва и че ще се увеличават отчисленията от компаниите. Нищо подобно, напротив - тенденцията е вноските на застрахователите да намаляват. Дори през 2001 г. не събирахме никакви отчисления, защото във фонда имаше достатъчно средства за изплащане на имуществени и неимуществени обезщетения за злополука, причинена от неизвестен извършител или от незастрахован водач на МПС, както при произшествия в градския транспорт, когато превозното средство не е застраховано.Имате ли проблеми с обхвата на застраховките Злополука в обществения транспорт? Ако билетът и картата са документът, удостоверяващ, че пострадалият пътник е бил в превозното средство. Какво ще кажете за практиката в маршрутните таксита да не издават билети?Б.М.: Билетът, абонаментната карта са документите, които доказват, че в момента на злополуката пътникът е бил в превозното средство. Ако не може да ги покаже, превозващата компания, въз основа на свидетелски показания, трябва да удостовери, че в момента на произшествието човекът наистина е бил там. Факт е, че в повечето маршрутни таксита не се издават билети. Проблемът трябва да бъде регулиран от съответната фирма и от контролните органи за обществен транспорт. Както и от настояването на пътниците да получат съответния документ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във