Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИРМЕНАТА КОЛА ОСТАВА СКЪПА

Данъкът върху разходите за експлоатация и поддръжка на леки автомобили догодина май ще се прилага почти както и досега, въпреки заканите за по-сериозна промяна. Без да забележат, депутатите все пак изключиха от неговия обхват джиповете и автомобилите с повече от пет места за сядане. В първоначалния текст на проекта за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се предлагаше понятието лек автомобил да се изравни с формулировката от Закона за движение по пътищата, според която лека е всяка кола, в която има до осем места (без това на водача). В момента в ЗКПО и Закона за данъка върху добавената стойност е записано, че лек автомобил е този, който има пет плюс едно места. Промяна на тази формула не се предвиждаше за ДДС. А в ЗКПО тя трябваше да се въведе при промените в допълнителните разпоредби на закона заедно с още осем страници корекции и допълнения на термините, използвани в този норматив.Оказа се обаче, че работната група, която оглежда текстовете преди второто четене на законите, е възприела предложението на някои депутати да отпадне промяната на определението за лек автомобил. Представителите на данъчната администрация не реагираха на това решение, а депутатите приеха изменението без дискусии. Според експерти, присъствали на заседанието, поправката е минала контрабандно.Повече разногласия предизвика друго изменение, засягащо този окончателен данък. Министерството на финансите предложи за първи път да се опишат разходите за леки коли, които подлежат на облагане, а данъкът да се начислява в случаите на смесено използване на автомобила (и за административни цели и за стопанска дейност, разходът за която се признава и не се облага). Първото предложение бе възприето почти без промени и в крайна сметка данъкът ще се налага върху разходите за горива и други консумативи - автобояджийски и автотенекеджийски услуги, резервни части, труд за ремонт, автокозметика, технически прегледи и паркинг. От тези разходи ще се изваждат приходите от застрахователни обезщетения, но само колкото е похарчено за отстраняване на щетите.Министерството на финансите (по-точно дирекция Данъчна политика, която готви законите) предлагаше да се даде възможност на фирмите, които използват колите си както за административни цели, така и за основната си дейност, във втория случай да не плащат данък. Досега липсата на критерий за разграничение на двете дейности караше данъчните да облагат всички разходи, свързани с експлоатацията на колите, което ощетяваше фирмите. По-конкретно се предлагаше, частта от разходите за бензин, свързани с административната дейност (т.е. делът, който се облага), да се определя на база на данните от пътните листа за изминатите километри през текущия месец. Колкото до разходите за поддръжка и ремонт, те ще се отнасят към административната дейност на базата на изминатите километри за предходните 12 месеца (т.е. предлагаше се осреднен коефициент). Това предложение обаче срещна съпротивата на Главна данъчна дирекция. Не мога да се съглася, че разходите за ремонт произтичат от изминатите километри, заяви главният данъчен директор Николай Попов. Той предложи да отпадне възможността в случаите на смесено използване на колите тези разходи да не се облагат и да се запази разпределението на база пътни листа само за разходите за бензин. В противен случай бюджетът ще се лиши от 4 до 7 млн. лв., заяви Попов. Според него от данъка върху разходите за поддръжка и експлоатация на автомобили досега са събрани 15 млн. лв. и половината от тази сума е свързана с ремонти и поддръжка.Това предизвика ехидната забележка на експертите към бюджетната комисия за практиката на дирекциите в МФ да пренасят споровете си в парламента. След допълнителни консултации Главна данъчна дирекция се отказа от възраженията си и бе възприет по-благоприятния за фирмите вариант.Основни промени в ЗКПОКакто често се случва, когато се обсъждат сложни закони, основните промени в ЗКПО бяха приети без дискусия. Те засягат основно данъчния амортизационен план, който трябваше да се състави за първи път тази година. Изискванията към плана, по който ще се определят амортизациите, признати от данъчните, вече са вкарани в проектозакона. Доста изменения произтичат от новите правила за сливане, вливане и други преобразувания на предприятия, които бяха въведени с последните поправки на Търговския закон. Пренаписани са правилата за коригиране на печалбите, когато са открити грешки, отнасящи се за минал период.Въвежда се нова категория - неразпределяеми разходи. Това са разходи, които не могат да бъдат отнесени към конкретна дейност (например заплатата на счетоводителя). Целта им е да се отграничат по-точно разходите, свързани с дейности, за които има данъчни облекчения, и такива, за които няма облекчения. Това ще засегне фондациите и лицата, които ползват преотстъпване на корпоративния данък.Променя се обхватът на понятието дълготрайни активи, въвежда се данъчен праг, над който те се определят като такива - да са на стойност над 500 лв. (подобна практика имаше и преди). Въвежда се нова категория дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползването им - такива са например някои лицензи. Те ще се амортизират до изтичане на срока им, но той трябва да е най-малко четири години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във