Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИНАНСОВ, РЕВЕРСИВЕН и ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

В България се използват три основни вида лизинг - финансов, реверсивен и оперативен. При финансовия лизинг активът става собственост на лизингополучателя веднага след като изплати всички вноски по падежа. Клиентът избира стоката, оборудването, превозното средство, както и доставчика. Лизингодателят го закупува и ако страните се договорят, поема задължението да го достави, монтира и пусне в експлоатация. Имуществото се застрахова за срока на лизинга, а рискът от повреждане е за сметка на лизингополучателя. Неизпълнението на договора води до санкции. Ако клиентът не заплаща вноските, се начисляват неустойки за всеки просрочен ден или договорът се прекратява и лизингодателят прибира актива. Финансовият лизинг не е купуване с разсрочено плащане, защото ако договорът бъде прекратен едностранно заради неплащане на вноски или неспазване на условията по него, клиентът не може да претендира за собственост върху актива, дори ако е в състояние да изплати остатъчната му стойност.Реверсивният лизинг (sell and lease back) е разновидност на финансовия. Той се практикува като форма на отпускане на заем за оборотни средства срещу собствено оборудване, като клиентът може да получи до 80% от стойността му. След което лизингодателят отново му го отдава като финансов лизинг. Целта на реверсивната сделка е да се получат оборотни средства за основна производствена или търговска дейност.Оперативният лизинг представлява отдаване на актива под наем за по-дълъг срок, като след приключване на договора активът остава собственост на лизингодетеля. Клиентът ползва лизингованият актив, като се задължава да спазва определени експлотационни условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във