Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Едно добро попадение - партньорство с Юлен

Като говорим за Банско, не можем да не споменем най-големия инвеститор в района - акционерното дружество Юлен АД , което е създадено още през юли 1999 година. Община Банско притежава 12 на сто от капитала му. Другите акционери са кипърската офшорна компания Маренго трейдинг (60% от капитала), регистрираната на Вирджинските острови Т.А.К. Сървисис (28%), както и две български дружества Алпенвелд Туристик- България и Ски инженеринг. Те притежават минимални дялове (под 1%).


През годините, откакто е създадена, компанията увеличава капитала си няколко пъти през 2002-ра, 2006-а и 2007-а. При първото увеличение община Банско апортира част от пасище в местността Средореко с обща площ 150.871 дка с цел изграждане на начална станция на Кабинкова въжена линия, която според устройствения план трябва да заеме 42 декара.


През октомври 2005-а изпълнителният директор на Юлен АД е направил предложение пред председателя на общинския съвет в планинския град за повторно увеличаване на капитала на дружеството. Мотивът е, че поради реализираната мащабна инвестиционна програма, при спазване на задълженията на Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк Пирин (сключен между Министерския съвет чрез министъра на околната среда и водите и Юлен АД през 2001-ва за изграждане и експлоатация на Ски-зона с център град Банско), счетоводната загуба на дружеството по това време е стигнала 4 396 194. 87 лева. В такива случаи съгласно чл.252, ал.1, т.5 от Търговския закон, когато чистата стойност на имуществото на едно акционерно дружество спадне под размера на вписания капитал - в Юлен в онзи момент той е едва 241 000 лв. и при положение че общото събрание на дружеството в срок от една година не вземе решение за намаляване на капитала за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява. Та за да не се стигне до такава фатална развръзка, общината апортира нови два терена в местността Средореко за изграждане на втора кабинкова въжена линия - единия с площ 15.235 декара, чиято стойност е определена на 3 713 532 лв., и втория от 10.765 дка, на стойност 2 623 970 лева. Общата оценка на двата имота е 6 337 502 лева. Срещу този апорт община Банско придобива 6337 обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1000 лв. всяка на обща стойност 6 337 000 лева. Така общината запазва и своите 12% участие в дружеството. През 2007-а - има ново увеличение на капитала. Акциите са придобити от Т.А.К. СЪРВИСИЗ, което дарява на общината толкова акции, колкото са необходими за запазване на дела й от първоначалните 12 процента. На 26 юли 2007-а е взето решение капиталът да бъде увеличен от 53 000 000 на 76 470 000 лева. Обещаните акции не са били прехвърлени на общината в срок, но това се е случило през лятото на 2011-а и сега община Банско отново има дял от 12 процента. До 2009-а кметството в Банско не е получавало дивидент от участието си в това дружество, но според одиторите неоспорим е фактът, че инвестициите в курорта ( а и по пътя за него) се виждат от всички.


Проверяващите от Сметната палата отчитат, че изградените от Юлен в ски зоната 19 писти, обслужвани от кабинковите лифтове (един шестседалков, шест четириседалкови и един триседалков лифтове) и четирите влека са показател за постигане на основната цел на дружеството. Ползите на общината се изразяват в косвени финансови приходи и развитие на инфраструктура, в резултат от увеличаване на туристическата дейност и съответно на легловата база.


Същите изводи са направени и за другото съвместно дружество на общината с Юлен. През септември 2007-а е създаден Спортен център - Банско АД. Капиталът на дружеството е 2 435 000 лв., разпределен на 2435 поименни акции, с номинална стойност 1000 лв. за всяка една от тях. Общинското участие в капитала е 20%, придобити чрез апорт на недвижим имот с площ 1860 кв. метра. Новото дружество е учредено за построяване и експлоатация на ледена пързалка в Банско. При проверката на дейността му експертите от Сметната палата са направили извода, че реализирането на целта, за която е създадено дружеството, е показател, въз основа на който може да се даде оценка, че от общинското участие има ефект. На този етап все още печалби от това начинание няма, но може би в бъдеще общината ще има на какво да се зарадва.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във