Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЩЕ ПРОДАВА АКЦИИ НА БОРСАТА

Андрей Шотов, изпълнителен директор на ДЗИ - Пенсионно осигуряване АД, пред в.БАНКЕРЪНа 20 януари ДЗИ - Пенсионно осигуряване АД е уведомило заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление Осигурителен надзор Бисер Петков, че се налага да приведе активите на управляваните от него професионален и доброволен фонд в съответствие с нормативните разпоредби на чл.178, ал.8 от КСО, и е поискало да му се предостави срок от 90 дни за целта.Причина за превишаване на инвестиционното ограничение е покачването на пазарните цени на акциите, в които са инвестирани активи на ДЗИ - Професионален пенсионен фонд. Г-н Шотов, защо ДЗИ - Пенсионно осигуряване АД поиска от Комисията за финансов надзор срок, в който да приведе активите на управляваните от него професионален и доброволен пенсионен фонд в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване? - ДЗИ - Пенсионно осигуряване АД е осъществило инвестиции на управляваните от двата фонда активи в акции, покачването на пазарната цена на които доведе до превишаване на инвестиционното ограничение съгласно Кодекса за социално осигуряване. Мерките, които дружеството ще предприеме, се състоят в продажба на акции в зависимост от котировките на Българска фондова борса - София АД до привеждане на активите на съответния пенсионен фонд в рамките на инвестиционното ограничение. Достатъчен ли ще бъде срокът, който поискахте?- Като се имат в предвид причините за превишаване на инвестиционното ограничение, предоставеният от КФН 90-дневен срок е достатъчен за продажба на акциите по най-добра цена. Това ще донесе възможно по-голям доход за пенсионния фонд и ще бъде изцяло в полза на осигурените лица.С какви резултати приключиха изминалата 2004 година пенсионните фондове на дружеството? - ДЗИ - Пенсионно осигуряване АД е най-новото дружество на пенсионноосигурителния пазар. Практически стартът на дейността му съвпадна с началото на процеса на промяна на участие на първоначално избрания от осигурените лица универсален и професионален фонд, т.е. от 1 януари 2004 година. Тъй като процедурите по промяна на участие протичат в рамките на тримесечие, ние бихме могли да говорим за постигнатите резултати за деветте месеца на изминалата година . Членовете на ДЗИ - Универсален пенсионен фонд са над 28 000 души с управлявани активи от 1 527 109 лв., на ДЗИ - Професионален пенсионен фонд - над 1700 души и 499 206 лв. активи, на ДЗИ - Доброволен пенсионен фонд - над 4000 души и 932 057 лв. управлявани активи.От 21 януари тази година КФН въведе ежедневното поддържане на индекси за стойността на един дял в пенсионните фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества: PROFIDEX - за професионалните, UNIDEX - за универсалните, и VOLIDEX - за доброволните пенсионни фондове. За какво става дума, с какво индексите улесняват клиентите на фондовете?- Ежедневното поддържане на индекси за стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е въведение на Комисията за финансов надзор. Стойността на индекса се изчислява от КФН на база ежедневната информация, която се подава от пенсионните дружества. Индексът на стойността на един дял ще се изчислява като модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял за всеки фонд от даден вид спрямо относителния дял на активите на този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения вид. На уебстраницата на КФН ще се поддържа и ежедневна графична информация за изменението на стойността на един дял за последните 60 работни дни, както и за изменението на индекса, отделно за професионалните, универсалните и доброволните пенсионни фондове.Най-вярна оценка за полезността на този индекс ще дадат хората, които се осигуряват, тъй като по този начин ще имат допълнителна информация за промяната на стойностите на дяловете на фондовете, управлявани от пенсионноосигурителните дружества. По този начин те ще могат да сравняват също дали доходът (т.е. печалбата), която реализира съответният фонд, е достатъчен и дали е над средното равнище в бранша.

Facebook logo
Бъдете с нас и във