Банкеръ Weekly

Banker Energy

Дългосрочните договори могат да се интегрират в либерализиран пазар

Гари Левсли, изпълнителен директор на "Контур Глобал" за Източна Европа, пред Banker Energy

S 250 9cc09972 669e 43aa b11e f0bfe804a8cd

Гари Левсли работи в "Контур Глобал" от 2008 г. и е изпълнителен директор за региона на Източна Европа, където са съсредоточени много от големите проекти на компанията. Преди това той е бил главен оперативен директор на украинската Donbass Fuel & Energy Co. В трудовата си биография има и 12 години като вицепрезидент на AES, където е отговарял за управлението на редица централи в пет страни, с обща мощност от няколко хиляди мегавата. Има инженерно образование и бакалавърска степен от британския Open University. Женен е и има четири деца. 

 

 

 

Г-н Левсли, енергийната независимост е гореща тема за Европейския съюз през последните няколко години.  Какъв е приносът на централата, която Вие ръководите, за стабилността на българската енергетика?

- ТЕЦ "Контур Глобал Марица-изток 3" е електроцентрала с мощност от 908 мегавата, разположена в Източномаришкия басейн, в близост до Стара Загора. През 2009 г. успешно бе завършена продължилата шест години рехабилитация, при която бяха инвестирани 650 млн. евро. Обновяването бе избрано от българската държава като оптимално инвестиционно средство, за да се постигне сигурността на доставките на електроенергия чрез използване на местни ресурси и за достигане на съответствие с екологичните стандарти на Европейския съюз чрез изграждането на капиталоемки сероочистващи инсталации. През 2015-а успешно приключи още един инвестиционен проект, осигуряващ съответствие с новите, влезли в сила в началото на 2016-а, по-стриктни норми за емисии на азотни оксиди и серен диоксид. Днес тази цел е постигната успешно, а електроцентралата работи ефективно и надеждно и с приноса си от около 10 % от електропроизводството на България осигурява и ще продължи да допринася за енергийната сигурност на страната.  

Наред с основните цели за екологично съответствие и енергийна сигурност рехабилитацията и експлоатацията на централата донесe и значителни социални придобивки. Проектът осигурява трудова заетост за 450 служители от региона и осигурява работа за около 300 компании - доставчици, изпълнители и подизпълнители.  Използването на местните лигнитни въглища осигурява работа на "Мини Марица-изток", които на свой ред са работодател за над 7200 работници и служители.

Гордеем се, че сме въвели интегрирана Система за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, която включва цялостни процедури за здраве и безопасност и индустриална сигурност. Тя включва редовно обучение на служителите ни за процедури и стандарти по здраве и безопасност и околна среда, мерки за смекчаване на риска, инициативи за обучение и протоколи за действия при неотложни и аварийно-спасителни работи. В допълнение на това "Контур Глобал Марица-изток 3" възприе принципите на Глобалния договор на Обединените нации и през последните пет години сме вложили около 2 млн. евро в социалните инвестиции, насочени основно към подобряване на благосъстоянието на местната общност. Основен пример е дългосрочното ни споразумение с община Гълъбово, с което подкрепяме инициативи в областта на образованието, здравеопазването и околната среда.

През март най-накрая бе подписано изменението към Договора за изкупуване на електроенергия, с което цената за предоставена мощност бе намалена с 15% в замяна на погасяване на натрупаните задължения на НЕК. Как бихте оценили ефекта от тези действия върху сектора?

- През последните две години и половина Министерството на енергетиката предприе ефективни мерки за разрешаване на секторния дефицит, сред които плащане на всички неизплатени задължения към нашата компания от НЕК. Това спомогна да се намери решение на натрупаните задължения сред ключовите участници в българския енергиен сектор, включително и за плащане на нашите задължения към мините. Така необходимият приток на парични средства на свой ред позволи на "Мини Марица-изток" да започнат работа по ключови инвестиционни дейности, за да гарантират енергийната сигурност, доставяйки необходимите количества лигнитни въглища на четирите електроцентрали в региона. Вярваме, че ръководствата на мините и българският енергиен сектор предприемат всички необходими мерки да не допуснат недостиг на лигнитни въглища, който би могъл да произтече в резултат на неизпълнение на планови инвестиции през годините.

Обнадеждаващ е фактът, че НЕК поддържа дисциплина на плащане от финализирането на последното допълнително споразумение към договора за изкупуване на електроенергия, което е знак, че реализираните реформи подобряват ликвидността на държавната компания. Важно е тези политики да бъдат продължени и утвърдени от следващите правителства, за да се гарантира устойчивостта на сектора.

Повечето промишлени клиенти у нас вече са се преориентирали към свободния енергиен пазар. Бихте ле споделили Вашето виждане за процеса на неговата либерализация?

- Предпоставка за успешно внедряване на европейските норми на българския енергиен пазар е процесът на либерализация да бъде изпълнен с подкрепата на утвърдени институции като Световната банка. Съдейки от опита на други европейски държави, този процес отнема години. За да може един либерализиран пазар да функционира правилно, е важно процесът да бъде добре обмислен и съгласуван с всички заинтересовани субекти, включително и с енергопроизводители и заемодатели. Препоръките на Световната банка все още не са изпълнени, но ние ще продължим да участваме активно във всички дискусии по темата. Смятаме, че съществуващите дългосрочни договори могат да бъдат интегрирани в либерализиран пазар посредством различни механизми, което ще гарантира безпристрастно отношение към всички участници. Всъщност екипът на Световната банка подкрепи подобен подход на първата си открита среща със заинтересованите страни през април. Предлаганият модел за либерализация, предвиден в т. нар. договори за разлика (бел. ред. - механизъм, чрез който производителят продава произведения от него ток на свободния пазар и е компенсиран за разликата в цената по дългосрочния си договор), е приложимо решение за интеграцията на дългосрочните договори, като същевременно се запази икономическата им същност.

Има и други възможности за гарантиране сигурността на доставките, възприети от много европейски държави и наречени механизми за компенсиране на предоставена мощност. Смятаме, че те също могат да бъдат използвани - с отчитане на специфичните условия в България. Във всеки случай заявяваме готовността си да проучим всички възможни варианти, които не накърняват интересите на заинтересованите страни.

Възможно ли е подадената неотдавна оставка на правителството да се отрази негативно на енергетиката?

- Реформите, предприети с общите усилия на Министерството на енергетиката и регулатора, бяха насочени към хронични проблеми в сектора и се доказват като ефективни в решаването на проблема с дефицита на НЕК. Това положително развитие бе отчетено от международните финансови пазари - БЕХ успешно обезпечи мостов заем за 535 млн. евро, който впоследствие бе рефинансиран чрез издаване на облигационен заем без държавни гаранции.

Важно е да се гарантира последователността на политиките, насочени към финансовата стабилност на държавните предприятия и да не се стига до популистки действия, които необосновано понижават енергийните тарифи до неустойчиви нива. Връщането към практики от миналото на занижаване на тарифите и въздействие върху решенията на регулатора въз основа на политически амбиции само ще подкопае авторитета на правителството в очите на международните институции и финансовите пазари. Ето защо следващите правителства трябва да гарантират, че ще запазят доверието на международната общност. Либерализацията на пазара, финансовата стабилност и отговорните социални политики в защита на уязвимите клиенти са в основата на устойчивостта на енергийния сектор, който е един от стълбовете на националната сигурност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във