Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДО КОЛЕДА ПЕНСИОННИЯТ ПАЗАР ТРУПА МИЛИАРД

899 000 ЛЕВА Е ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА ТАЗИ ГОДИНАТенденцията за устойчиво развитие на допълнителното пенсионно осигуряване у нас продължава. През деветмесечието на тази година то е печеливша дейност не само за осигурените лица, но и за самите компании. Нарастват активите на пенсионните фондове, както и броят на хората, които се осигуряват. Осемте пенсионноосигурителни дружества, които работят на пазара, отчитат към края на септември тази година печалба от 899 000 лева. С положителен финансов резултат вече са четири компании - ПОД Алианц България (1.936 млн. лв.), ПОК Доверие (632 000 лв.), ПОАД ЦКБ-Сила ( 19 000 лв.) и ПОК Съгласие ( 9000 лева.) АктивиНетните активи на трите вида пенсионни фонда - доброволни, професионални и универсални - са 682 млн. лева. Ръстът им в сравнение с края на 2003 г. е 34 на сто. Най-голям дял в общата сума на натрупаните нетни активи запазват доброволните фондове. За деветте месеца на годината те са акумулирали 269.179 млн. лв. и това им осигурява относителен пазарен дял от 43.40 на сто. След това се нареждат универсалните фондове с 205.019 млн. лв., или 30.04% дял от пазара. В сравнение с края на 2003 г., активите им са се е увеличили с над 80 млн. лева. Те обаче не могат да изпреварят доброволните фондове по този показател поради ниския размер на осигурителната вноска (3 процента). Активите на професионалните фондове са 181.219 млн. лв. и те съответно държат 26.56% от пазара. При задължителните фондове най-много средства са събрали УПФДоверие ( 87.481 млн. лв. и 42.67% пазарен дял) и ППФ Доверие (76.801 млн. лв. и 42.38% пазарен дял). При доброволните фондове лидер по този показател е ДПФ Алианц България, който е акумулирал 158.476 млн. лв. и това му осигурява 53.50% пазарен дял. Осигурени лицаПрез разглеждания период в трите вида фондове общо са се осигурявали 2 636 090 души. Най-много - 1 931 650 души - са осигурените в универсалните фондове. В сравнение с края на 2003 г., те са привлекли още 317 000 осигурени. И през този период УПФ Доверие и УПФ Алианц България продължават да доминират на пазара, където съответно се осигуряват 806 075 и 387 666 души. Тези два универсални фонда държат над 61% от пазара, но делът им е леко намалял в сравнение с края на предходната година, когато са държали 66.99 на сто от пазара. Това се дължи на стартиралия в началото на 2004 г. процес на прехвърляне от един пенсионен фонд в друг. Според данни на НОИ в резултат на прехвърлянето между универсалните фондове са преразпределени близо 4.5 млн. лева. Въпреки че процесът протича в нормални рамки и в момента само около 2% от осигурените лица са сменили универсалния си фонд, това дава отражение при големите фондове.В професионалните фондове към 30.09.2004 г. се осигуряват за пенсия 172 829 души. Спрямо края на миналата година броят им се е увеличил със 7886 души. Данните на надзорната институция показват, че най-голям брой хора осигурява ППФ Доверие (71 573 души и пазарен дял от 41.41%), следван от ППФ Алианц България (с 37 345 осигурени и пазарен дял от 21.61 процента.). След него се нарежда ППФ Съгласие (29 967 осигурени и съответно 17.34% пазарен дял). Останалите професионални фондове си поделят пазарен дял между 5.90 и 0.62 процента. Поради лимитирането на работата при тежки условия не може да се очаква техните клиенти значително да нараснат. В момента в професионалните фондове в резултат на прехвърлянето са преразпределени около 14 млн. лв. и лицата, които са сменили фонда, са около 5 процента.Общо 531 611 души са осигурените в доброволните фондове през разглеждания период. Лидер по този критерий е ДПФ Алианц България, привлякъл 255 061 души. Дружеството държи пазарен дял от 47.98 на сто. На втора позиция е ДПФ Доверие със 146 284 осигурени и с пазарен дял от 27.52 процента. Останалите дружества държат между 6.5 и 0.17% от пазара.ИнвестицииИ през разглеждания период пенсионните дружества се придържат към консервативно управление на инвестиционните си портфейли.ДЦК си остават преобладаващият инструмент, в който инвестират трите вида фондове. Вложенията в държавни облигации формират 62.23% от портфейла на универсалните фондове, 62.49% при професионалните и 58.92% при доброволните фондове. На второ място по размер са инвестициите в банкови депозити. УПФ са вложили в тях 34.094 млн. лв., което представлява 16.54% от структурата на инвестиционния портфейл. Професионалните фондове са инвестирали 31.603 млн. лв., или 17.48 процента. Размерът на вложенията на доброволните фондове в банкови депозити е 60.716 млн. лв. и 20.72% относителен дял в портфейлите им.Ипотечните облигации продължават да привличат интереса на инвеститорите. Универсалните фондове са вложили в този инструмент 25.7 млн. лв., или 12.49% от всичките си инвестиции. Професионалните фондове са инвестирали 19.5 млн. лв., или 10.79%, а доброволните - 30.535 млн. лв., и заемат съответно 10.42% относителен дял.На следващо място се нареждат инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари. Универсалните фондове са вложили 14.295 млн. лв., или 7.18% от портфейла си, професионалните фондове - 12.7 млн. лв., което прави 7.07% относителен дял в общия инвестиционен портфейл, а доброволните фондове са вложили 19 818 млн. лв. (6.76% относителен дял).Прави впечатление, че не всички фондове предпочитат инвестициите в акции. От тях купуват четири доброволни фонда, като вложенията им са за 5.674 млн. лв. и представляват 1.94% от общите им инвестиции. Акции купуват и три универсални фонда на обща стойност от 5.679 млн. лв. и 2.76% относителен дял. Четири професионални фонда са вложили в акции 4.702 млн. лв., или 2.60 на сто от парите си.Делът на корпоративните облигации в структурата на инвестиционния портфейл на доброволните фондове е 4.83%, на универсалните - 4.42%, а на професионалните - 4.47 на сто.През деветте месеца на 2004 г. нито един от трите вида фондове не е инвестирал в чужбина. ПрогнозитеТенденцията към възходящо развитие на допълнителното пенсионно осигуряване ще продължи и през следващата година. Особено благоприятно върху тази дейност ще се отразят промените в данъчните закони, които влизат в сила от 2005 година. Предвиждат се данъчни облекчения за вноските за доброволното пенсионно осигуряване, които ще се приспадат от данъчната основа, но не повече от 10% от облагаемия доход. От 20 на 16% се намалява данъкът при изтегляне на средствата по индивидуалната партида преди падежа.В резултат на устойчивото нарастване на активите на пенсионните фондове се очаква те да се превърнат в едни от основните институционални инвеститори и да играят съществена роля в развитието на икономиката на страната. Асоциацията на пенсионните дружества прогнозира, че към края на 2005 г. активите им ще достигнат 1 млрд. лева. В тази връзка пенсионните компании продължават да настояват за решаване на един от основните проблеми пред тях - либерализиране на режима на инвестирането. Акумулирането на този огромен паричен ресурс и реализирането на по-висока доходност за хората, които правят пенсионни спестявания, налагат да се разнообразят инвестиционните възможности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във