Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ДРУЖЕСТВА

Специалните дружества ще се регистрират с минимален капитал от 500 000 лв., ще издават само безналични акции и ще са длъжни да държат парите си в банка депозитар. Те няма да могат да се занимават пряко с експлоатацията и поддръжката на придобитите от тях имоти, нито пък със събирането на вземанията, а ще възлагат това на т. нар. обслужващи дружества, от които могат да притежават най-много 10 процента.Новите специални фондове ще бъдат задължени да разпределят за всяка година като дивидент 90% от печалбата си. Законопроект за създаването на специални фондове, подготвен от депутатите Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн, предвижда те да инвестират парите си в имоти или в изкупуването на вземания от длъжници. Тези фондове ще могат да ползват данъчни преференции и ще се наричат дружества със специална инвестиционна цел. Условието е те да са публични акционерни дружества. През изминалата седмица законопроектът, уреждащ дейността им, бе гласуван от Икономическата комисия на парламента на второ четене. Улисани в спорове около терминологията, членовете й успяха да разгледат едва четири члена, но от тази дискусия не станаха ясни намеренията и целите на вносителите.В случай че законопроектът Севлиевски-Агайн бъде приет, новите специални фондове ще могат да влагат парите си в придобиването на недвижими имоти или във вземания от неизправните длъжници. Освен това специалните дружества ще могат да инвестират и в други активи, но само ако те са необходими за дейността им. Най-малко 30% от капитала на тези фондове трябва да са внесени при учредяването им - от институционални инвеститори (застрахователни компании, банки, пенсионни фондове). След това всички учредители ще бъдат задължени да увеличат капитала на специалните фондове с още 30 процента. Което трябва да стане чрез първично публично предлагане на техни акции на фондовата борса.Причината за тези изисквания е, че тези дружества са замислени като фондове за колективно инвестиране на пари. Или, както образно поясни Мирослав Севлиевски, целта на закона е и мама да участва (друг е въпросът чия мама ще вложи пари във фонд, придобил вземанията на Булгаргаз, без да е наясно дали те могат да се съберат). Според проектозакона Севлиевски-Агайн, шест месеца след като специалните дружества бъдат вписани във фирмените регистри, ще се наложи те да внесат проспект за публично предлагане на акциите си в Държавната комисия по ценните книжа. Регистрирането на публичната емисия на борсата всъщност е и главното условие за ползването на данъчната преференция, предвидена от законодателя. Тя ще се въведе с промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане със задна дата (от 1 януари 2003 г.) и ще освободи специалните дружества от данък печалба, стига да са изпълнили всички споменати изисквания. Предвижда се приходите от други операции (несвързани с пряката дейност на специалните фондове) да се облагат по общия ред. По същия начин ще се облагат и дивидентите, получени от акционерите на специалните дружества - т.е. те няма да плащат данък, ако са търговски фирми (данък върху дивидента плащат само физическите лица). Не е ясно обаче дали през шестмесечния период, докато подготвят документите си за качване на борсата, въпросните дружества ще могат да правят инвестиции в имоти и вземания? В законопроекта не е предвидена такава забрана, но и не е отбелязано, че тя ще се ползва с преференция през този срок. Иначе регулацията на новите фондове доста прилича на тази на инвестиционните дружества по Закона за ценните книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във