Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧЕТИРИ ПЕНСИОННИ ДРУЖЕСТВА - НА ЧЕРВЕНО

ОБЩО 836 ХИЛ. ЛВ. Е ОТРИЦАТЕЛНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ МАЙБъдещите пенсионери, които са клиенти на някой от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, трябва да са наясно, че инвестиционният риск в значителна степен е за тяхна сметка. Положителното е, че той е пренебрежимо малък при инвестиционните инструменти, разрешени на пенсионните фондове. Това е така, защото става дума за нискорискови или безрискови инвестиции в български дългосрочни ценни книжа, за банкови депозити, за ипотечни и корпоративни облигации и др.Общо 836 хил. лв. е отрицателният резултат от инвестициите на пенсионните фондове през май тази година, съобщи в понеделник ( 28 юни) пресцентърът на Комисията за финансов надзор. Сравнен с активите на пенсионните фондове (530 млн. лв.), отрицателният инвестиционен резултат е 0.16 процента.Най-голяма е отрицателната доходност при доброволните фондове (- 518 хил. лв.), следвани от професионалните фондове (- 179 хил. лв.) и универсалните фондове (-139 хил. лева). Фондовете на четири от осемте лицензирани пенсионни дружества, функциониращи на българския пенсионноосигурителен пазар, приключват месец май с отрицателен резултат, а едно завършва на нула. Те са Алианц България (- 1.427 млн. лв.), Съгласие (- 479 хил. лева), ЦКБ - Сила (- 34 хил. лв.) и ДСК Родина (- 11 хил. лева). ДЗИ завършва на нула. С положителна доходност са ПОК Доверие (с 898 хил. лв.), Ай Ен Джи - (със 102 хил. лв.), и Лукойл Гарант (със 115 хил. лева). В същото време фондовете на Алианц България постигат най-голям нетен приход от инвестиции - 6.9 млн. лв. за първите пет месеца на годината. Следва Доверие с 5.8 млн. лв. приходи от инвестиции.Според експертите отрицателната доходност (т.е. спадането на стойността на инвестициите) обаче, която отчетоха за май фондовете на четирите пенсионноосигурителни дружества (ПОД), не е страшна, тъй като е нищожна в сравнение с разпределения положителен доход за периода от началото на 2004 година. Намалението се дължи основно на понижението на котировките на дълговите ценни книжа (ДЦК) през май и на извършената въз основа на пазарните цени оценка на съответните емисии в портфейлите на пенсионните фондове. Формираният доход от инвестиране на активите на някои фондове към 31 май 2004 г. е по-нисък в сравнение с дохода в края на предишния месец. Това е в резултат на отчетени отрицателни разлики от ежемесечната (последваща) преоценка на част от активите в инвестиционните портфейли на съответните фондове - обясниха от КФН.Всеки пенсионен фонд може да реализира отрицателни резултати за някой от месеците, по-неблагоприятно би било, ако такава отрицателна доходност се задържи през цялата година, твърдят специалисти. Наред с това са предвидени мерки при неблагоприятни инвестиционни резултати да се задействат определени защитни механизми. По отношение на задължителните пенсионни фондове (професионалните и универсалните) законодателят поставя изискване за гарантиране на минимално равнище на доходност. За целта се формират резерви за сметка на пенсионното дружество и за сметка на пенсионния фонд. Това означава, че при по-продължителни негативни тенденции пенсионните дружества ще компенсират своите клиенти до равнището на минималната доходност, определена от КФН.При доброволното осигуряване съществуват механизми акционерите на съответното пенсионно дружество да поемат за определен период евентуалната отрицателна доходност. При положение че ограниченията в инвестиционните инструменти са еднакви за всички дружества и че цените на всичките емисии ДЦК, които формират 50% от портфейла, паднат, е възможно в рамките на един месец пенсионен фонд да реализира отрицателна доходност. Този спад обаче автоматично ще се компенсира в следващия месец, когато цените на ДЦК се покачат. Ето защо хора от бранша смятат, че е необходимо доходността да се отчита на по-дълги периоди. Аргумент за това е, че общо за първите пет месеца на годината доходността е положителна - 16.5 млн. лв., при инвестирани активи от 596.4 млн. лева.Пенсионните фондове са инвестирали над 300 млн. лв. в ДЦК, т.е. около 70% от цялата стойност на активите, която е 530 млн. лева. За двете години от старта на пенсионната реформа осигурената доходност от всички ПОД е 20-24 процента. Това отговаря на 10-12% доход на годишна база (когато за база служат годишно натрупаните суми от вноските). Възможностите да се противодейства при спад в цените на държавните ценни книги са доста ограничени, тъй като съгласно Кодекса за социално осигуряване 50% от активите на фондовете трябва да бъдат инвестирани в ДЦК като най-сигурни финансови инструменти. Все пак някои дружества не са отчели отрицателна доходност. Те са възприели политика негативните резултати да се поемат от компанията. В тези случаи самите акционери решават да покриват разходите, в случай че се констатира отрицателна доходност. Специалисти обаче коментират, че вероятната причина за липсата на отрицателен доход при тези дружества е, че те са предпочели да не осчетоводяват отрицателните инвестиционни резултати, изчаквайки тяхното компенсиране през следващите месеци. Ако един пенсионен фонд осчетоводи отрицателените резултати, след което разпредели положителен доход, а друг фонд задържи отрицателните резултати и в следващия месец разпредели разликата между отрицателния и положителния доход, резултатът за клиентите на двата фонда ще бъде практически еднакъв. Важно е също коя от емисиите ДЦК има преобладаващ дял в портфейла на дружеството. Ако натежава емисия, при която падането на цените под фиксираната доходност на книжата е по-слабо, загубите ще бъдат компенсирани. По принцип книжа от всички емисии са включени в портфейлите на дружествата, но въпросът е какъв е техният относителен дял - обясняват специалисти. ОПАСНА ЛИ Е ОТРИЦАТЕЛНАТА ДОХОДНОСТ И ОТ КАКВО Е ПОРОДЕНА?София Христова - изпълнителен директор на ПОД Алианц България:В ПОД Алианц България през юни доходността вече е нормална и фондовете реализират ръст в приходите от инвестиции. Ако разгледаме инвестиционните резултати към 30 май (след отрицателните преоценки на ДЦК) - за доброволния фонд на Алианц България нетната (разпределена) доходност е 8.37% на годишна база, а за двата задължителни фонда над 7 процента.Отрицателната доходност в развитите в пазарно отношение страни е нормално явление. В Чили, чийто модел на пенсионно осигуряване прилагаме, през последното десетилетие се наблюдават периоди от 2-3 години с отрицателна доходност на пенсионните фондове. Това са нормални пазарни ситуации и не би бил професионалист този, който смята, че е защитен от тях. Например, ако човек в началото на тази година е имал в партидата си 100 лв., а до началото на май - 104 лв., на 30 май регистрираната отрицателна доходност ще намали партидата му до 103.98 лв., т.е. намалението е с 0.02 лева.Когато пенсионните фондове структурират портфейлите си, те правят това за дълги периоди. Неслучайно Комисията за финансов надзор (КФН) е приела методика за определяне на доходността, която се публикува за 24 месеца назад.Напоследък се говореше, че трябва да се предприемат мерки за ограничаване на агресивното кредитиране на банките. Една от тях беше да се изтеглят бюджетни средства от търговските банки. При това положение беше естествено кредитните институции да използват бързоликвидни инструменти, каквито са ДЦК, за да си осигурят необходимата левова ликвидност. След като банките пласираха своите книжа на пазара, естествено тяхната цена падна. Вследствие на това когато се извърши оценка на активите на пенсионните фондове към 30 май, при по-ниските цени на ДЦК фондовете отчетоха отрицателната доходност за месеца. Отрицателната доходност за май е за сметка на една малка част от инвестиционния доход, реализиран през предходните месеци.По всеобща оценка не става дума за трайна тенденция и не съществува опасност за средствата на осигурените в пенсионните фондове. Не се налагат и спешни мерки за преструктуриране на инвестициите на пенсионните фондове. За да се рационализира дейността на пенсионните дружества, е необходима по-голяма инвестиционна свобода за пенсионните фондове, както и промяна на счетоводните техники за оценка на активите. Според Кодекса за социално осигуряване 50% от активите на фондовете се инвестират в ДЦК и би трябвало тези книги да се класифицират като инструменти, държани до падеж. При тази счетоводна класификация ДЦК не трябва да се оценяват по справедливата им стойност към деня, която утре е различна. Те трябва да се оценяват по амортизираната им стойност. Ако например предварително фиксираната доходност на ДЦК за годината е 5.5%, тогава ПОД може да начислява 1/12 от този процент върху средствата на всяко осигурено лице. В момента обаче, съгласно Наредбата за оценка на активите, тези книжа трябва да се класифицират като държани за търгуване. Това означава, че те трябва да се преоценяват всекидневно. Людмила Векова, изпълнителен директор на ПОК Съгласие:Отрицателната доходност се дискутира напоследък във връзка с прехвърлянето на осигурените от фонд във фонд. Някои дружества, приемайки голям брой нови осигурени лица от друг фонд, трябваше да връщат част от средствата на осигурените в предишния фонд. Това е така, защото по закон дружеството е задължено да преведе по сметката на новоизбрания фонд цялата натрупана сума по партидата на осигурения до момента плюс определената доходност при прехвърлянето на средствата. Ако през едномесечния период от прехвърлянето на лицата до превода на средствата им дружеството има отрицателна доходност, се налага вместо да начислява допълнителни средства (печалба) да връща част от вече преведените пари. За отделния човек това са съвсем незначителни загуби от порядъка на стотинки, с които се намалява партидата му. Сумите изглеждат по-съществени, защото се отнасят за доста голям брой хора, които се прехвърлят. Но тези липси се компенсират през следващите месеци с дохода, който ще бъде разпределен. Общата тенденция през последните две години обаче показва, че пенсионните фондове дават доходност, която е почти два пъти по-висока от лихвите по банковите депозити. Тодор Йовов, изпълнителен директор на ЦКБ СИЛА:Пенсионните фондове поемат определени инвестиционни рискове с идеята в крайна сметка да дадат най-добрата доходност според пазарната ситуация в момента, но нямат право предварително да обещават фиксирана доходност.На практика движението на цената на дохода не е постоянно нагоре, а вълнообразно. За да се прецени каква е доходността през този период, трябва да се види каква е била цената на счетоводния дял в началото му и каква е била в края на периода. В зависимост от това за колко кратък отрязък от време се проследява и къде се намираме по тази вълна - получаваме различни стойности. Колкото повече се скъсява този период, картината се изкривява. Законодателят е възприел доходността на пенсионните фондове да се отчита на три месеца. Когато се въведат счетоводните дялове за отчитане на средствата в индивидуалните партиди*, причината за това, което се случи, ще стане очевидно за осигурените лица, когато ежедневно се следи цената на счетоводния дял. Негативният ефект от отрицателната доходност през май се дължи на падане на цените на ДЦК под фиксираната доходност на книжата. Пазарът на българските дългосрочни ценни книжа е свързан с пазара на световните дългосрочни ценни книжа. Така, когато имаше криза в американската и западноевропейската икономика, там систематично инвеститорите отчитаха отрицателна доходност за периоди, по-дълги от една година. Голяма част от инвеститорския интерес се пренасочи към развиващите се пазари, каквато е България. Индексът на Софийската фондова борса скочи с пъти, докато индексите на световните борси падаха. Търсеха се повече ДЦК и съответно тяхната цена се повишаваше. В тези случаи като добавка към обещания лихвен купон (т.е. лихвен процент на ДЦК) се добавяше и печалба от преоценка на тези книжа. За един кратък период през последните няколко месеца обаче се отчита отлив на инвеститорите от развиващите се пазари и насочване на инвеститорския интерес отново към пазарите в Западна Европа и САЩ. Част от инвеститорите закриват позициите си в България и са склонни да продадат книжата си на по-ниска цена. Това означава, че пазарната цена на ДЦК временно спада и съответно се отчита загуба от преоценки. * От 1 юли тази година всички пенсионни дружества преминаха към усреднени цени за преоценка на дълговите ценни книжа. До момента всяко дружество преоценява ДЦК по цени, подадени от неговата банка попечител. При новата система цената на ДЦК ще бъде усреднена. Това е инициатива на пенсионните фондове посредством Асоциацията на пенсионните фондове, подкрепена от КФН. Вече има единни правила за оценка на активите. Съгласно тези правила стойността на ценните книги се отчита като средна цена, давана от седем различни първични дилъри. В момента това са седемте банки попечители на пенсионните дружества. Дружествата няма да отчитат по цената на своята собствена банка попечител, а по средната цена, предложена от банките. Така ще се избегнат евентуалните грешки от страна на някоя банка да предложи цена на активите, която не е пазарна. * От 1 юли тази година бяха въведени т. нар. счетоводни дялове, в които ще се отчитат средствата в индивидуалните партиди на осигурените лица. Това ще увеличи значително прозрачността в отчетността на пенсионните фондове, защото е свързано с преминаване към всекидневна оценка на активите на пенсионните фондове. Всеки ден осигурените лица могат да знаят каква е стойността на един дял, какъв е резултатът, дали стойността на един дял нараства, или намалява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във