Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ СМЯТАТ ВСЕ ПО-ДОБРЕ

Активи в размер на 510.5 млн. лв. акумулираха през 2003 г. фондовете за допълнително пенсионно осигуряване у нас, управлявани от осем лицензирани пенсионни компании. Това сочат официалните данни на управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор, които бяха оповестени тази седмица. В сравнение с предишната 2002 г. увеличението им е с 53.55 процента. Тогава фондовете бяха набрали 332.487 млн. лева. Най-голям дял в общата сума на натрупаните нетни активи имат доброволните фондове - с 49.49%, или 252.6 млн. лева. На професионалните фондове се падат 28.17%, или 143.8 млн. лв., а на универсалните фондове - 22.34%, или близо 114 млн. лева. По данни на КФН тази сума е 1.48% от брутния вътрешен продукт на страната и е с 0.45% по-голяма, отколкото е била през 2002 година. Към края на миналата година в трите вида фондове се осигуряват 2 294 966 души (спрямо 2002 г. увеличението им e 27.18%). Най-голям дял от осигурените лица са привлечени в универсалните пенсионни фондове - 70.32% (1 613 875 души), следвани от доброволните пенсионни фондове - 22.49%, или 516 148 лица. В професионалните пенсионни фондове са обхванати 7.19%, или 164 943 души. Универсални пенсионни фондовеТова са най-динамично развиващите се структури. Средномесечният темп на нарастване на броя на осигурените лица в тях през годината е 2.77%, сочат данните на КФН. За 2003 г. служебно разпределени в универсалните фондове са 186 039 души, които не са избрали пенсионен фонд (те са 65.32% от общия брой на новопостъпилите). Най-много осигурени е привлякъл УПФ Доверие - почти 760 000 души, което му осигурява 47.07% пазарен дял по този критерий. Следват го УПФАлианц България с 321 481 осигурени и пазарен дял от 19.92 процента. Двата универсални фонда държат над две трети от този пазар. На трето място по брой осигурени лица е УПФ Ай Ен Джи - 141 699 души, и съответно пазарен дял от 8.78 процента.През 2003 г. набраните от универсалните фондове нетни активи възлизат на 114 млн. лева. Те са нараснали със 173.49% спрямо акумулираните през предходната година активи в размер на 41.7 млн. лева. Постъпленията от осигурителни вноски за изминалата 2003 г. възлизат на 71.2 млн. лв., което е с 69% повече от внесените през 2002 г. близо 42 млн. лева. Средният месечен размер на постъпленията от осигурителни вноски на едно осигурено лице за 2003 г. е 4.25 лева. През 2004 г. в резултат на променения размер на осигурителната вноска от 2 на 3% се предвижда тези постъпления да се увеличат.Средният размер на натрупаните средства в индивидуалната партида на едно осигурено лице към 31.12.2003 г. възлиза на 70.67 лева. Ръстът им спрямо 2002 г. е 97.35 процента. През миналата година инвестираните от универсалните фондове средства възлизат на 109.6 млн. лева. Най-голям е делът на инвестициите в ДЦК - 78.5 млн. лв., или 71.68% от общия инвестиционен портфейл. Спрямо 2002 г. тези средства са се увеличили с 46.5 млн. лева. На второ място като инвестиция са ценните книжа, приети за търговия на регулираните пазари, които възлизат на почти 16 млн. лв. (14.71% от инвестиционния портфейл). Спрямо 2002 г. относителният им дял е нараснал с 11.19 пункта. Размерът на инвестициите в акции на всички УПФ в общия инвестиционен портфейл възлиза на 1 316 000 лв. (относителен дял от 1.20%), а на корпоративните облигации - 2.8 млн. лв. (2.63%). Ипотечните облигации, издадени от местни банки, са на стойност 11.9 млн. лв., или 10.88% от инвестициите на всички универсални фондове. В банкови депозити през 2003 г. са вложени 14.4 млн. лв., които представляват 13.15% от размера на всички инвестирани средства. В края на 2002 г. този относителен дял е бил 16.96% и бележи понижение от 3.81 пункта. Делът на банковите депозити в отделните универсални фондове варира от 6.97 до 29.97 процента. В общински облигации са инвестирани средства на стойност 257 млн. лева. В инвестиционни имоти през разглеждания период са вложени 239 000 лв., които имат относителен дял от 0.22 процента. Само УПФ Съгласие е инвестирал средства в инвестиционни имоти. УПФ Лукойл Гарант-България единствен от универсалните фондове има инвестиции в чужбина в размер на 7781 лв. и те представляват 0.01% от общите инвестиции за универсалните фондове. Наблюдава се спад по този показател спрямо 2002 г., когато относителният дял на този показател в общите инвестиции е бил 0.05 процента. Професионални пенсионни фондовеПрофесионалните фондове, в които се осигуряват работещите при тежки условия на труд, са набрали 164 943 души и в сравнение с предишната година те отбелязват ръст от 6.28 процента. Сред професионалните фондове с най-голям брой клиенти е ППФ Доверие (69 899 души) с пазарен дял от 42.38%, следван от ППФ Алианц България с 36 494 осигурени и пазарен дял от 22.13 процента. Към същата дата на предишната 2002 г. изброените фондове са имали пазарни дялове съответно 35.48 и 22.33 процента. През миналата година нетните активи, събрани от професионалните фондове, са за 143.8 млн. лв., като увеличението спрямо 2002 г. е 51 процента. Най-голям пазарен дял (според този критерий) заема ППФ Доверие - 42.64%, следван от ППФ Алианц България с пазарен дял от 25.60 процента.Постъпленията от осигурителни вноски през 2003 г. в професионалните фондове са 45 млн. лева. Средната месечна осигурителна вноска през 2003 г. за тези фондове е в размер на 23.56 лева. Най-голяма е средната осигурителна вноска в ППФ Лукойл Гарант - България в размер на 25.94 лева. През 2003 г. професионалните фондове са инвестирали 139.5 млн. лева. От тях 96.2 млн. лв. (68.97% от активите) са инвестирани в ДЦК. Най-голям дял от тези активи в портфейла си има Ай Ен Джи ППФ (83.35%), следван от ППФ Родина с дял от 76.89%., а най-малък дял има ППФ Лукойл Гарант - България - 57.93 процента. Стойността на инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, е в размер на 19 млн. лв., което им дава 13.68% относителен дял в общия инвестиционен портфейл. Размерът на инвестициите в акции възлиза на 2.7 млн. лв. (относителен дял от 1.99%), в корпоративни облигации - 6.4 млн. лв., което представлява относителен дял от 4.59%, а в ипотечни облигации - 9.9 млн. лв., или 7.10 процента. Стойността на инвестициите в общински облигации е 694 000 лв., а делът им в общия инвестиционен портфейл на ППФ към 31.12.2003 г. е 0.50 процента. В банкови депозити са инвестирани 22.4 млн. лева. Делът им в общия инвестиционен портфейл на ППФ е 16.11 процента. През предишната година този дял е възлизал на 22.62% - вижда се, че тук има намаление с 6.51 пункта. Наблюдава се тенденция на равномерно намаляване на дела на тези инвестиции в инвестиционния портфейл на ППФ през годината. Инвестиционните имоти заемат 0.72% в общия инвестиционен портфейл на професионалните фондове. ППФ Съгласие и ППФ Доверие са инвестирали средства в тези активи и са придобили дялове съответно от 3.48 и 0.19 процента.Между професионалните фондове през 2003 г. само ППФ Лукойл Гарант - България е инвестирал средства в чуждестранни държавни ценни книжа в размер на 23 000 лева. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ППФ към 31 декември 2003 г. е 871.91 лева. През 2002 г. средният размер на натрупаните средства е бил 610.03 лв., т.е. за една година е постигнато нарастване с 42.93 процента. Близо 1 млн. лв. е общият размер на начислените и изплатени суми на осигурени лица през 2003 година. Най-голям относителен дял заемат преведените суми на осигурени лица, сменили пенсионния си фонд - 48.51 процента. На второ място са еднократно изплатените суми на наследници на осигурени лица с относително тегло 22.51%, а делът на еднократно изплатените суми на осигурени лица е 21.61 процента.Доброволни пенсионни фондовеВ доброволните фондове през миналата година са се осигурили 516 148 души (увеличението спрямо 2002 г. е с 31 357 души, или с 6.47%). Тези фондове са набрали активи в размер на 252.6 млн. лв., което бележи ръст спрямо 2002 г. от 29.21 процента. С най-голям пазарен дял, според акумулираните средства, има ДПФ Алианц България - 53.12 процента. След това се нарежда ДПФ Доверие с 19.89% пазарен дял. Останалите доброволни фондове заемат между 8.37 и 0.02% дял по размери на нетните активи. През 2003 г. постъпилите осигурителни вноски възлизат на 67.4 млн. лв., което е с 38.95% по-малко в сравнение с 2002 година. Средната месечна осигурителна вноска за 2003 г. е 11.38 лева. Към 31 декември 2003 г. средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в доброволните фондове е на стойност 489.53 лева.Двадесет и шест милиона лева са начислените пенсии и изплатени суми на осигурени лица и пенсионери в доброволните фондове. От тях най-голям е делът на еднократно изплатените суми, който възлиза на 15.2 млн. лв. (58.71%) от общия размер на изплатените суми. Доброволните фондове са инвестирали през миналата година близо 239 млн. лева. Подобно на задължителните фондове и тук в структурата на инвестиционния портфейл доминират ДЦК. Техният относителен дял е 58.59 процента. Той се е увеличил с 4.29 пункта в сравнение с 2002 година. На следващо място са банковите депозити в страната с относителен дял от 21.97% и с намаление от 10.59% пункта в сравнение с предишната година. Относителният дял на ценните книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа в края на 2003 г., представляват 14.96 процента. Инвестициите в акции са 4.10% от общите инвестиции. Делът на корпоративните облигации е 3.08%, а вложените в ипотечни облигации средства са 7.67 процента.ДоходностИ трите вида пенсионни фондове са разпределили доходност по индивидуалните партиди на осигурените лица, която е по-висока от лихвения процент по левовите депозити на търговските банки и от ръста на инфлацията в страната през 2003 година. Това показва, че средствата на осигурените лица се управляват професионално при минимален риск и сравнително добро ниво на доходност. Среднопретеглената доходност на универсалните фондове към края на 2003 г. е 10.99% на годишна база.Постигнатата годишна доходност варира от 8.91 до 14.1% за отделните универсални фондове. Реализираната от професионалните фондове средна претеглена доходност на годишна база е 11.01 процента. Най-голяма доходност от инвестиране на активите си за този период е реализирал ППФ Съгласие в размер на 12.86%, следван от ППФ ЦКБ - Сила - 11.75 процента. По отношение на доброволните фондове Комисията за финансов надзор направи уточнение, че размерът на средноаритметичната годишна нетна доходност за 2003 г. е 9.68 процента. При извършени проверки надзорният орган установи различия в доходността, съответстваща на разпределения по индивидуалните партиди в ДПФ Доверие доход за първото и второто тримесечие на 2003 г. и посочената доходност в справките за доходността, представени от ПОК Доверие АД в КФН. Тези разлики се отразяват на обявените годишни резултати за доходността на ДПФ Доверие - съответстваща на разпределения нетен доход за 2003 г. е цифрата 9.84%, а не обявената 11.84 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във