Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БРОЯТ ОЦЕЛЕЛИТЕ СТОПАНСТВА

Нихат Кабил, заместник-министър на земеделието и горите и председател на комисията по преброяването, пред в. БАНКЕРЪПреди седмица, в съответствие с директивите на Евросъюза, аграрното министерство предприе преброяване на все още живите производители на земеделска продукция. Първото подобно събиране на данни за поземлената собственост е извършено в следосвобожденска България през 1897 година. Последната по-обобщена статистическа картина за състоянието на сектора е от 1995 година. Тя обаче е непълна, тъй като е имала за цел да установи единствено броя на селскостопанските животни. Сегашното допитване, твърдят експерти от аграрното министерство, се основава на базова анкета за страните членки на Европейския съюз, която те правят през десет години. Последната е от 2000 година. В България тя нямаше как да се проведе, тъй като тогава още не беше приключил процесът на реституция на земята. Следващата изчерпателна анкета, подобна на сегашната, ще бъде проведена през 2010 година. Според информация на аграрното министерство до момента анкетьорите са посетили над 50 000 животновъдни и земеделски стопанства. Първите им отзиви са, че кампанията протича нормално и земеделските стопани не отказват да отговарят на въпросите им.Г-н Кабил, обяснете какъв е смисълът от преброяването на земеделските стопанства в страната? Кое наложи събирането на тези данни и ще подобрят ли те по някакъв начин държавната политика за субсидиране и подпомагане на земеделското производство?- Преброяването на земеделските стопанства в цялата страна започна от 1 юли и ще приключи до 30 ноември 2003-а. Искаме да установим структурата на земеделските стопанства, които по предварителни данни са около 900 хиляди на брой. От друга страна, е необходимо да се проследят тенденциите в развитието на земеделските структури и да се определи бъдещата аграрна политика, която държавата ще води с оглед да помогне на земеделските производители. Резултатите от преброяването ще бъдат от полза и за местната власт. Те ще бъдат аргумент да се вземат конкретни управленски решения, а и критерий за оценка на резултатите от вече приложените решения. Не на последно място искам да отбележа, че обработените данни ще бъдат основен инструмент за защита на позициите на България в преговорите за членство в Европейския съюз. Страната ни ще разполага със статистически данни, сравними с тези на страните в обединена Европа.Случайно ли е, че преброяването съвпада с подготовката и провеждането на местните избори? По какъв начин ще бъде гарантирана ненамесата на вашите анкетьори в предизборната кампания?- Надяваме се до края на септември около 80% от стопаните да са вече анкетирани. Обмисляме също преброяването да спре за две-три седмици около изборите, за да не се преплитат двете кампании и да няма в бъдеще погрешни интерпретации за преднамерени съвпадения.Много стопани се опасяват, че предоставената от тях информация впоследствие може да бъде използвана от данъчната администрация. Как ще бъде защитена конфиденциалността на данните за всяко земеделско стопанство?- Първо, искам да отбележа, че по време на преброяването няма да се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото състояние на стопанствата им. Категорично заявявам, че информацията няма да се предоставя на данъчни и социални служби. В Закона за преброяването на земеделските стопанства изрично е записано, че длъжностно лице, което има достъп до персонални данни и ги предостави или използва за други цели, освен за тази на статистиката, или пък ги разгласи на други лица и организации, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.Вероятно анкетьорите ще събират данни и за целия поземлен фонд. Очаква ли се след обобщаването им министерството да излезе с конкретно решение на проблема с пазара на земята? И още - анкетата ще даде ли отговор колко е пустеещата земя в България?- В анкетната карта са включени въпроси за размера на земята, която се обработва и се използва от земеделските стопани, за разпределението на използваната земеделска площ по култури и наличните стопански сгради по населени места, както и по въпроси, засягащи статута й - дали е частна, общинска или държавна обработваната в стопанството площ. Пустеещата земя не е обект на това преброяване.Смятате ли, че отпуснатите от бюджета средства са достатъчни да обезпечат кампанията? - Средствата, с който разполагаме, възлизат на 8.5 млн. лева. Те са отпуснати от републиканския бюджет. Предвидено е с 60% от тях да бъде платен трудът на анкетьорите и контрольорите, които са на граждански договор и ще им се плаща за преброено стопанство. За цялата кампания са наети 4300 анкетьори. Те ще получават по десет лева за посетено голямо стопанство, по пет лева за отдалечено, а за малко стопанство възнаграждението е три лева, като за отделните региони критериите за самите стопанства са специфични. А на какъв етап е реализацията на идеята за създаването на специализирана агенция за купуване на земя с пари от бюджета, лансирана преди месец от председателя на парламентарната Комисия по земеделие Пламен Моллов?- В министерството вече е сформирана работна група по въпроса. Приключването на процеса по възстановяване на собствеността върху земеделските земи изведе на преден план проблема за регламентирането и регулирането на поземлените отношения за развитие на модерно и ефективно земеделие. В момента съществуват два милиона собственици на 25 млн. ниви със среден размер от три до пет декара. А пазарноориентираното и икономически ефективно земеделие предполага наличието на уедрена собственост върху имот поне от 15 декара. Немислимо е днес върху маломерни площи да се прилагат съвременни технологии в земеделието за производство на качествена и конкурентна продукция. Затова е наложително държавата да се намеси в пазара на земята като участник в реален икономически процес, който дава дълготрайни резултати. Споменахте намеса. В какво точно ще се изразява тя?- Имам предвид намеса за създаване на определени пазарни тенденции, реализиране на регионална политика, влияние върху заетост на работната ръка и доходи за населението. Всъщност реален пазар на земята и сега съществува. Факт е, че се увеличава земята, която е обект на покупко-продажба и на легитимни отношения между собственици и наематели. Намеренията ни са да създадем един сериозен пазарен агент, който да започне да изкупува земи и съответно да ги продава, т.е. да извършва посредническа дейност между собствениците на земя, от една страна, и потенциалните инвеститори, от друга. Така ще се съчетаят държавният интерес, политиката и стратегията към окрупняване на земите, необходими при подготовката за влизането на аграрния ни сектор в ЕС. От началото на 2004 г. компанията, или агенцията, както я нарекохте, да започне да функционира.Очакваният ефект?- На първо място, икономически - ще бъдат създадени устойчиви пазарни тенденции. Ще бъдат формирани икономически ефективни имоти, които ще са в основата на създаване на земеделски стопанства с оптимални размери. Те от своя страна ще помогнат за привличането на инвестиции в селското стопанство. Социалният ефект ще дойде след това - създаването на работещи земеделски стопанства ще разшири процеса на наемане на работна ръка, което от своя страна ще доведе до повишаване на доходите на населението. С което се надявам, че общественото мнение ще бъде подготвено за комасацията на земята. А прилагането на комасацията по региони ще доведе до създаване на условия за съвременно земеделско производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във