Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОЙ С ГАРАНЦИИ ПО ЕНЕРГОДЛЪЖНИЦИТЕ

Две имуществени санкции от по 100 000 лв. наложи Комисията за защита на конкуренцията на Електроразпределение-Столично. Дружеството е глобено за това, че е въвело трайна практика да кара потребителите си да изграждат за своя сметка съоръженията, необходими за присъединяване към електропреносната мрежа, след което да бави изкупуването им, каквото е неговото задължение по Закона за енергетиката, обясниха от антимонополната комисия. Тя е сезирана за случая от Владимир Иванов Георгиев. Строежът на външни електрозахранващи съоръжения при включване в мрежата може да е за сметка на потребителя само при доказана икономическа нецелесъобразност и невъзможност да се осигурят други източници за финансиране, подчертават експертите на КЗК. Те са установили, че на Владимир Георгиев не му е предоставена аргументация за необходимостта да инсталира нужната техника. Въпреки това той слага съоръженията, а електроразпределението ги приема за владение, ползване, разпореждане и експлоатация. По този начин дружеството уврежда интересите на потребителите и в същото време реализира печалба от продажбата на електрическа енергия, без да е инвестирало за това: т.е. налице е експлоативна злоупотреба с господстващо положение, гласи заключението на комисията. ---------------------Битовите абонати на Електроразпределение Столично ще разполагат с 10-дневен срок, за да платят сметките си за електроенергия, а за стопанските потребители срокът ще е само три дни. При неплатена сметка ще се начислява законова лихва в продължение на нови 10 дни, след което токът на нередовния клиент ще се изключва. Дори и да не е получил уведомление за консумирания ток, абонатът е длъжен да плати сметката си, като енергото се ангажира да оповести публично периодите на отчитане и заплащане. Това предвиждат новите Общи условия за снабдяване с електрическа енергия, които дружеството пусна за обществено обсъждане в началото на седмицата. За разлика от валидния в момента документ, в новия са включени и взаимоотношенията със стопанските потребители. Когато обаче се използва електрическа енергия едновременно за стопански и битови нужди, консумираните количества ще се заплащат по скъпите тарифи за битови абонати. Най-съвестните от тях пък ще могат да си предплащат тока, но само в размер на средната месечна консумация.Стопанските потребители и занапред ще трябва да откриват банкова гаранция. Такова задължение, според новите условия, ще имат и онези битови абонати, които не са си платили навреме сметката. Банковата гаранция при тях трябва да е два пъти по-голяма от просрочената сума и да се поддържа поне 12 месеца. Ако клиентът откаже да внесе парите в банка, електрозахранването му ще се прекъсва. Гаранцията ще отпада при редовно плащане на сметките в определените срокове и в продължение на година. Тогава абонатът ще може да разполага с блокираната сума плюс лихвите, натрупани за периода. На домакинства, които за последната година са просрочили на три пъти плащанията си за ток с повече от 10 дена, ще се монтират специални електромери, които ще отчитат предварително платеното количество и след изчерпването на лимита токът ще се спира. При отказ да се плати сметката, дължимото ще се събира принудително. Колкото до стопанските потребители, те ще внасят гаранция, равна на потребената електроенергия за 300 часа при дневна тарифа. Гаранцията ще се променя, ако консумацията надхвърли с повече от 10% обезпечените количества. Енергото ще може да спира тока и на тези, които откажат или не осигурят достъп на инкасаторите до таблата и електросъоръженията. Тогава ще се плаща и глоба от 10 лева. Занапред проверките ще се извършват между 6 часа сутринта и 22 часа вечерта (сега това става между 8 до 20 часа). Целта, както се твърди, е по-ефективно да се хващат кражбите. Когато консуматор установи, че електромерът му е повреден или му липсва пломбата, е длъжен да уведоми незабавно енергийното предприятие. Спиране на захранването и имуществена санкция заплашва и всеки, който не опазва или повреди електрическите съоръжения (поради неизправни електроуреди или неправилно свързана мрежа в дома, офиса или предприятието). В общите условия са описани подробно и задълженията на столичното електроразпределение. При прекъсване на захранването за повече от 24 часа дружеството ще плаща обезщетение от 20 лв. и по 10 лв. за всеки следващ период от 12 часа. Времето ще се отчита от момента, в който предприятието е уведомено за спирането на тока. Съответно, за да получи обезщетение, потребителят трябва да подаде молба в срок до един месец. Най-доволни от новия регламент, изглежда, ще са хората от крайните квартали на София, където токовите удари все още са често явление. Напрежението там понякога е толкова ниско, че чувствителните електронни уреди (компютри и телевизори) се самоизключват, а дори и 100-ватовите крушки направо мъждукат. Ако се установи, че консумираната енергия е с влошено качество (напрежение, с 10% по-ниско или по-високо от стандартните 220 волта, или честота, различна от 50 херца), енергото ще плаща обезщетение до 10% от стойността й. Проверките ще се правят по искане на недоволни абонати, като електроразпределението ще е длъжно да реагира в тридневен срок от подаването на заявката и при констатирани отклонения да ги отстрани. При параметри в нормите обаче абонатът ще покрива разходите за извършената проверка. Основните моменти в новите Общи условия не се различават съществено от сегашните. Проектът е съобразен със съществуващата нормативна база, с постигнатите с потребителските организации споразумения и с опита на електроразпределителните дружества в големи европейски и американски градове, заявиха от столичното електроразпределение. След дискусиите по проекта най-късно до 15 март той ще бъде предложен за одобрение от Държавната комисия по енергийно регулиране. Новите правила ще имат силата на договор с абонатите на енергото. Потребителите, които не са съгласни с тях, ще могат в рамките на 30 дни да подадат заявление с предложения за промени. Предложените от потребителите и приети от дружеството различни условия ще се отразят в писмени допълнителни споразумения, обещаха т Електроразпределение - Столично.

Facebook logo
Бъдете с нас и във