Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БКК МИНАВА В ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕД ПРОДАЖБАТА НА БАНКА ДСК

Нели Кордовска, изпълнителен директор на Банковата консолидационна компания, пред в.БАНКЕРЪГ-жо Кордовска, заради проточилата се с години банкова приватизация животът на БКК бе удължаван много пъти. Колко време още ще съществува консолидационната компания?- По устав компанията ще съществува до февруари 2004 година. При сключването на договора за продажбата на 99.59% от акциите на БИОХИМ на Банк Аустрия министърът на финансите подписа споразумение с купувача, според което държавата гарантира, че до изтичането на срока на предоставените от консолидационната компания гаранции по сделката тя ще разполага с необходимите средства, с които да посрещне всички евентуални искове, предявени към нея.Какви точно гаранции даде БКК на Банк Аустрия?- Десет процента от цената са заделени по специална ескроу-сметка. Освен нея БКК подписа с купувача специално гаранционно споразумение, че ще покрие бъдещи искове срещу банката, които не са записани в меморандума за продажбата й, като парите, които компанията се ангажира да плати, са не повече от 25% от цената за БИОХИМ. Така общата сума на поетите гаранции е 35% от сумата, за която бе договорена продажбата на банката.Отделно БКК даде и някои представителства на купувача. Например това е декларацията от наша страна, че БИОХИМ съществува като юридическо лице, че има лиценз за извършване на дейност и съответния регистриран капитал. Освен това много важно представителство по договора е писменото уверение, което издадохме на Банк Аустрия, че именно БКК е собственикът на тези 99.59% от акциите на БИОХИМ, които продава, и че има право да се разпорежда с тях.Да се върнем на въпроса за гаранциите. В договора с Банк Аустрия записано ли е, че допълнителното гаранционно споразумение може да се преобразува в държавна гаранция, ако БКК бъде ликвидирана преди изтичането на двугодишния срок на споразумението с купувача?- Такъв текст има в договора с Банк Аустрия. Това е много важна опция, която се прие по мое предложение. Смятам, че това е най-чистата форма, при която държавата в крайна сметка може да се разпореди свободно с всички средства, които постъпят от продажбата на банките. Ако се подпише само споразумение за определен период, според което мажоритарният собственик на БКК - Министерството на финансите, се задължи, че компанията ще поддържа съответни минимални активи и капитал, то ще означава, че тя трябва да продължи да съществува през това време. Това е безсмислено, ако БКК постигне целта си да продаде акциите си във всички държавни банки, което - живот и здраве, ще се случи следващата година. Опцията за държавна гаранция ще ни даде възможност да ликвидираме компанията, веднага след като тя изпълни предназначението си и парите по сметките й бъдат разпределени между акционерите й. А ангажиментите към купувача на БИОХИМ ще бъдат поети от държавата до изтичането на техния срок.При споразумението за продажбата на БУЛБАНК размерът на дадените от БКК гаранции намалява във времето. Същата схема ли е приложена и при Банк Аустрия?- Принципът е същият. БКК се ангажира през първите шест месеца след продажбата на акциите на БИОХИМ да поддържа минимален капитал и бързоликвидни активи, които да й позволят да изплати искове на Банк Аустрия до 25% от платената цена. Отделно от тях са парите, които са депозирани в ескроу-сметката. След половин година размерът на капитала и активите на БКК може да е два пъти по-малък. След още шест месеца ангажиментът ни намалява още наполовина. И на този принцип в края на втората година той става равен на нула.Смятам, че постигнахме изключително голям успех в сделката за БИОХИМ. Досега - при продажбите на ХЕБРОСБАНК, ЕКСПРЕСБАНК и Българска пощенска банка, не е имало ограничение за размера на евентуални искове, които могат да предявят купувачите. След сделката за БУЛБАНК това е вторият случай, в който на евентуалните им претенции се слага някакъв лимит. Банк Аустрия отначало поиска изключително високи гаранции. Не става дума за максималния им размер като процент от цената, а изобщо за видове гаранции. Те настояваха да има изключения за някои искове, които да бъдат неограничено гарантирани. Но през трите седмици на преговорите успяхме да убедим представителите на купувача, че подобни претенции са неизпълними това не е възможно и, че те трябва да се съобразяват с първоначалните параметри на проектодоговора, който бе изпратен на всички кандидат-инвеститори. Според една от клаузите в него, всеки иск на купувача по неразкрити задължения на БИОХИМ, възникнали преди приключване на сделката, ще бъдат удовлетворени единствено ако са над определено ниво. В случая става дума за искове, които надхвърлят 1.5 млн. евро. Тази клауза е уникална в практиката на банковата приватизация у нас. Досега е ставало дума за прагове в размер на няколкостотин хиляди евро. Имаше ли моменти при преговорите, когато сключването на договора с Банк Аустрия да е било пред провал?- Подробности по преговорите не мога да разкривам. Преживяхме и инфарктни моменти. Но аз съм доволна, че екипът на Банк Аустрия, който се срещаше с нас, през цялото време поддържаше конструктивен тон. Като говоря за инфарктни моменти, имам предвид гаранциите по неразкрити задължения на БИОХИМ, които представителите на купувача искаха да извадим от постигнатия сега максимален размер от 35 процента.В самото начало на тръжната процедура - при поканата си към всички кандидат-купувачи за подаване на оферти, изрично бяхме заявили, че очакваме в проектодоговора да има минимални изменения. Както винаги става, този, който даде най-добрата цена, беше направил най-много изменения в проектодоговора. Но в хода на преговорите много от тях отпаднаха.Договорената цена от 82.5 млн. евро за БИОХИМ надхвърля повече от два пъти нетните й активи. Това е рекордно постижение в банковата приватизация. Смятате ли, че то се дължи на увеличаването на потенциала на целия финансовокредитен сектор? - Убедена съм, че това съображение е изиграло важна роля в решението на Банк Аустрия да даде такава цена за акциите на БИОХИМ. Но не бива да забравяте, че ние поставихме и много високи изисквания към кандидат-купувачите. За пръв път при тази процедура за приватизация на банка БКК предварително заложи минимални условия. Минималната цена например бе 95 млн. лв. - далеч по-висока от максимално предложената при предишните два опита за продажбата на БИОХИМ. На второ място, поставихме минимални изисквания за нетни активи и прозрачност на акционерния капитал към самите кандидати. Освен това се създаде много добра конкурентна среда. Има още един фактор, който е определящ в подобни сделки - така наречената стойност на банката от гледна точка на оскъдни алтернативи (scarcity value). Не е тайна, че в Източна Европа държавните банки, които са останали за продажба, се броят на пръсти. Смятате ли, че ако при предишните приватизационни сделки имаше минимални цени и изисквания към купувачите, резултатите щяха да са по-добри?- Не съм напълно запозната с конкретните обстоятелства и конюнктурата, при която са продавани тогава банките. Мисля, че залагането на минимални изисквания към кандидат-купувачите щеше да повиши цените и качеството на предишните сделки. Не говоря за минималната цена, а за минимални качествени критерии, защото за да гарантираш конкуренция в процедурата, трябва да имаш равностойни участници.Ще използвате ли този опит и при продажбата на Банка ДСК, или изчаквате препоръките на консултанта, който предстои да изберете?- Миналата седмица (бел. ред. - на 1 и 2 август) имахме презентации на петте инвестиционни банки, които кандидатстват за посредник. Очакваме консултантът, който ще бъде избран в края на август или началото на септември, да каже дали при Банка ДСК би било по-изгодно да заложим минимална цена, или не. Но задължително ще има критерии за качество на кандидат-купувачите. Те трябва да са универсални търговски банки, специализирани в предлагането на услуги за населението и задължително да имат кредитен рейтинг, който да не е по-нисък от този на България. Между другото, в момента екип на Стандарт енд Пуърс прави проучвания на Банка ДСК и смятам, че до началото на тръжната процедура тя също ще има свой рейтинг.Кога ще уточните техническите показатели за класиране на кандидатите за консултант по сделката за Банка ДСК?- Още когато от 12-те оферти за консултант избрахме петимата кандидати в шорт-листата, съветът на директорите на БКК ревизира параметрите на заплащането на консултантите. Ние обещаваме 250 хил. евро твърд хонорар, който покрива разходите на инвестиционния съветник, направени преди подписването на сделката. Що се отнася до възнаграждението за успех, също имаше ревизия нагоре. Първоначално бяхме решили това да бъде плащане, обвързано с цената. И ако Банка ДСК бъде продадена по цена, надхвърляща 1.2 пъти нетните й активи, то да бъде реализирано. При анализа на офертите се убедихме, че повечето кандидат-консултанти очакват банката да се продаде за около 1.5 пъти по-скъпо от нетните активи. Така преценихме, че можем да заложим това съотношение като праг, около който да бъде определено възнаграждението за успех. Сега ние обещаваме възнаграждение от 1.5 млн. евро за цена, която е до 1.5 пъти по-висока от нетните активи на Банка ДСК, а за горницата сме фиксирали максимална комисиона от 2 процента. Иначе казано, консултантът няма да получи повече от 2% от постъпленията от продажбата, и то при положение, че те надхвърлят 1.5 пъти нетните активи на Банка ДСК.Има ли правни пречки Министерският съвет, който притежава 75% от акциите на Банка ДСК, да ги прехвърли на БКК?- Не. Съгласно Закона за приватизация понятието приватизация се дефинира като продажба на акции в държавно предприятие на купувач с под 50% държавно участие. А в случая с Банка ДСК става дума правителството да прехвърли акциите си от нея на БКК, в която държавното участие е много над 50 процента. Така че в случая не може да се говори за приватизация и ние няма да нарушим закона.Кога ще бъдат прехвърлени тези акции?- Очаквам това да стане в края на август, след като в Държавен вестник бъдат публикувани измененията в Закона за банките, с който беше променен и Законът за Банка ДСК.Има предложение на Министерството на финансите по каква процедура да стане прехвърлянето на 75% от акциите. Това ще стане под форма на непарична вноска в капитала на БКК, с която ще се увеличи капиталът на консолидационната компания.В началото на 2002 г. в БКК започна проверка на Държавен вътрешен финансов контрол - за пръв път, откакто компанията е основана през 1992 година. Какво показват резултатите на ревизорите?- Бях изумена, че досега не е възлагана каквато и да е ревизия или проверка на дейността на БКК. Тази компания съществува десет години и се оказва, че досега дейността й е била изключително непрозрачна. Проверката на Държавен вътрешен и финансов контрол приключи преди две седмици. В момента нямам право да ви кажа подробности от нея, но най-общото ми впечатление е, че става дума за едно лошо управление, дори за липса на каквото и да е управление и контрол на цялостната дейност на компанията.Разговора водиха Петър Илиев и Иванина Манчев

Facebook logo
Бъдете с нас и във