Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИЗНЕСЪТ ЩЕ ПЛАЩА И ДАНЪК ИНВАЛИД

Разпоредбите на Кодекса на труда задължават работодателите с персонал над 50 души всяка година да определят работни места, подходящи за лица с намалена работоспособност. Те трябва да са от 4 до 10% от общия брой на работниците и служителите, в зависимост от дейността на фирмата. Фирмите с персонал между 50 и 100 човека са длъжни да отделят минимум 4 работни места за хора с увреждания. Работните места се заявяват пред Агенцията по заетостта, а бюрата по труда по места набират съответните кадри. По-голямата част от фирмите в страната обаче не се съобразява с това изискване. В разглеждания на второ четене в социалната комисия проект на закон за интеграция на хората с увреждания е записано, че работодателите могат да бъдат освободени от това задължение, ако ежемесечно плащат по една минимална работна заплата за всяко едно ненаето лице с увреждане. Средствата, изплатени от фирмите, ще се внасят в Агенция за хората с увреждания, която предстои да бъде създадена, щом се утвърди законът. От своя страна работодателите ще се отчитат пред Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда за общия размер на внесените суми за компенсиране на неизпълненото изискване за назначаване на инвалиди. В проектозакона е предвидено собствениците на фирми, които не изпълняват ангажимента си да наемат определения брой инвалиди и не плащат неустойките за това, да бъдат санкционирани. При първо нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв., а при втория такъв случай в рамките на една година - с две хиляди лева. Половината от събраните глоби ще влизат в бюджета на Агенцията за хората с увреждания. При повишаване на минималната работна заплата на 150 лв. от началото на следващата година (когато се предвижда законът да влезе в сила) всеки работодател с персонал над 50 души, ако не е наел нито един инвалид, ще дължи на държавата месечно минимум 600 лв., а за цялата година - 7200 лева. Ако една фирма изпълнява съвестно разпоредбите на Закона за интеграция на хората с увреждания, собственикът й ще трябва да предвиди приблизително 11 000 лв. годишно за заплати и осигуровки на инвалидите. Ако обаче работодателят ги нарушава, и то нееднократно, най-много да бъде глобен с 3000 лева. По тази логика се оказва, че за един работодател е по-изгодно да не наема хора с увреждания и да плаща неустойки и глоби.В подготвените промени на Закона за интеграция на хората с увреждания като стимул за работодателите да наемат такива лица се предвижда държавата да плаща 30 на сто от осигурителните вноски на заетите работници с трайна нетрудоспособност. Нормативът дава възможност на фирмите и учрежденията да кандидатстват с проекти пред Агенцията за хората с увреждания за финансиране на разходите, необходими за осигуряване на достъп и оборудване на работното място на инвалида.Според заместник-председателя на Българската стопанска камара Дикрян Тебеян проектозаконът за интеграция на хората с увреждания трябва да ограничи възможността за обявените от работодателя свободни работни места да се явяват кандидати без необходимата квалификация. Той е на мнение, че в бъдещия норматив трябват да се определят по-големи стимули за работодателите вместо санкции. Той подчерта, че задължението за назначаване на хора с увреждания ще принуди работодателите да увеличат броя на персонала си с 8-14 процента. Увеличената численост на работниците на свой ред ще увеличи разходите за заплати, които заедно с предстоящите огромни отчисления за изпълнение на екологичните и санитарно-хигиенните норми на ЕС и за подобряване на условията на труд, ще доведе фирмите до финансов колапс.Бъдещият закон, одобрен от Националния съвет за тристранно сътрудничество, предвижда също всяка отделна фирма да изготвя ежегодно отчет за броя на работните места в предприятието, брой на определените за подходящи за заемане от лица с трайни увреждания работни места, както и местата, заети от лица с трайни увреждания. Данните ще се събират от Агенцията за хората с увреждания, която ще бъде орган към Министерството на труда и социалната политика. Тя ще е правоприемник на съществуващия в момента фонд Рехабилитация и социална интеграция и ще разрешава вноса и продажбата на помощни средства, ще води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората в неравностойно положение. Държавната структура ще дава становище и при изготвянето на проекти за нормативни актове за инвалидите. В проектозакона е предвидено и създаването на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. Той ще бъде орган с консултативни функции, в който ще участват представители на държавата, на национално представителните организации на хората с увреждания, на работодателските организации на национално равнище, както и на Националното сдружение на общините в Република България. Според разпоредбите в норматива, регионалните инспекторати на Министерството на образованието ще се създават специални екипи, които ще изработват стратегии за интегрирането на децата с увреждане, с които ще бъдат съобразени учебните планове. Висшите училища ще са длъжни да осигурят достъпна среда, специални приспособления, подходящи учебни материали и допълнителна преподавателска помощ за инвалидите. Паралелно с това са задължени университетите да подготвят преподавателите си за работа с хора с увреждания. В бюрата по труда към април са регистрирани 18 965 безработни лица с увреждания. Според Националната програма за заетост и професионално обучение на инвалидите, разработена от социалното министерство, от началото на годината до април са наети едва 137 лица. Те работят в държавни ведомства, Дирекция Социално подпомагане, в министерството, в частни и държавни фирми и в дружества с нестопанска цел. До края на април са наети 70 младежи до 29 години с трайно намалена трудоспособност. Седемстотин седемдесет и девет са намерили работа в изпълнение на мярката за наемане на инвалиди. На работодателите, разкрили работни места за хора с увреждания, бюджетът предоставя средства за трудово възнаграждение и дължимите вноски за пенсионно и здравно осигуряване. На пазара на труда се наблюдава постепенно покачване на броя на безработните инвалиди. През 2003 г. те са били 15 916 души, което е с 30.1% повече от 2002 година. Делът им в общия брой на безработните е бил 3.0%, докато през 2002-ра той е бил 1.9 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във