Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЯЛАТА КНИГА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ КОНСТАТИРА:

НЯМА ПРОЗРАЧНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕЛипсата на прозрачност и прикриването на информация са основните проблеми, които пречат да се наложи добрият мениджмънт на дружествата в Югоизточна Европа. Такъв е основният извод в тазгодишната Бяла книга за корпоративно управление, създадена с общите усилия на Организацията за икономически растеж и развитие и на Световната банка.Бялата книга дава представа за слабостите, които са характерни за корпоративното управление у нас и за останалите страни от Югоизточна Европа, предлага и начини за тяхното преодоляване. Нейните препоръки обаче не са задължителни, те по-скоро са предназначени да повишат културата на мениджърите на фирмите, на техните акционери и на бъдещите инвеститори. А това е от изключително важно значение, защото не са малко случаите, в които именно незнанието стои в основата на провала на едно или друго бизнес начинание. Според авторите на Бялата книга лошото корпоративно управление, непознаването на предимствата на доброто управление и в някои случаи - слабата институционална рамка, са сериозни пречки за развитието на ефективни капиталови пазари и за установяване на стабилен инвестиционен климат в тази част на Европа. Все пак прави впечатление констатацията, че корпоративната култура в мениджмънта на публичните компании е значително подобрена. Този извод опровергава заблуждението, че тъкмо те правят големите управленски издънки. Това обаче далеч не е така, въпреки че законът е доста по-рестриктивен към тях. Важното е собствениците на фирмите да разберат, че прилагането на практиките на доброто корпоративно управление е в техен интерес, коментираха експерти. Тогава няма да има нужда от принудителни мерки за прилагането им. Колкото по-прозрачно например действа едно дружество и това, което прави е по-видимо, толкова по-голямо доверие ще имат инвеститорите към него, а съответно и кредитните институции. Но експертите, изготвили Бялата книга, подчертават, че силната съдебна система си остава основната предпоставка за едно надеждно корпоративно управление. Именно затова и съдиите попадат в групата на тези, които приоритетно трябва да разберат какво всъщност представлява успешният мениджмънт наред със счетоводителите, одиторите и мениджърите. Това обаче трудно може да стане без парите, необходими за организиране на семинари и множество кръгли маси. Неслучайно в Бялата книга е подчертана потребността от международни донори, които да подкрепят финансово обучението. То също е повече от наложително, за да се преодолее един от ключовите проблеми, които се очертават пред мениджърите на югоизточноевропейските дружества: формалното зачитане на интересите на дребните акционери. Красноречив в това отношение е изводът, че правото им да гласуват в общите събрания в много случаи се ограничава нарочно. Чуждестранните експерти са впечатлени от техники като широко разпространената практика събранието да се оповестява в последния възможен момент или пък да се избира отдалечено място за провеждането му. Дребните акционери са ощетени и при раздаването на дивиденти, тъй като няма ясни правила при тяхното изплащане. Авторите на Бялата книга смятат, че тези възнаграждения трябва да бъдат изплащани в разумен срок и да се знае кой има право на тях. Именно тук идва и ролята на съдебната система със съответната ефективна наказателна отговорност за изпълнителните директори и за членовете на директорски бордове, които не разкриват своя интерес. Процедурите по фалита на предприятията също не са подминати. Като законова слабост е отбелязана липсата на надеждна защита на правата на кредиторите, които са изключително важни за дружествата, тъй като им осигуряват финансовите ресурси. Засегнат е и проблемът за броя на независимите директори в бордовете на компаниите. В момента според Закона за публичното предлагане на ценни книжа, най-малко една трета от членовете на съвета на директорите в българските дружества трябва да бъдат независими лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във