Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЕЗ НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ НИ ЧАКА РЕЖИМ И РЯЗКО ПОВИШАВАНЕ НА ТОКА

Колкото и гръмогласно да се отстояват някои становища, е повече от ясно, че специалистите не са единни в преценката си за състоянието и перспективите за развитие на българската енергийна система. Доказва го и Технико-икономическия анализ за обосноваване изграждането на АЕЦ Белене, част от който публикуваме. Той бе разработен по поръчка на НЕК от американската компания Парсънс (PARSONS EC), с подизпълнител от българска страна Джи Си Ар ООД и консултанти от български научни организации и дружества. Електроенергийната система на България заема стратегическо място в района на Югоизточна Европа. Редица изследвания, проведени през последните години от наши и чужди експерти, показват, че както в краткосрочен, така и в дългосрочен план тя ще играе съществена роля в създаването и функционирането на либерализирания регионален електроенергиен пазар. Това налага разработването на обосновани варианти за нейното развитие и тяхното актуализиране, съобразено с промените в социално-икономическата сфера в страната.Прогнозите за развитие на електроенергийната системаПрез 2003 г. България има 12 130 мегавата инсталирана мощност, но разполагаемата мощност е значително по-ниска и възлиза на 9 515 мегавата. Снижението от 2600 мегавата се дължи на следните по-важни причини:- 30 % от инсталираните термични мощности имат 30 и повече години експлоатация;- 25 % от инсталираните термични мощности са за комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия в заводски и градски отоплителни централи, които работят с 30% от капацитета си поради технически и икономически причини;- променените хидротехнически условия намаляват използваемостта на ВЕЦ и ПАВЕЦ .Развитието на електроенергийния сектор на България ще се основава на максималното използване на местните енергийни ресурси. Това включва използването на лигнитни въглища чрез рехабилитация на съществуващите големи генериращи мощности и изграждане на нови блокове. Рехабилитационната програма е съобразена с международните споразумения за опазване на околната среда. Рехабилитацията в ТЕЦ Марица-изток 2 се предвижда да бъде в периода 2004-2008 г.; в ТЕЦ Марица-изток 3- в периода 2004-2006 г.; в ТЕЦ Варна - в периода 2009-2014 г.; в ТЕЦ Бобов дол - в периода 2009-2011 година.В резултат на възстановителните работи се очаква удължаване на експлоатационния живот на съоръженията с 15 години, повишаване на брутната мощност на блокове, намаляване на специфичния разход на гориво и изграждане на сероочистващи инсталации. Приоритет в покриването на ръста на потреблението ще бъде електропроизводството на база местни горива. За покриване на бъдещите потребности от електроенергия ще се разчита на изграждането на разширения и заместващи мощности на съществуващите централи в басейна Марица-изток; на разширения и реконструкции на топлофикационни и заводски централи; строителството на нови мощности, използващи природен газ; на нови ядрени мощности; нови ВЕЦ. РезултатитеАнализът на получените резултати е съсредоточен в периода 2007-2020 година. До 2006-а няма необходимост от изграждане на нови мощности и затова всички разработени варианти имат еднаква електропроизводствена структура. При всички варианти се предвижда въвеждането на два блока по 300 мегавата в комплекса Марица-изток - съответно през 2007 и 2008 г., и ВЕЦ Цанков камък с мощност 80 мегавата през 2009 година .При ранното извеждане на блокове III и IV на АЕЦ Козлодуй проблемна е 2007 г. (т.е. първата година след затварянето им). Заместването на 800 мегавата от двата ядрени блока с 300 мегавата нова мощност на лигнитни въглища не е достатъчно, необходим е 200-мегаватов внос на електроенергия. Това показва, че в националната енергийна система няма достатъчно мощности за осигуряване на надеждно електроснабдяване в страната. Ако строителството на термичните блокове закъснее, то дефицитът на мощностния баланс ще се увеличи и няма да може да бъде ликвидиран с внос на електроенергия, защото в региона няма държава, която да го осигури.ЗаключениетоПроведеното изследване за оценка на ефективността от изграждането на нова ядрена мощност дава основание да се направят следните изводи:1. Актуализираната макроикономическа прогноза, залегнала в Националния план за икономическо развитие на Р. България за периода 2000 - 2006 г. не дава основание за промяна на прогнозата за развитие на електропотреблението в страната в Плана с минимални разходи, разработен от НЕК през 2002 година.2. Във всички разработени варианти се появява необходимост от въвеждане между 1000-2000 мегавата нови ядрени мощности в периода 2012-2018 г. при приетите базисни инвестиции за тяхното изграждане. Подготовката за изпълнението на този проект трябва да започне незабавно, тъй като необходимото време за неговото изпълнение е над осем години.3. Ако плановият износ на електроенергия за съседните държави бъде преустановен в края на 2008 г., необходимостта от нова ядрена мощност ще се появи към 2014 година. Ако обаче той бъде продължен до 2014 г., новата ядрена мощност ще бъде необходима две години по-рано - към 2012 година.4. Предвижданото по-ранно извеждане на първите четири блока в АЕЦ Козлодуй ще ограничи възможностите на страната да бъде енергиен център на Балканите и ще има няколко негативни последствия:· трайна редукция в големи обеми на износа на електроенергия от България;· рязко повишаване на цената на електроенергията поради въвеждането на много нови генериращи мощности в кратък период от време;· финансови загуби в предприятията от стопанската сфера, предизвикани от вероятни прекъсвания на тяхното електрозахранване вследствие дефицита на мощност и енергия в националната енергосистема;· политическо напрежение, породено от неизбежното лишаване на потребителите от електроенергия в определени периоди.5. Спазването на международните екологични споразумения, по които България е страна, е възможно само ако се запази относителният дял на ядрените мощности в структурата на електропроизводствените източници. В противен случай емисиите на парникови газове при производството на прогнозираните количества електроенергия ще надхвърлят пределните норми за страната ни, които фигурират в споразуменията, и след 2008 г. ще трябва да се изплащат определени санкции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във