Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АКО МАЙСТОРЪТ НЯМА ЗАСТРАХОВКА, НЕ ПЛАЩАЙТЕ

Малък бонус получиха застрахователите, след като в бр. 65 на Държавен вестник на 22 юли бяха обнародвани последните промени в Закона за устройство на територията. Към хората, които са длъжни да застраховат професионалната си отговорност за вреди, които са причинили и на други участници в строителството или на трети лица, вече принадлежат и строителните консултанти. Досега това задължение се отнасяше за проектантите, за строителите и за хората, упражняващи строителен надзор. Строителните надзорници с лиценз за дейност при различни видове строежи вече не са длъжни да се застраховат само при най-високия лимит на отговорност. Застраховките ще покриват, както и досега, вреди, настъпили след неправомерно действие или бездействие на строителните специалисти при изпълнение на задълженията им. Условията и редът за застраховане (покритие, изключени рискове, минимални застрахователни суми и премии) ще се определят с наредба на Министерския съвет. Срокът на полиците е една година и покрива писмените претенции, предявени през този период. Начинаещите специалисти и строителни фирми са отговорни за работата си от датата, на която започват да извършват такава дейности. Тези, които имат над 5 години стаж пък поемат ангажимент за вреди, причинени до 5 години преди началото на застрахователния договор. В тези два случая настъпилите поражения са за сметка на предприемача, застрахователят не отговаря за тях.Досега сроковете на застраховките не можеха да бъдат по-кратки от гаранционните срокове в строителството, определени в досегашните разпоредби на закона. С промените обаче се въвеждат допълнителни ограничения, за да има гаранция, че който е понесъл вреди, ще бъде обезщетен. Така например до 15 дена след започване на професионална дейност майсторите са длъжни да сключат застраховка. Докато строителят или проектантът упражняват занаята си, трябва да подновяват ежегодно без прекъсване застраховката си. Когато прекратят трудовите си занимания, подлежащи на задължителна застраховка, пък се поставя изискването да сключат допълнителна полица, която да покрива застрахователни събития за период от пет години напред. Различните участници в строителната дейност могат да сключват различни застраховки за различните по характера си обекти. Клиентът може още да задължи изпълнителя да сключи допълнителна застраховка, в случай че увреди заплатения от него строеж, материали и оборудване, докато е трябвало да строи. Държавните органи и поръчителите могат писмено да изискат копие от полица или документ за платена премия. До седем дена това желание трябва да бъде изпълнено. Когато пък клиентът разбере, че майсторът няма застраховка, може да пристъпи към етапа няма да платим.Дирекцията за национален строителен контрол вече задължително трябва да застрахова служителите си. Става дума за полици Живот и Злополука за сметка на бюджета на ДНСК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във