Банкеръ Weekly

Съдби

ИМАМ ДОСТЪП ДО СЧЕТОВОДНИТЕ КНИГИ НА КРАЛИЦАТА

Сър Джон Бърн, контрольор и главен одитор на Националната сметна палата на Великобритания, Северна Ирландия и Уелс, пред в. БАНКЕРЪСър Джон, има ли съществена разлика в правомощията и отговорностите на сметните палати на Обединеното кралство и България?- Има, разбира се, известни различия, които са резултат от различната история и правна система на България и Великобритания. Според мен обаче основната цел на сметните палати на двете страни е една и съща - да следят как правителството управлява финансите на държавата, и да може обществото като цяло да получава точна и пълна информация как се харчат бюджетните средства. Това е валидно както за вас, така и за нас.Бихте ли пояснили как е уреден във Великобритания въпросът с публичността на имуществото на висшите държавни служители - премиера, министрите, депутатите? В България има Закон за публичния регистър, който не дава някакви особени права на Сметната палата, освен да констатира нарушения...- Всички министри и депутати у нас са длъжни да декларират имуществото, което притежават. Те подават едни и същи декларации. От министрите в кабинета например се изисква да декларират и дали притежават акции и дялове в компаниите, за които им предстои да вземат някакво решение. Във Великобритания има пълна прозрачност по отношение на имуществото на политиците от всякакъв ранг. Що се отнася до държавните служители, има ясни изисквания за онези от тях, които се занимават с изготвянето на договори, както и правила, прилагани при наличие на конфликт на интереси. От редовите държавни служители обаче не се изисква да декларират какво имущество притежават. Как функционира върховната одитна институция в условията на конституционна монархия? Има ли право британската сметна палата да одитира разходите на кралския двор и лично на кралицата? - Във всички монархии това е сложен и деликатен въпрос. Бих искал да уточня, че монархът разполага със собствените си средства и имущество, но освен това получава известно финансиране и от държавата. В конкретния случай моята работа е свързана с наблюдението и контрола върху парите, които парламентът гласува на кралицата, за да провежда тя своята политика, както и върху разходите й за транспорт. Аз имам достъп до нейните счетоводни книги, където се отразяват тези разходи. Има ли право британската сметна палата да налага санкции?- Ние самите нямаме право да налагаме каквито и да било санкции. За тях обаче може да се мисли в две насоки. Първата се отнася до препоръките, които даваме за управлението на финансите. Освен това, ако разполагаме с информация за измами, корупция и кражби, която трябва да бъде потвърдена, наша грижа е да я предоставим на полицията. Тя от своя страна извършва разследване и докладва случая на прокуратурата, която пък решава дали да възбуди съдебно дело, или не.Каква роля играе вашата Сметна палата в борбата срещу корупцията и измамите? - Мисля, че Сметната палата има двояка роля. Първата е свързана с препоръките, за които споменах и които имаме право да даваме. Това означава системите за управление на финансите в счетоводните отдели на бюджетните институции да бъдат така структурирани, че възможностите за измами и кражби да са сведени до минимум. Другата ни важна роля е, когато разполагаме с доказателства за корупция или измами, да ги предоставим на полицията и на прокуратурата, които да си свършат работата и престъпниците да си получат наказанието. Но съгласно закона ние самите не сме орган, който може да води следствие. Смятате ли, че България усвоява ефективно средствата, получавани по линия на европейските програми, тъй като тези пари също подлежат на контрол? - Не съм в състояние да коментирам темата в детайли, защото не разполагам с достатъчно информация. Мога да кажа само, че моят колега Георги Николов и служителите на българската Сметна палата са много добри професионалисти и си сътрудничат чудесно със сметните палати в Европа и света. През миналата година Сметната палата на Великобритания приключи съвместен проект на Европейския съюз с българската Сметна палата, насочен към нейното укрепване. Как оценявате ефекта от реализирането му?- По мое мнение проектът беше успешен и бе реализиран така, както го бяхме планирали. Работихме заедно и на високо професионално ниво. Оказван ли е политически натиск върху институцията, която представлявате?- Мога да говоря само за собствения си опит. Аз заемам този пост от около 15 години и досега не ми е оказван политически натиск. Имам право да говоря открито и свободно и мисля, че всички знаят това. В какви посоки, според Вас, трябва да се извършва одитът на приватизационните сделки? - Известно е, че в отделните страни детайлите са различни. Що се отнася до Обединеното кралство, проверката на дадена приватизационна сделка се извършва само по искане на държавна институция. А работата на Сметната палата е да предостави публичен доклад за това, дали е получена добра цена за приватизирания обект. На работната среща в София бе обсъждана и една доста специфична тема - одитът на икономическите регулатори. Бихте ли пояснили какво точно означава това? - Въпросът е интересен. Когато сме обсъждали и проверявали приватизационни сделки, доста често сме установявали, че след раздържавяването се е създал един частен сектор - монопол или олигопол. Работата на икономическия регулатор е да се грижи този сектор да функционира в полза на обществения интерес. Затова ние разширихме контрола си и извън приватизацията върху дейността на икономическите регулатори. Мисля, че българската Сметна палата свърши много добра работа в тази насока, както и другите одитни институции, участвали на работната среща в София. Коя е най-забавната история във вашата практика?- В момента не мога да си спомня нещо, свързано лично с мен. Но мога да ви разкажа следния случай. Сметната палата е поканена на голям прием. Домакините имат колекция от великолепни картини. Гостите разглеждат платната с живопис, много от които са абстрактни творби на Пикасо от кубистичния му период, с цветни петна и фигури, а не пейзажи или портрети. Хората, които дават приема, обясняват, че са събирали старателно тази забележителна колекция в продължение на дълги години. Един от гостите спира пред една от абстрактните картини и пита свой колега: Какво означава това? Нищо не разбирам. А той му отговаря: Това означава, че нашите домакини са много богати. Сър Джон Бърн е назначен от английската кралица през 1988 г. за доживотен контрольор и главен одитор на Националната сметна палата на Обединеното кралство и Северна Ирландия, а от 1999 г. - и на Уелс. Той също така е член е на Съвета за финансова отчетност и на Комисията за финансова отчетност на Великобритания, на Комисията на външните одитори и на Борда на одиторите на Обединените нации, преподавател е в Лондонския институт по икономика и е негов управител и т.н. В обхвата на дейността му влизат министерствата на отбраната и на финансите, както и Колежът за държавни служители. Сър Джон Бърн беше гост на работната среща в София на сметните палати от ИНТОСАЙ (Международна организация на върховните одитни институции, в която България членува от 12 юли 2001 г.).Британската сметна палата е основана още през ХIV век. В днешната си форма функционира от средата на ХIХ столетие, а пълният парламентарен контрол върху обществените средства в Англия съществува от 1886 година. Камарата на общините на английския парламент определя кой, как и кога ще харчи публичните средства, а главният одитор контролира оползотворяването им. Според закона той може да бъде освободен единствено от монарха по решение на двете камари на парламента. В специфичните му законови правомощия е да проверява икономичността, ефикасността и ефективността на харченето на финансите от централната власт. Контрольорът и главен одитор проверяват 3000 публични организации. Неговите доклади и отчети се предоставя на Камарата на общините и са публично достояние, като Сметната палата одобрява тяхната достоверност. Докладите се разглеждат от парламентарната комисия по бюджет и финанси, която се събира около 45 пъти годишно. Одитното законодателство във Великобритания се съдържа в законите за Министерството на финансите и одитните институции, които датират съответно от 1866 и 1921 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във