Банкеръ Weekly

Съдби

ДВОРЦОВИЯТ ПАВИЛИОН: ЗЕМЕТРЪСНА ЗОНА ЗА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Лятото сякаш за малко отклони вниманието от някои сделки с културни имоти, които фокусираха вниманието на обществеността. Но затишието се оказа привидно - натрупаха се нови факти, предприеха се нови инициативи, което е достатъчен повод отново да надникнем в документалния фонд на одисеята Крида арт в София.Това, което се случи в горещините, е, че градската прокуратура се е самосезирала за случая с търга и продажбата на сградата на улица Московска 11 (бивш Дворцов павилион) и води разследване. Пето отделение на Върховния административен съд е насрочило за 19 ноември от 14 часа дело с N6300/2003 година. Проверки по случая са наредили премиер-министърът и министърът на регионалното развитие и благоустройството. Сезирани са комисиите за борба с корупцията и за култура при Народното събрание. Министерството на културата е призовано да се присъедини към иска на Крида арт във Върховния административен съд за обявяване на нищожност на търга и продажбата.Документалното раздипляне на тази история показва груби закононарушения от страна на областния управител на София Росен Владимиров, които във фактологичен порядък предлагаме на читателите на в. БАНКЕРЪ.В своята заповед РД-16-023 от 17.03.2003 г., с която е определен купувачът, областният управител е допуснал плащане на 75% от цената от 375 хил. лв. с компенсаторни записи, без за тази възможност за плащане да се съобщава в първоначалните условия на търга, в публикуваните обяви, в заповедта за откриване на тръжна процедура (РД-16-019 от 03.02.2003 г.) и в приложения проект за продажен договор, както разпореждат чл.51(1), т.4 и чл.52 на ППЗДС.Плащането на цената не е станало в регламентирания от чл.65 на ППЗДС 14-дневен срок.При сключването на договора за продажба купувачът не е представил изискуемите документи за платена цена и не се е съобразил с чл.66 от ППЗДС. В договора за продажба се цитира, че за неговото съставяне е послужил Образец 1 от Нареждане за плащане с компенсаторни инструменти от купувача до Централния депозитар за сума от 281 250 лева. Което не означава, че е извършено плащане, тъй като доказателство за него може да бъде само наличието към датата на сключване на договора за продажба на Потвърждението за регистрация на плащане с компенсаторни инструменти, т.е. Образец 3, издадено от Централния депозитар. Към договора няма приложени потвърждения дали в сметката на областната управа са постъпили и парични плащания по сделката. Вмъкването на т.3, в която е записано, че купувачът ще заплати на продавача 375 000 лв., от които 127 063.12 ще заплати със заемни средства, без определен срок и условия също подсказва, че плащането с налични пари не е направено към датата на подписване на договора.Нарушен е и предметът на договора за продажба - не е отбелязан адресът на седалището на фирмата купувач. В цитирания от договора акт за държавна собственост 022220/08.06.2000 г. и в тръжните книжа данните на вписания купен имот не отговарят точно на данните на описания имот, обект на продажба. В акта и в тръжните книжа са посочени границите на имота, а не границите на сградата, както е в договора. Освен това сградата на юг и север граничи не с улица Московска и не с парцел VI-4, а с двор. Тези грешки в предмета на договора са направени, за да може бъдещото надстрояване на сградата евентуално да стане не върху сегашното й петно, а в пълните граници на имота от парцел до парцел, смятат юристи. Към договора за продажба липсва и скица на имота, издадена и заверена от УАГ.Оценката на тръжния имот не е направена на основание глава седма от ППЗДС, по който ред задължително се правят пазарните оценки на държавните недвижими имоти. В нея са цитирани неверни данни за имота, което доказва, че оценителите не са познавали обекта. Например - сградата не е построена през 20-те години на миналия век, а през последната четвърт на ХIХ век. Подовата конструкция не е от дървен гредоред, а представлява бетонен пруски свод със стоманени греди, първият излят в България бетон след Освобождението и т.н.Изглежда, тези пропуски са принудили директора на дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост (АКРР и ДС) на областната управа Деян Попов да си подаде оставката. През септември Министерството на културата трябва да отговори дали ще се присъедини към иска на наемателя Крида арт във Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във