Банкеръ Weekly

Съдби

БЕЗПАРИЧИЕТО ВОДИ И ДО БЕЗПРОСВЕТИЕ

Издръжката на един ученик е скъпа и все повече ще поскъпва. Образователното министерство компенсира част от разноските за децата в началните класове, като осигурява безплатни учебници. Но това е капка в морето от разходи за школската подготовка, твърдят и родители, и учители. Като се изчислят парите за облекло, за задължителните ученически пособия, за храна, транспорт и други допълнителни харчове през учебната година, сумата набъбва до 300-400 лв. на месец, според данни от синдикатите.Само две български банки кредитират учениците от началния и средния курс, а осем предоставят студентски заеми. Банка ДСК предлага кредити и за ученици, и за студенти. От 2 август до края на октомври всяка година тя пуска на пазара продукта Заедно на училище, а от 15 февруари до 15 юни - абитуриентски заем за завършващите дванадесети клас младежи и девойки. Кредитополучатели и в двата случая са родителите и настойниците на учениците. Максималният размер на първия кредитен продукт е 1000 лв., а срокът за погасяване - 12 месеца. Средното лихвено оскъпяване е 8.9% за целия период на издължаване, като родителят може да ползва отстъпка от 1 пункт, ако е направил или в момента на тегленето на заема открие нова детска спестовна влогова сметка в банката. Кредитът се погасява на равни месечни вноски. След приспадане на погасителната вноска от средномесечния доход на родителя - кредитополучател, в семейството трябва да останат минимум по 45 лв. чист доход за всеки негов член. За абитуриентите банката предлага максимум 1500 лв. със срок на изплащане до година и половина. Парите от заемите биха стигнали за подготовката за новата учебна година или за такса обучение през първия учебен срок в някое от елитните частни училища, а абитуриентският заем - за бален тоалет. SG Експресбанк също традиционно е загрижена за подготовката и посрещането на първия учебен ден. Тя предлага по-малък заем от 600 лв. за срок от една година. Не изисква нито поръчители, нито документи, доказващи целевото му използване. Таксата за обслужване е минимална - 10 лв., а осреднената лихва - 10%, при което месечната погасителна вноска става приблизително 55 лева. Заемът е от категорията експресни, защото за него може да се кандидатства и по телефона (разговорът е за сметка на банката), а предварителното банково одобрение или отказ клиентът получава в рамките на 10 минути. Банкерите и от двете финансови институции не уточняват броя и обема на раздадените ученически кредити. Според запознати с бизнеса в сектор ритейл бенкинг търсенето не е много голямо. Парадоксът е нашенски - от една страна, доходите са ниски и хората не могат да посрещат разходите за образованието на децата си, от друга - детайлите по кредитите не са добре обмислени. Родители споделят, че предпочитат да кандидатстват за потребителски кредити, които да използват за образователни цели, тъй като сумите са по-големи и не се изискват такава обилна документация, както при ученическите заеми. В специализираните банкови оферти не се обяснява защо й е на банката ученическият бележник на детето, или БУЛСТАТ-ът на работодателя на родителя, който тегли заема. Съпругът или съпругата в много от случаите стават съдлъжници по договора, поставя се условието клиентът да представи удостоверение от НОИ, фишове за последните три заплати или служебна бележка за полученото възнаграждение от последните три месеца, както и куп други справки и документи. Кредитът за абитуриентите се обезпечава с издаден от кредитоискателя запис на заповед, авалирана от трето платежоспособно лице, за сума, равна на размера на дълга, увеличен с 10 процента. Сложните и понякога неясно формулирани условия объркват и затрудняват родителите, които нямат време и сили да събират цялата документация. И те предпочитат да се обърнат за подкрепа към по-заможни роднини и приятели. Студентските кредити варират от 500 до 20 хил. лв. за следване в България и до 100 хил. евро за образование в чужбина. Основното им предимство е, че младият специалист изплаща заема си, след като се дипломира и си намери работа. Кредитните институции дават половин до една година за това, което е твърде кратко време, тъй като младият човек не би могъл толкова бързо да заеме добра професионална позиция. Ейч Ви Би Банк Биохим и банка Хеброс предлагат специализирани кредити за обучение в актедитираните в страната университети и колежи. Заемът е до 15 хил. лв. за десет години и е предназначен за изплащане на учебните такси през семестрите, както и за издръжката на студента. Парите се получават всяка година - на порции по месеци и семестри, а погасяването започва след дипломирането Ако младият човек следва медицина или архитектура, срокът на заема се увеличава до 12 години. Годишната лихва варира в зависимост от това, дали кредитът е обезпечен с поръчителство, или с ипотека върху недвижим имот. За поръчителство лихвата е 9.9%, а за ипотечните заеми - 8.6 процента. ХЕБРОСБАНК предоставя кредити и за студенти в Американския университет в Благоевград, като размерът не е повече от 1400 евро, които покриват само част от разходите за обучение в бакалавърските университетски програми. Срокът за издължаване е до 15 години след дипломирането, заемът се изплаща на равни месечни вноски според предварително одобрен погасителен план. При сключване на договора за кредит студентът и един от двамата му родители подписват запис на заповед за целия размер на дълга. Банка ДСК се включва в програмите на международната организация Юзит Калърс за образование и културен обмен у нас и в чужбина. Кредитната институция отпуска заеми до 4 хил. лв. с гратисен период до една година. Срочността на кредита е максимум четири години. Клиентът се издължава с равни месечни погасителни вноски, като заплаща само лихвата върху ползваната част от кредита. Съдлъжник е един от двамата родители, който доказва платежоспособността си, като представя документ за чист месечен доход, покриващ погасителната месечна вноска по заема и издръжката на членовете на семейството му в определени от банката размери. Банката разрешава кредити за не по-възрастни от 28 години студенти и изисква от тях успех минимум добър четири през предишната учебна година или семестър. Финансирането е предназначено за семестриални такси и за издръжка на бъдещия специалист. С поръчителство се обезпечават кредити до 7 хил. лв., а с ипокета върху недвижим имот или залог върху спестовен влог или депозит заеми до 15 хил. лева. Размерът зависи и от платежоспособността на родителя съдлъжник. Стандартният лихвен процент по студентските кредити е 16.95%, а за обезпечените с влог или депозит - 11.95 процента.От 14 юли 2005 г. SG EКСПРЕСБАНК промени някои параметри в студентските си кредити, като те вече са до 15 хил. лв., с годишна лихва от 8.5 процента. За всеки кредит, одобрен до 15 октомври 2005 г., банката предоставя и карта Виза Електрон на преференциална цена, както и безплатен едногодишен абонамент за ИНТЕРНЕТ банкирането си. Кредитите са за студенти, които са на редовно обучение в България и в чужбина, като по време на следването се плащат само лихвите, а издължаването на главницата започва след дипломирането. Лихвата е 8.5% годишно при максимален срок за погасяване от седем години. Заемът е целеви и би трябвало да покрива таксата за обучение, разходите за живот и свързаните с образованието пътувания, разходите за квартира и книги, казват от банката. Гаранция по кредита е поръчителството на родителите на студента.ДЗИ Банк предлага кредит Всичко за ученика и студента в размер до 5 хил. лв. и с максимална срочност - пет години. Средствата се усвояват до месец, а издължаването е с месечна вноска по главницата и лихвата, изчислена върху текущия остатък от кредита. Банката допуска тримесечен гратисен период по главницата, като за предсрочно погасяване не събира комисиона. Месечните вноски могат да се изплащат и от заплата, получавана по сметка в банката, или с превод от друга сметка, както и в брой. Годишната лихва е 12%, без такси и комисиони. Заемът се обезпечава със залог върху бъдещи вземания от трудово възнаграждение, както и с поръчителство на единия родител или със запис на заповед от кредитополучателя за главницата и лихвите за три месеца, авалирана от поръчителя, за когото банката поставя още куп изисквания.Най-голям заем - до 100 хил. евроили равностойността им в щатски долари и левове, предлага на пазара Първа инвестиционна банка. Сумата обаче не може да надвишава 75% от пазарната оценка на недвижимия имот, който служи за обезпечение. Максималният срок за погасяване е 20 години, банката разрешава и гратисен период от три години, през които се плаща само дължимата лихва по кредита. ПИБ предлага допълнително кредитна карта Виза с лимит до 2500 евро. След гратисния период издължаването на заема става на равни месечни вноски, като лихвеният процент се договаря в зависимост от възможностите на клиента и срока на издължаване. При висока кредитоспособност ефективното оскъпяване за 20-годишния период на договора е 6.29% годишно при базисна месечна лихва от около 0.8 процента. Банката събира такси и комисиони - за предварително проучване и разглеждане на молбата за кредит, за оценка на имота, както и еднократна комисиона за управление, за ангажимент и при предсрочно погасяване. Кредитоискателите трябва да следват във ВУЗ и да са български граждани.Общинска банка отпуска кредити също в евро за семестриалните такси в частното Висше училище за застраховане и финанси. Размерът им зависи от действащата в момента годишна такса за обучение, умножена по броя на годините, които остават на студента до завършване на образованието си. Средствата се превеждат по сметката на висшето училище в банката. Годишният лихвен процент е тримесечният Лонодонски междубанков лихвен процент (ЛИБОР) за евро, плюс надбавка от 6 до 9 пункта (в зависимост от обезпечението), и се начислява върху моментния размер на текущия дълг. Заемът се обезпечава: от съдлъжници или поръчители, с ипотека върху недвижим имот или със залог върху влог или депозит в кредитната институция.Кредитна линия, усвоявана на траншове предлага Стопанска и инвестиционна банка (СИБАНК). Максималният размер на кредитната линия зависи от семестриалните такси през периода на обучение. Всеки транш се договаря между банката и студента предварително, след като бъде представено удостоверение на ВУЗ-а за размера на семестриалните такси през учебната година. Кредитният договор се подписва и от двама съдлъжници с доказана платежоспособност. Както съдлъжниците, така и поръчителите трябва да получават част или целите си заплати по разплащателни сметки в банката. Обезпеченията зависят от сумата на одобрения студентски кредит. Ако лимитът за годината е 1 500 лв., не се изисква поръчителство, договорът се подписва от кредитополучателя и двамата съдлъжника. За заеми до 5 хил. лв. на година се изисква подпис и от още един поръчител. Обезпечението е със залог на финансов актив или с ипотека на недвижим имот. За годишен кредитен лимит над 5 хил. лв. са нужни двама съдлъжници и двама поръчители. Банката изисква залогът на финансов актив по сметки в банката да е 110% от годишния размер на кредита, а за ипотечния - 150 процента. Лихвата е фиксирана и зависи от размера на кредита, като варира от 13 до 15% годишно. Банката разглежда и молби на студенти-задочници. Условието е да преминават успешно в по-горен курс и да не са прекъсвали следването си.Българинът, по традиция и национален генетичен код, е в състояние да жертва мило и драго, за да изучи децата си. Предците ни са продавали ниви и имоти, за да издържат наследниците си в Европата. През социализма образованието беше безплатно и достъпно, а днес обществото и институциите, в това число и банковите, се налага да го подкрепят финансово, каквато е и практиката в развитите демокрации. Със сигурност в обозримо бъдеще финансовите и кредитните институции ще предпочитат да отпускат повече и по-изгодни кредити за образование, отколкото за автомобили.

Facebook logo
Бъдете с нас и във