Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАТИШИЕ ПРЕД БУРЯ

Банковата система в момента разполага с 450 млн. лв. по сметките на кредитните институции в Централната банка плюс над 100 млн. лв. касови начисления. Те са предостатъчни за обезпечаване на междубанковите разплащания, както и за осигуряване на задължителните минимални резерви. В това число влизат и приетите като депозити 185 млн. лв. на Министерството на финансите, както и преведените от началото на месец юли близо 150 млн. лв. за изплащане на пенсии. В момента междубанковият паричен пазар е обхванат от ликвидно спокойствие, което съвсем скоро може да изиграе лоша шега на търговците. Пенсиите ще се изтеглят на каса и част от тях под формата на търговски оборот ще се върнат отново в банковата система, но издължаването на ежемесечните данъчни отчисления е безвъзмездно. Финансовото ведомство се похвали, че събираемостта на данъците е подобрена, което означава, че и този месец в хазната ще постъпят поне 250 млн. лева. Това са най-вече постъпления от ДДС, от данък върху печалбата, от акцизи и от внесен данък върху доходите на физическите лица. При равни други условия към края на третата седмица от месеца, т.е. след 15-о число, банките ще разчитат на не повече от 150 млн. лв. по сметки при БНБ - сума, която е доста малка за нормалното функциониране на платежната система, както и за поддържане на резервите. Тази ситуация може да се избегне, като се насочат левови средства от сметки на бюджета към сметки на търговските банки в БНБ, с които да се заплати на контрагенти. Банките могат да прибягнат и до продажби на евро срещу левове. През изминалата седмица банките разполагаха с предостатъчна левова ликвидност, както и с натрупани излишъци, което им позволява да поддържат минимални задължителни резерви. Ето защо лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се колебаеха между 0.5 и 0.9% на годишна база, по-ниски от лихвите по щатските долари (1%), както и за сделките в евро (2.1 процента). Част от участниците на паричния пазар се възползваха от възможността да прехвърлят част от валутните си резерви, по които не получават никаква лихва от сметките си в БНБ в първокласни европейски банки. Целта е да привлекат евтин левов ресурс и да печелят от лихвения диференциал. Тази тактика, колкото и да е печеливша, ще носи резултат за кратко, защото вероятно още в началото на следващата седмица цената на левовия ресурс ще отскочи до 1.5 процента. Това автоматично ще напълни докрай резервните сметки на банките в БНБ с долари. През седмицата със свободните си левови авоари част от участниците на пазара напазаруваха държавни ценни книжа. Изборът не беше голям, защото на първичния пазар беше предложена за продажба 10-годишна лихвоносна емисия ценни книжа, а в същото време голяма част от участниците на пазара бяха изчерпали лимитите си за книжа с такава срочност. Въпреки това резултатите от търга сами по себе си говорят за огромния успех, с който финансовото ведомство може да се поздрави при реализацията на книжата. Нека да отбележа, че предишната 10-годишна емисия книжа, продавана през първата половина на годината, ще се олихвява при 7.5% на годишна база, докато върху номинала на сегашната ще се начисляват едва 5.75 процента. Достигнатата средна продажна цена от 98.82 лв. за 100 лв. номинал носи годишен доход от едва 5.91% при 6.1% доход при покупка на евровата емисия, чийто падеж е близък до падежа на тази, но неин депозитар не е БНБ. Този факт би събудил недоумение, ако не се знаеше, че единствено книжа на българското правителство, водени по регистър от централната ни банка, се приемат като обезпечение на средствата на разпоредителите с бюджетни средства при търговските ни банки. Ето защо част от дилърите държаха на всяка цена да се сдобият с част от емисията, в резултат на което бе достигната по-ниска доходност спрямо по-ликвидната еврова емисия, търгувана на международните финансови пазари. В понеделник (7 юли) ще се проведе аукцион за продажбата на част от петгодишни лихвоносни съкровищни облигации. Планувано е общото им количество да достигне 100 млн. лв. - сега ще бъдат пласирани книжа с номинал 25 млн. лева. Лихвите ще са едва 4.75% срещу 5.625% по предишната емисия със същата оригинална срочност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във