Банкеръ Daily

Пари и пазари

Вземането на БФБ от КТБ (н) по договор за цесия ще бъде обезценено

Във връзка с измененията на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) и по-специално, с §8 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗБН, с който беше придадено обратно действие на нормата на чл.59, ал.5 от ЗБН, считано от 20 юни 2014 г. и вземане на "Българска фондова борса" АД по договор за цесия на вземане от "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) в размер на 1 214 245.57 лева, съветът на директорите на борсата взе следното решение:

Вземането на "Българска фондова борса" АД по договор за цесия в размер на 1 214 245.57 лева да бъде обезценено с 50% от стойността му. Поради наличието на обективни доказателства за обезценка, дружеството ще начисли съответния разход в размер на 50% от вземането в отчета за 2018 година.

Още през януари 2015 г. от "БФБ-София" съобщиха, че са уведомени от квесторите на "Корпоративна търговска банка" АД за осчедоводяването на договор за прехвърляне на вземане (договор за цесия), с предмет прехвърляне на вземането й от "Корпоративна търговска банка" АД, по Договор за едногодишен срочен депозит, в размер на 1.752 млн. лв. и дисконт от 25% (цена от 1.314 млн. лв.).

Съобщението за обезценката идва след добрия финансов резултат на БФБ, която обяви неконсолидираната печалба от 971 хил. лв. за деветмесечието, след получените 700 хил. лв. дивидент от дъщерната "Българската независима енергийна борса" ЕАД и още 590 хил. лв. еднократен ефект от продажба на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във