Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪТРЕШНИЯТ ДЪЛГ ВЪРВИ ИЗГОДНО... ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Пазарът с държавни ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, става все по-интересен. Общият обем на търгуваните ДЦК, емитирани от правителството на вътрешния пазар, е 2200 млн. лева. От тях книжа с номинал 1650 млн. лв. са деноминирани в левове и още за 550 млн. лв. - в щатски долари и в евро. Банките държат общо книжа с номинална стойност 1500 млн. лева. От останалия номинал от 700 млн. лв. по 320 млн. лв. притежават застрахователни и пенсионни фондове, небанкови финансови институции и фирми. Едва книги с номинал от 60 млн. лв., но деноминирани в чуждестранна валута, са притежание на чуждестранни инвеститори. Основният диригент на пазара си остава Министерството на финансите като единствен емитент на държавен дълг. Раковси 102 командва парада. Още през ноември 2002 г. беше публикуван емисионен календар на ДЦК, които ще се продават през сегашната година. На среща с първичните дилъри МФ обяви, че основните принципи при управлението на вътрешния дълг ще бъдат нетното финансиране и съобразяването с нуждите на пазара, които се спазват стриктно. Беше огласено желанието за раздвижване на пазара, като финансовото министерство се включва по-активно и чрез обратно изкупуване на някои от емисиите. Речено-сторено! Емисионният календар се коригира вече няколко пъти и бяха проведени няколко аукциона за обратно изкупуване на ценни книжа. Първичните дилъри и техните основни клиенти вече с интерес и много внимателно четат всяко съобщение, отнасящо се до пазара на държавен дълг. Цените на книжата вече на няколко пъти се повишават и понижават, неотменно спазвайки основния закон на търсенето и предлагането. В момента цената на вътрешния ни държавен дълг е висока, което е много добре за правителството, защото може да се сдобие с необходимите му средства, заплащайки ниска лихва. От финансовото министерство обявиха, че няма да предлагат за продажба останалото количество от тригодишна лихвоносна емисия ДЦК от отворен тип, в резултат на което нейният обем ще се запази 50 млн. лв., колкото е реализираното до момента количество. Нереализираният обем, който е също 50 млн. лв., ще се разпредели пропорционално между пет- и седемгодишните емисии. Нека да припомня, че в началото на предишната седмица МФ обяви, че до края на настоящата календарна година няма да емитира едногодишни съкровищни бонове. Така до края на тази година за първична продажба ще се предлагат само тримесечни съкровищни бонове както и пет-, седем- и десетгодишни облигации. Пазарът очаква скоро МФ да предложи за продажба и 15-годишни ДЦК. Засега официално се знае само, че в понеделник (30 юни) ще се продават 20 млн. лв. номинал от десетгодишна емисия ценни книжа. Общото й количество ще е 50 млн. лв., а останалите 30 млн. лв. ще се продават на 29 септември. Това е втората емисия за тази година с такава срочност. Реализираните от първата емисия книжа с номинална стойност 50 млн. лв. ще се олихвяват при 7.5% на годишна база, докато върху номинала от продаваните сега облигации ще се начисляват едва 5.75 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във