Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВИЯТЯ С ДЦК СЕ СЪЖИВИ

Търговията с държавни ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, бавно, но сигурно се съживява, след като близо един месец сделки с тях почти не се сключваха на вторичен междубанков пазар. В края на април представителите на Международния валутен фонд размахаха пръст на Министерството на финансите и му препоръчаха да се погрижи за намаляване на дефицита по текущата сметка, като се намалят темповете на кредитната експанзия на търговските банки. В резултат на това през май бяха предприети крути мерки за изтегляне на бюджетни средства от банките. Целта беше чрез свиване на ликвидността в банковата система пряко да се охлади желанието на банките да кредитират. Всички наличности на разпоредители с бюджетни средства обаче са обезпечават с ДЦК, емитирани от правителството ни. С всеки лев намаляване на бюджетните наличности се освобождаваше точно такова количество ценни книжа, преизчислени по пазарни цени. В един момент на междубанковия вторичен пазар предлагането на ДЦК се оказа прекалено голямо, за да може да го поеме реципрочно насрещно търсене, в резултат на което книжата поевтиняха драстично, което значи, че годишният им доход се повиши. Така например петгодишните срокове, които доскоро се договаряха при около 4.6% годишна възвръщаемост на инвестицията, сега вече се предлагаха при 5.6 процента годишна доходност. Но купувачи за тях така и не се намираха. Така месец май се оказа черен за ликвидността на пазара на държавни ценни книжа. След като, считано от 7 юни, банките вече могат без каквито и да е такси и комисиони и най-вече без курсови разлики да превалутират евровите си авоари в левови и обратното, на практика няма значение в коя от двете валути правят инвестиции. Това подтикна много от тях към масови покупки на ДЦК, в резултат на което цените веднага се устремиха обратно нагоре. Най-осезателен индикатор за пазарните тенденции бяха тримесечните държавни съкровищни бонове, чиято проста годишна доходност се понижи от 3.83% (достигнати на проведения в края на месец май аукцион) до 2.44% сега. Всъщност това понижение не е нищо повече от възстановяване на временно загубени позиции. Нека да припомня, че средната проста годишна доходност, достигана на провежданите от Централната банка аукциони за продажбата на три месечни безлихвени ДЦК за предишната 2003 г., е 2.64 процента. От началото на тази година досега тя е 2.72 процента. Най-ниска е била през месец март - 2.41 процента. През изминалата работна седмица се забеляза необичайно висока активност при сделките с вътрешен държавен дълг на вторичния междубанков пазар. Допълнителен стимул за това даде и оценката на световноизвестната рейтингова агенция StandardPoor's, която повиши на 24 юни суверенния рейтинг в чуждестранна валута на Република България от спекулативния ВВ+ до инвестиционния ВВВ-. Така на практика на световната финансова общност беше даден знак, че пред страната ни се очертават добри икономически перспективи и че имаме потенциал за икономически растеж. Казано с други думи - инвестициите в родината ни вече не са така рискови и в същото време са сравнително високодоходни. Първичните дилъри на ДЦК като че ли се съживиха и както вече бе казано, се отърсиха от кошмара, че няма на кого да пласират притежаваните от тях книжа. Среднодневно бяха регистрирани по десет сделки, като най-предпочитани бяха ценните книжа със срочност до падежа от около пет години. Между 5.00 и 5.30% годишна доходност се договаряха сделките със срочност 4.5 години до падежа. Между 5.2 и 5.5% годишен доход пък се договаряха остатъчните пет години. С последната седемгодишна емисия сделки се договаряха в тесния диапазон от 5.25% годишен доход. Десетгодишните ДЦК пък се търгуваха на нива от 5.45 до 5.6 процента. И през следващата работна седмица очаквам търговията с вътрешния дълг на България да бъде все така активна, като се запази тенденцията за плавно, но сигурно повишаване на цените на държавните ценни книжа, а носената от тях доходност да се понижава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във