Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТОЗИ ПЪТ - БЕЗ СИЛНИ УСЕЩАНИЯ...

От началото на текущата седмица търговията с левов ресурс беше изключително добре балансирана. Наличните средства по разплащателните сметки на търговските банки в Българска народна банка варираха в рамките на 290 млн. лева. Те бяха напълно достатъчни за регулиране на минималните задължителни резерви, както и за обезпечаване на текущата ликвидност в банковата система. Депозитни сделки със срочност до един ден се сключваха в диапазона 1.7-2.0% на годишна база, като дневните обороти не надвишаваха 60 млн. лева. Седмични депозити се търгуваха при 2.5 процента. Месечни сделки се сключваха при 3.3-3.5%, но обемите им бяха по-скоро символични. В сряда от системата бе изтеглена стойността на закупените от първичните дилъри седемгодишни ДЦК с номинал 15 млн. лв., което доведе до леко покачване на лихвите по еднодневните депозити, но предлагането беше напълно достатъчно и тяхната цена не надскочи 2 процента. През следващата седмица настъпва крайният срок, в който търговските банки следва да регулират салдата по текущите си сметки в Българска народна банка с оглед да изпълнят критериите за минималните задължителни резерви. Това, както и фактът, че в края на всеки календарен месец част от бюджетните организации зануляват сметките си при търговските банки и превеждат наличните си средства в левове при Българската народна банка, може да доведе до известно покачване на цената на левовия ресурс. Въпреки това не се очаква повишение на лихвите по овърнайт депозитите над 2.5 процента.В понеделник Българската народна банка проведе аукцион за продажба на седемгодишни съкровищни облигации. Емисията е от отворен тип, като на този търг бяха предложени 15 млн. лв. от общото количество, което възлиза на 145 млн. лева. До момента от емисията бяха реализирани на три последователни аукциона книжа с общ номинал 60 млн. лева. Купонът, с който ще се олихвяват предложените ДЦК, е 5.875% и ще бъде изплащан два пъти годишно - на всеки шест месеца. До участие в търга бяха допуснати 21 първични дилъри на държавни ценни книжа. Подадените поръчки за участие възлязоха на 46 млн. лева. В резултат на това постигнатите минимална, максимална и средна цена за 100 лева номинал са 101.59, 102.85 и 101.92 лева. Съответстващата им годишна доходност до падежа е 5.60, 5.38 и 5.54 процента. Достигната средна годишна доходност на този аукцион представлява драстично понижение спрямо предишния търг за реализация на тази емисия, проведен през май, когато тя възлизаше на 6.23 процента.На 28 юли по поръчка на Министерството на финансите Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на тримесечни съкровищни бонове. Предлаганото количество, както обикновено, е 12 млн. лева. На база на постигнатата средна годишна доходност при реализация на книжата ще бъде определен основният лихвен процент, който ще влезе в сила 30 юли. Да припомним, че последният проведен аукцион на 25 юни премина при повишен интерес от страна на първичните дилъри и техните клиенти, като бяха подадени поръчки за 20 млн. лв., а средната годишна доходност се понижи до 2.52%, което представлява една от най-ниските стойности на основния лихвен процент от началото на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във