Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТАНЦЪТ НА ЛИХВИТЕ ПРИКЛЮЧИ

Лихвените равнища, при които се договарят депозитни сделки на междубанковия паричен пазар през изминалата седмица, не запазиха присъщата им напоследък относителна стабилност, но въпреки това останаха под контрол. През последната работна седмица от октомври наличностите по сметки на търговските банки в Българска народна банка отбелязаха драстично увеличение и от 540 млн. лв., колкото те бяха на 25 октомври, достигнаха 790 млн. лева. Неочаквано именно тогава бяха разпределени част от натрупаните бюджетни излишъци, в резултат на което в банковата система постъпиха точно 250 млн. лева. Лихвените проценти обаче запазиха присъствие на духа и по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки съвсем спокойно и невъзмутимо удържаха завоюваните вече позиции от 2-2.1% на годишна база. Още в първия работен ден на ноември същите тези 250 млн. лв. отново напуснаха банковата система, в резултат на което общото налично салдо по сметки на банковата ни общност в БНБ се стопи и се върна до 530 млн. лева. През следващия работен ден други 50 млн. лв. заминаха по предназначение и авоарите на търговските банки достигнаха критичните за системата 480 млн. лева. Противно на здравата пазарна логика именно през тези два дни, когато наличностите се свиваха, предлагането на свободен левов ресурс беше предостатъчно и голямото все още търсене бе удовлетворено, а лихвените проценти се понижиха, излизайки от всякакви теоретични пазарни клишета. Те достигнаха средната стойност от 1.94% на годишна база за търгувани овърнайт депозити, и то на 2 ноември, деня през който дилърите можеха да разчитат на най-малко свеж левов ресурс по сметки в БНБ. Именно през този ден оборотът на пазара достигна своя седмичен връх с общо 170 млн. лева. На третия ден от седмицата страстите се поуспокоиха. Предлагането на левове рязко секна. Броят на сключените сделки намаля, дневният оборот се сви до 130 млн. лв., а лихвените проценти заеха изчаквателна позиция на ниво от 2% на годишна база. Предлагане имаше и на по-високите 2.1%, но част от банките предпочетоха да си набавят нужната им левова ликвидност чрез продажби на евро, срещу които получиха заверка по левовите си сметки от Централната банка. През първите два дни от новия едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, който започна на 4 ноември, търговията на междубанковия паричен пазар може със сигурност да се охарактеризира като спокойна и балансирана. За това свидетелстват както лихвите от 2% на годишна база, така и сравнително нормалните дневни обороти от малко над 100 млн. лева. Към края на следващата работна седмица очаквам известно напрежение на пазара предвид на наближаващите дати 14 и 15, когато юридическите лица ще трябва да преведат дължимите от тях акцизи, ДДС, данък върху печалбата и данък към общините. На 1 ноември по поръчка на Министерството на финансите БНБ проведе третия от предвидените общо четири аукциона, чрез които държавни съкровищни облигации с номинална обща стойност 80 млн. лв. ще трябва да бъдат пласирани до края на годината. Досега на два такива търга през февруари и май беше продадено едва половината от заплануваното количество. Падежът на книжата е февруари 2011 година. За предложените сега 20 млн. лева първичните дилъри се състезаваха с общо 90.4 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена е 99.61 лв. за 100 лв. номинал, което осигурява на инвеститорите 4.82% годишна възвръщаемост. Следващият аукцион ще се проведе на 15 ноември. Тогава ще се разиграят десетгодишни държавни облигации с общ номинал 20 млн. лв., в резултат на което ще бъде продадена цялото количество (80 млн. лв.) и емисията ще бъде затворена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във