Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Стара планина холд" плаща дивидент и изкупува собствени акции

Сума в размер на 5 042 746.60 лв. ще се изплати като дивиденти на акционерите на "Стара планина холд" АД. Предложението на мениджърите ще се обсъди от редовното общо събрание, насрочено за 16 май, става ясно от публикуваната покана за свикването му. Брутната сума на акция ще е 0.24210527 лева. Изплащането на дивидента ще започне на 10 юли и ще продължи три месеца, уточняват от бившия приватизационен фонд.
Разбира се, това ще се случи, ако акционерите одобрят доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 година.
<!--[if-->За поредна година се предлага членовете на съвета на директорите да си разпределят сума, представляваща по 2% от печалбата за миналата година, на всеки член от борда под формата на тантиеми.
Остатъкът от положителния финансов резултат за 2018-а ще се отнесе във фонд "Неразпределената печалба".
Общото събрание ще приеме доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на холдинга и ще определи възнагражденията на членовете на съвета на директорите.
<!--[if-->На основание чл. 187 "б" от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, общото събрание ще обсъди и решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, като става въпрос за до 3% от общия брой издадени книжа. Срокът ще е не по-дълъг от 5 години. Предвижда се съветът на директорите да бъде овластен да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, както и да удължи този срок, ако в него не бъдат изкупени максималния брой акции. Процедурата ще бъде в рамките между 5 и 7 лв. за един брой.
Мениджърите ще изберат и инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчката за обратно изкупуване. Те ще решат как да се разпорежда с изкупените обратно акции и ще определят всички останали параметри.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 30 май на същото място и при същия дневен ред.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във