Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спира търговията с акциите на още девет дружества

Продължава разчистването на борсовия пазар. С решение от 12 март Комисията за финансов надзор открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо "БФБ-София" АД във връзка с окончателното спиране извършването на сделки с акции на няколко дружества.

Става въпрос за "Юрокапитал Битекс" АД - София, което е с основни акционери "Еврокапитал Финанс" АД и "Доминант Финанс" АД. BITEX.COM, e търговското име на "Юрокапитал Битекс" АД. Тя е първата публична ИТ компания в България, регистрирана на Българска фондова борса. Капиталът й е разпределен в 2 900 000 акции с номинал по 1 лев всяка.

Основната дейност на дружеството е консултации, посредничество, строителство, управление, покупко-продажба на недвижими имоти, доставка на Интернет, доставка на телефония, внос и износ на софтуер, хардуер и комуникационна техника, оказване на консултантски и информационни услуги в областта на компютрите и комуникациите.

"Екотаб" АД - Кочериново е специализирано в производство на дървесинна маса, картони, амбалаж; изделия от хартии и картони; резервни части; топлоенергия. Дружеството е с капитал от 100 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинал по 1 лв. всяка. Големите акционери са "3 С-В" ООД с дял от 49.41% от капитала и "Портфолио БГ" ООД с 5% пряко участие и още непряко 1.71% от книжата с право на глас.
<!--[if-->Предметът на дейност на "Марбъл Артс" АД - София е свързано с проучване, производство, дистрибуция, инвестиционна дейност, придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти, отдаването им под наем, сторителство. Констатинос Михелакис притежава 99.99% от капитала. Той е и изпълнителен директор на дружеството.

"Медицински диагностично - консултативен център Биочек" (МДКЦ Биочек) АД осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ и е първото по рода си частно заведение в България в областта на диагностичната медицина. То е с капитал от 930 900 броя акции с номинална стойност на емисията от 1 лв. всяка една.

"Мен инвестмънт груп" АД ("Фиа България" АД) - София е с предмет на дейност предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякаква форма, производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриална собственост. Размер на регистрирания капитал на фирмата е 700 000 лв., разпределени в 700 000 акции с номинална стойност на емисията от 1 лев. С най-голям дял са Ираклис Барцотас с дял от 14.60% и Павлос Бартсотас с 5.40% от книжата.

"Месокомбинат Казанлък" АД - Пловдив е с капитал от 51 786 лева, с емитирани 23 539 акции по 2.20  лв. всяка от тях. Кирил Владимиров Николов притежава 31.25% от тях, "Месоинвест" - 20.94%, а "Оскар- Кирил Николов" 26.34% от книжата с право на глас.

"Орфей - Б" АД - Батак е специализирано в производство и реализация на бичени дървени материали и изделия от дървесина, в т.ч. производство на дограма, подови покрития и други изделия от дърво. Регистрираният капитал е 52 996 лева. Емисията е разпределена в 26 498 акции, всяка по 2 лева. "ЕГПАД" ООД контролира 78.48% от капитала на дружеството.

Туристическата компания "Прайм Турист" АД - София стартира борсовата търговия от 15 декември 2006 г., предлагайки емисия акции за вторична търговия на Българската фондова борса. Според проспекта й, емисията е в размер на 3.85 млн. лв., разпределени в 38 500 акции, всяка с номинал по 1 лев. "Яна Тур България" ООД е едноличен собственик на капитала.

Пловдивското дружество "Резервни части" АД има основен капитал в размер на 59 204 лв., разпределен в 14 801 акции с номинална стойност от 4 лв. всяка. То е специализирано в производството на метални обвивки, производство на резервни части и електроустройства за всички отрасли на промишлеността и търговията. Най-голям акционер е "Скибек" ООД, което се занимава с производство на метални конструкции и части от тях, с дял от 78.68% от акциите с право на глас. Съдружници в него с равни дялове са Благо Кръстев Христозов и Катерина Тодорова Христозова.

Благо Кръстев е и изпълнителен директор на "Резервни части" АД.

<!--![endif]--><!--![endif]--><!--![if--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във