Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СПАД НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

И през тази седмица облигационният пазар вървя в низходяща посока, в това число и книжата и на развиващите се пазари. Очакванията за повишаване на лихвените нива в Европа и САЩ доведоха до значителен спад в цените на бенчмарковите емисии, особено в сегмента на книжата с падеж над пет години. Това движение се отрази пряко и на българските еврооблигации. През втората половина на седмицата се увеличи значително и спредът между котировките купува и продава. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата, остана непроменена.Цените на облигациите с падеж 2007 г. отбелязаха понижение с около 25 евроцента, като търговията при тях приключи на нива 108.30-108.50 евро. Книжата с падеж 2013 г., които в началото на седмицата се търгуваха при цени 124.15-124.60 евро, в края на периода затвориха при нива 123.90-124.30 евро.Сравнително устойчиви останаха цените на доларовата емисия с падеж 2015 г. - на нива от 122.90-123.50 щ. долара. След постигнатото споразумение с МВФ отново се заговори за обратно изкупуване на FLIRB's - единствените брейди облигации в обращение. Тези очаквания оказаха влияние върху цените на книжата, които се понижиха от 100.40-100.625 до 100.25-100.55 долара в края на периода. От външните корпоративни облигации през периода най-активно се търгуваха облигациите на Мобилтел, които понижиха слабо цената си до 104.875-105.25 евро. Търговията с книжа от другите две емисии - на Първа инвестиционна банка и на Европейската инвестиционна банка, беше слаба, но и при тях котировките реализираха понижение и в края на седмицата се търгуваха на нива съответно 103.20-103.80 евро и 104.25-104.75 лева. Търговията с вътрешните емисии, деноминирани в евро, на практика замря поради липса на каквото и да било предлагане. Цените на пазара са предимно индикативни, тъй като реално сключените сделки са изключение. Котировките на облигациите с падеж 2010 г. бяха в границите между 110.50-111.50 евро и 114.00-115.00 евро за облигациите с падеж 2018 година.Търговията на борсата с банкови облигации беше в обичайните напоследък обеми. Корпоративните дългови книжа са търсен инструмент за инвестиране както от страна на институционални инвеститори и банки, така и от страна на физически лица. През седмицата бяха регистрирани сделки с пет от емитираните облигации - на ЮНИОНБАНК с номинал 143 хил. евро и доходност между 4.90 и 5% и с номинал 243 хил. евро и доходност в широк диапазон между 5.90 и 6.63%, на ПроКредит банк с номинал 700 хил. лв. и доходност между 5.15 и 5.20%, на Българо-американска кредитна банка с номинал 115 хил. евро и доходност между 4.80 и 5.10% и с ипотечни облигации на ОББ с номинал 14 хил. лв. и доходност от 4.60 процента.Търговията със ЗУНК-облигации беше доста слаба през периода. Цените им се задържаха на достигнатите нива съответно 98.95-99.95 щ. долара и 99.50-100.10 евро. При тези цени липсва обичайното търсене от страна на корпоративни клиенти, които в края на всяка тримесечие погасяват свои задължения към държавата. При цени около номиналната стойност тези книжа вече не са ефективни като средство за разплащане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във