Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Шефски" акции натискат цените на борсата

Трудностите с банковото кредитиране и намалелите приходи и печалби  карат компаниите да търсят алтернативни възможности за финансиране на развитието си и  да приключват  свои  бизнес проекти. А публичните дружества могат да се възползват и от увеличение на капитала си  чрез издаването на нови акции.

Но  една малка промяна в Закона за публично предлагане на ценни книжа, направена  преди пет години - в  ал.3 в чл.112, отваря възможности за облагодетелстване на мениджърите или на мажоритарния собственик, което доста често  е едно и също. И до засилване на влиянието им в компанията, след което може да последва и отписване на фирмата от публичния регистър и свалянето на тези акции от търговия на "БФБ-София".

Та тази алинея дава право единствено на членове на управителния и/или контролния орган и/или на работници или служители на едно публично дружество да придобият до 1% чрез увеличение на капитала му в рамките на една година чрез издаване на нови книжа, но за не повече от 3 на сто от тях. Капиталът на фирмата не може да бъде променян по този начин, независимо от периода между увеличенията, освен ако не е осъществено междувременно успешното му  увеличаване  с издаване на права (т.е. за участие на всички акционери), при което регистрираният капитал е нараснал поне с 10 на сто. Решение за това може да бъде взето единствено от общото събрание на публичното дружество.

Увеличението на капитала е стандартна процедура, предвидена в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Въпросът е как ще се използва и в чий интерес.

Възможността за разпределяне на нови акции сред мениджърите бе изпробвана за първи път от куриерската фирма "Спиди" АД през 2017 година. Тогава членовете на висшия й  ръководен екип получиха правото да запишат такива книжа при емисионна цена от 1 лв. (при пазарна цена около 40 лева).

През тази година три други компании заявиха намерението си да  емитират евтини акции за част от своите служители - "Хидропневмотехника" АД и "М+С Хидравлик" АД от Казанлък и "ЕМКА" АД - Севлиево.

Общото събрание на на акционерите на

 

"Хидропневмотехника" АД

 

ще гласува за увеличаване на капитала на дружеството от 79 784  лв. на 80 580 лв. чрез издаване на нови 398 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 2 лв. и с емисионна стойност от 20 лева. Ако бъдат записани по-малко книжа, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на платените акции, уточняват от фирмата. Право да купят акции от новата емисия имат единствено сегашните  членове на съвета на директорите и директорът за връзки с инвеститорите на "Хидропневмотехника" АД - Станислав Ковачев. Това те могат да направят в периода между 23 юли и 23 август. 

В момента "Хидравлика 96" ООД, което притежава 82.92% от капитала на "Хидропневмотехника" АД, е председател на борда на директорите на фирмата, където негов представител е Петко Пехливанов. Стойчо Иванов, който е член на съвета и изпълнителен директор, притежава 0.87%, а Милена Кацарова е заместник-председател. Йорданка Данева (главен счетоводител) е с дял от 0.02%, а Веселин Христозов (ръководител на конструктивен отдел) притежава 0.42% от капитала. Предложението за разпределение на нови акции ще се гласува на 27 юни. Прави впечатление, че в поканата за свикване на общо събрание не се предвижда изплащане на дивидент от печалбата за миналата година.

Производителят на хидравлични, пневматични и вакуумни системи и инсталации привлече вниманието със започналото през миналата година обратно изкупуване на собствени акции. Към края на декември фирмата е събрала 337 броя, или 0.845% от капитала. Това изкупуване става при цена от 60 лв. за акция. И някои го определиха като първа стъпка към това, което ще последва през тази година с увеличението на капитала в полза на мениджърите, т.е. засилване на контрола им върху компанията.

Счетоводният отчет за миналата година показва влошаване на финансовите резултати на "Хидропневмотехника" АД. Предприятието работи в силно конкурентна среда, където действат  основно фирми от Италия, а през последните години вече и от Китай, Индия и други страни. Компанията отчете 49% спад на нетната си печалба - до 209 хил. лв., което е резултат и от растящите загуби. А на този фон възнагражденията на членовете на съвета на директорите през този период са за 142.8 хил. лева. Стоките и услугите, предлагани от дружеството, са основно по поръчки от клиенти. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката в световен мащаб. Продуктите  и оказваните услуги са  предназначени  както за пазара в страната, така и за чужбина. Основен клиент на предприятието е "М+С хидравлик" АД. 

Акционерите на

 

"ЕМКА" АД

 

ще се съберат на 12 юни, за да обсъдят предложението за увеличаване капитала на дружеството от 21 505 776  на 21 720 776 лв. чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 лев.

Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на тези книжа. Право да заявят от новите книжа имат всички членове на съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, както и директорите на дирекции, заместник-директорът, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на провеждане на общото събрание с поне петгодишен стаж в предприятието. Всички те ще могат да се възползват от това в периода между 9 юли и 8 август.

Не са забравени и акционерите на "ЕМКА" АД. Общото събрание ще гласува 1 584 636 лв. от положителния финансов резултат за миналата година да се използва за изплащане на дивидент, а остатъкът от 1 811 937 лв.  да остане като неразпределена печалба. Към 31 декември различни фирми притежават 18 976 275 акции (88.24% от капитала), като най-големите акционери сред тях са "КЕМП" АД и "Индустриален капитал холдинг" АД. В ръцете на индивидуални инвеститори са 2 529 501 броя, или 11.76% от акциите с право на глас.

Всъщност  Законът за публично предлагане на ценни книжа казва, че 1% от капитала не е лимитът за този бонус за мениджърите. Регламентът позволява да се разпределят по този начин до 5% от капитала поетапно за няколко години.

Това пък отново изважда на преден план и постоянно тлеещият конфликт между интересите на миноритарните и мажоритарните акционери и съответно възнаграждението на мениджмънта. Известен факт е, че мажоритарят предлага и избира директорите на фирмата. До момента бонусите за ръководството (допълнително възнаграждение, или тантиеми) - там, където ги има, се определят  като процент от печалбата. Сега и у нас (подобно в западните компании) като бонус се въвежда възнаграждение в акции. Няма лошо, но по този начин тези книжа се изваждат от продажба на фондовата борса и така може да се оказва натиск върху цените. Неликвидната "БФБ-София" е широко "отворена" за едно такова влияние. Притесненията са, че едно разпределение на акции по този начин е маневра и за достигане на границата от 90 или 95% от капитала, което пък може да е последвано от търгово предложение и отписване на дружеството от публичния регистър. Ако фирмата е постигнала определени високи финансови резултати, защо не директорите й да не бъдат поощрени. Но и акционерите имат право на дивидент в този случай.

Прогнозите са, че този мистериозен член ще придобива все по-голяма популярност в бъдеще, особено ако докаже своята "сила" в практиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във