Банкеръ Daily

Пари и пазари

С нови акции холдингите развиват проекти през тази година

Седем фирми се възползваха от възможността през януари да акумулират свеж капитал за "БФБ-София" чрез издаване на нови акции. Шест от тях са бивши приватизационни фондове, днес холдинги. Нито един от тях не гласува дивидент от печалбата си за 2017 г., но развиват проектите си с нови инвестиции.

Две публични дружества приключиха процедурата успешно и Комисията за финансов надзор вписа техните последващи емисии в регистъра си. При Холдинг "Света София" това стана на 8 януари. Емисията на компанията е в размер на 4 999 838 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка  и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 4 940 553 лева на 9 940 391 лева.

Седмица по-късно (15 януари) КФН вписа в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и книжата, издадена от "Български фонд за дялово инвестиране" АД, София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 5 446 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 3 325 006 лева на 8 771 006 лева.

За останалите пет публични холдингови компании предстои да проверят настроенията на капиталовия пазар и желанието на инвеститорите да купуват нови акции. Всички те получиха одобрение от КФН на проспектите им за първично публично предлагане на акции в резултат на увеличение на капитала. Емисиите акции, в процес на емитиране, са вписани във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

На заседанието си на 4 януари КФН потвърди документите на "Екип - 98 Холдинг" АД - София. Емисията е в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 15 лева всяка. Към датата на изготвяне на последния публикуван междинен индивидуален финансов отчет "Екип - 98 Холдинг" АД има инвестиции в две дъщерни дружества в сектора на недвижимите имоти - "Ексклузив Тауър" ЕООД (100%) и в "Ритейл парк Средец" ЕАД (100%). Компанията има по-малки дялове и в още няколко фирми. В момента "Адара" АД контролира 31.08% от капитала. Останалите книжа са собственост на дребни инвеститори.

"Асенова крепост" АД - Асеновград получи одобрение на проспекта си на 10 януари. Холдингът издава до 1 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 3 лева и емисионна стойност 10,80 лева всяка.
На 22 януари Комисията за финансов надзор потвърди проспектът за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от Холдинг "Нов век" АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 лева на 5 610 469 лева. Емисията е в размер до 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 13.50 лева всяка, при общ размер от 20 250 000 лева. Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 750 000 броя нови акции.

На заседанието си на 29 януари КФН одобри документите на "Фаворит холд" АД - София. Така холдинговата компания получи възможност да издаде до 785 641 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева всяка една, с които ще се увеличи на капитала на дружеството. Минимумът за успех е записването на 250 000 акции. Капиталът на "Фаворит холд" АД в момента е в размер на 2 356 923 лева. Основните акционери в момента са Иван Ангелов Тодоров с 458 965 акции (19.47%) и "Еуратек" ООД с 262 478 акции (11.14%), или общо 30.60% от капитала. Последното общо събрание от 6 декември 2018 г. овласти управителния съвет да увеличи капитала си. Основните активи на "Фаворит холд" са в машиностроенето.
Потвърждение на проспекта си за първично публично предлагане на акции получи и "Холдинг Център" АД - София. На 6 февруари регулаторът му разреши да емитира 600 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 30 лева всяка при общ размер на емисията от 18 000 000 лева. С тях холдингът ще увеличи капитала си от 159 758 лева на 759 758 лева. Процедурата ще се счита за успешна, ако са записани и заплатени най-малко 300 000 броя нови акции. "Холдинг Център" АД е едно от първите извънстолични публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на "БФБ-София" в най-новата история на капиталовия пазар в България. Акциите му се търгуват от 1998 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във