Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РАЙФАЙЗЕН ГРУП ПРОГНОЗИРА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА БРЕЙДИ-КНИЖАТА

Главният икономист на Райфаизен Груп и ръководител на звеното за икономически анализи и проучвания Петер Брезничек смята, че 2005-а се очертава да бъде още една успешна година за българската икономика, през която тя ще отбележи ръст на брутния вътрешен продукт от 5.5 процента. Прогнозите му са, че през 2006 г. нарастването на БВП ще е близко до това от 2005 година. Въпреки очакваното охлаждане на вътрешното търсене в България в резултат на въведените от БНБ мерки, насочени към ограничаване на банковото кредитиране, Брезинчек смята, че за прогнозирания ръст най-много ще допринесат запазването на потока от преки чуждестранни инвестиции към България, високите приходи от туристическия сектор и по-ниските данъци. Експертите от отдела за анализи и прогнози на Райфайзен Груп смятат, че значителният дефицит по текущата сметка на платежния баланс на България ще намалее поради способността на страната да привлича преки чуждестранни инвестиции чрез поддържане на курса на икономически и структурни реформи. На свой ред процесите на интеграцията към ЕС допълнително ще допринесат за запазване на притока на преките чуждестранни инвестиции на високи нива и през 2005-а.През настоящата година, по преценка на икономическия екип на Райфайзен Груп, външните инвестиции ще подкрепят платежния баланс на страната. Прогнозата за размера на дефицита по текущата сметка за 2005 е 7.0% от БВП, а за 2006 г. - подобрение до 6.5 процента. Според специалистите на Райфайзен Груп във Виена и в София най-видима е промяната в отношението на инвеститорите към еврооблигациите, емитирани от страните от Югоизточна Европа, като през последните три години разликата между лихвените нива на държавните облигации, издадени от страните на Югоизточна Европа и тези на основните европейските държави, се е свила значително (до 50-60 базисни точки). В момента доходността на българските дългосрочни държавни ценни книжа е сравнима с тази на австрийските книжа четири години преди Австрия да въведе еврото като парична единица. Оценките на анализаторите предвиждат, че инвеститорите ще имат още възможности да се възползват от по-нататъшния процес на приближаване на лихвените равнища между българските еврооблигации, деноминирани в евро и долари, и тези на страните от Еврозоната за постигане на допълнителна печалба от покачване на цената. Макар да са на мнение, че румънските облигации са относително по-евтини от тези на България и Хърватия, те остават с твърдо положително становище за наличието на по-нататъшен потенциал за намаляване на разликите в лихвите по облигациите на България и Румъния спрямо европейските бенчмарк емисии. Според експертите на Райфайзен Груп се налага изводът, че съществуват благоприятни условия страната ни да изкупи обратно брейди облигациите с първоначално намалена лихва (FLIRB's) в щатски долари, които все още се търгуват активно на международните капиталови пазари. Това се подкрепя и от актуалните статистически данни за нарасналия бюджетен излишък, рекордно високия валутен резерв на БНБ и стабилно растящия фискален резерв на правителството. Наред с това се изтъкват и допълнителни фактори - като препоръките на МВФ за намаляване на общата задлъжнялост и ограничаване на паричното предлагане, както и прогнозираното до края на 2005 г. повишение на основните лихви на щатската валута. Въпреки че участниците на пазара се въздържат от твърди прогнози относно упражняването на опцията за изкупуването на FLIRB-облигациите един месец преди регулярното лихвеното плащане в края на юли 2005 г., според анализаторите на Райфайзен Груп само технически причини биха могли да отложат във времето тази операция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във