Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РАДОСТТА ЗА ЕДНИ Е МЪКА ЗА ДРУГИ

По данни на Министерството на финансите събираемостта на данъците е нараснала неимоверно много. Докато през 2002 г. данъчните приходи в хазната са били общо едва 5.844 млрд. лв., през тази година се предвижда те да достигнат 10.662 млрд. лева. Увеличението е почти двойно и това несъмнено е повод за голяма радост във финансовото ведомство. Двойно по-голямата събираемост означава, че месечните вноски за ДДС, акцизи, данък върху печалбата и други неимуществени и имуществени данъци също ще нараснат двойно. Ето защо особено през последните месеци на тази година се забелязва все по-голямо напрежение на междубанковия паричен пазар особено през периодите, когато стават тези плащания към бюджета. Тогава банковите институции, през които основно преминават преводите на юридическите лица, изпитват остър недостиг на левов ресурс. Всеки опит да го набавят на междубанковия паричен пазар чрез привличане на ресурс под формата на депозитни сделки поражда дисбаланс между търсене и предлагане и лихвените нива растат стъпаловидно. Точно в такава ситуация изпадна банковата ни система на 28 октомври, когато беше крайният срок за внасяне на дължимия акциз. Той се внася два пъти месечно - на 14-о и 28-мо число на месеца съответно за втората половина на предходния месец и за първата половина на текущия месец. В резултат на това наличностите по сметките на търговските ни банки в БНБ от 275 млн. лв. (колкото бяха в края на предишната седмица) се стопиха до 235 млн. лв. в края на тази. През първия работен ден от седмицата издължаването на акцизи все още не беше набрало скорост. При налични 276 млн. лв. и балансирано търсене и предлагане на левов ресурс оборотът на паричния пазар достигна относително високата стойност от 125 млн. лева. Лихвите по еднодневните депозитни сделки останаха на сравнително ниските нива от 1.8% на годишна база. На следващия работен ден, след като фирмите изпратиха над 30 млн. лв. към единната бюджетна сметка, се почувства лек недостиг на свежи левове в системата. Оборотът на пазара се повиши до необичайните 146 млн. лв., като овърнайт депозитите през този ден се договаряха при средните 2.4 процента. В сряда наличностите в банките спаднаха с още 10 млн. лева. Търсенето се сви, но и предлагането на левов ресурс не беше особено голямо, в резултат на което оборотът спадна до 96 млн. лв. при средните за деня 4.2 процента. Сутрешната търговия на овърнайт депозитите в четвъртък стартира от 5%, за да спадне в следобедните часове до 3% при явно изразен превес на предлагането над търсенето. Петъчната търговия вече беше спокойна, като в следобедните часове лихвените нива се понижиха до 2 процента. Първият работен ден от следващата седмица е и последен от поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. През този ден те ще получат и близо 100 млн. лв. за изплащане на пенсии и социални помощи. Общата сума, която ще постъпи по сметките им при централната банка, е 262 млн. лева. Вследствие на това левовата ликвидност в системата ще се подобри, а лихвените проценти ще се понижат.На 27 октомври Българската народна банка предложи за продажба чрез аукцион съкровищни държавни бонове. Срочността на книжата е три месеца. Те са безлихвени, като общото им количество е 12 млн. лева. За покупката им се състезаваха 15.62 млн. лв., в резултат на което емисията бе пласирана изцяло. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 2.6 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент в сила от датата на емисията 29 октомври. С нарочно писмо на Министерството на финансите от 27 октомври първичните дилъри бяха уведомени, че продажбата на седемгодишни ДЦК с номинална стойност 40 млн. лв., за реализацията на които те бяха информирани на 13 октомври, се отменя.Същия ден, но с друго писмо участниците на пазара, бяха уведомени, че на 3 ноември БНБ ще проведе първия от серията аукциони, чрез които общото количество от 200 млн. евро номинална стойност държавни съкровищни облигации трябва да излязат на пазара. Емисията е от отворен тип, като сега от нея ще се продават 20 млн. лв. - равностойността на отменената продажба на седемгодишните книжа. Срочността на тези книжа ще е 14 години и 11 месеца с дата на емисията 12 ноември 2003-а и падеж 11 октомври 2018 година. Те ще се олихвяват при 6% на годишна база. Считано от 11 април 2004 г., на всеки шест месеца в евро ще се изплащат лихвите. Главницата ще се издължи на падежа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във