Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РАДОСТТА НА ДИЛЪРИТЕ ПРОДЪЛЖАВА

Банковата ни система и през изминалата работна седмица разполагаше с изобилие от левове в сметките си в Централната банка, в резултат на което радостта остава трайното настроение на дилърите. Среднодневните салда бяха около 550 млн. лева. Основание за задоволство даваше фактът, че с наличните суми при БНБ безпроблемно се поддържаха минималните задължителни резерви и се обезпечаваха всички междубанкови левови разплащания. В резултат на наличието на прекомерна левова ликвидност в системата лихвените нива, срещу които се предоставше левов ресурс под формата на депозитни и репо сделки, се установиха под равнищата на тези по щатски долари и евро. Докато на родния паричен пазар левов депозит за един ден се търгуваше за около 0.9%, щатската валута се договаряше срещу 1.24%, а еврото - за 2.35 процента. Поради тази причина част от банките предпочитаха да пазаруват евро - инвестирана краткосрочно, обединената валута носи по-висока доходност - и така се надяват с положителния лихвен диференциал да неутрализират курсовите разлики и да спечелят. Засиленото търсене на евро срещу левове повиши цената им от 1.9544 в понеделник до 1.955 лв. за едно евро в края на седмицата. Българските левове, предоставяни на междубанковия паричен пазар за срокове от една седмица, както и за един, два и три месеца, се договаряха съответно при 1.2, 1.7, 2 и 2.4 процента. Оборотите в понеделник достигнаха 130 млн. лева. През следващите работни дни те се понижиха съответно до 120 и 100 млн. лева. Въпреки този спад най-търгуваните еднодневни депозитни сделки продължиха да се търгуват при около 0.9% на годишна база. През идващата работна седмица очаквам наличностите в системата да се понижат под 500 млн. лв., в резултат на ежемесечното зануляване салдата по сметки на разпоредители с бюджетни средства при търговските банки. Лихвените нива по овърнайт депозитите ще продължат да гравитират около 1 процент.Това състояние на свръхлевова ликвидност неминуемо ще даде отражение върху резултатите от провеждания на 27 януари аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа. Със своята срочност те идеално се вписват в критериите на родния паричен пазар, където лихвените проценти се определят без каквато и да е намеса на централната ни банка. Предлагат се книжа с общ номинал 12 млн. лева. Датата на емисията е 29 януари. На 20 януари Българската народна банка проведе аукцион за продажбата на част от емисия тригодишни лихвоносни държавни ценни книжа. Общият й номинал от 50 млн. лв. ще се продава на два пъти. Сега бяха пласирани 25 млн. лв. от нея. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 5.5% на годишна база. Купонните плащания са на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. За нея бяха предложени 62.65 млн. лева. Оферти подадоха 23 финансови институции, одобрени за първични дилъри за първите шест месеца на настоящата година. Достигнатата минимална доходност, при която участник се е сдобил с част от количеството, е едва 4.23 процента. Нека да обърна внимание на факта, че седмица по-рано при продажбата на едногодишни сконтови ДЦК се достигна средна годишна доходност от 4.27 процента. Средната годишна доходност при продажбата на тригодишните съкровищни облигации се установи на 4.93%, а максималната на 5.05 процента. На вторичния пазар на ДЦК последната десетгодишна емисия, продавана на първичния пазар в началото на настоящия месец, се търгуваше при около 6.55 процента. При около 6.25% доходност се търгуваха количества от последната (миналогодишна) седемгодишна емисия ценни книжа. Срещу доходност от 5.5% станаха покупките на книжа от последната петгодишна емисия. Тригодишните им посестрими пък се търгуват при около 5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във