Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ОТНОВО СЕПНА ДИЛЪРИТЕ

Всеки месец към 14-о и 15-о число юридическите лица са задължени да превеждат към бюджета ДДС, данък върху печалбата си и общински данък. През тези два дни в държавната хазна се вливат около 200 млн. лева. За някои от банките в този период изникват проблеми с левовата ликвидност, тъй като трябва да подсигурят тези пари в сметките си в БНБ, за да осъществят разплащанията с фиска. Обикновено в средата на месеца възниква по-голямо от обичайното търсене на свежи левове, които могат да се осигурят най-бързо от междубанковия паричен пазар чрез сключването на депозитни и репо-сделки. Другата алтернатива е продажба на валута срещу левове. В резултат на това лихвените нива, при които се договарят левовите депозитни сделки, се покачват чувствително.Например в началото на изминаващата дълга работна седмица овърнайт депозитите се договаряха при около 1.3% на годишна база. В средата на периода, когато се правеха данъчните плащания, нуждата от левове за някои от финансовите институции нарасна главоломно. Те излязоха на паричния пазар с оферти за привличане на левов ресурс при много по-високи от обичайните лихви. Вследствие на това еднодневните депозитни сделки се договаряха при около 3.5%, но не липсваха и контракти, сключвани при 4 процента. В края на седмицата страстите се успокоиха и търсенето на левове беше задоволено напълно, като паричният пазар отново намери равновесната си точка около 2-та процента. Цената на едноседмичните депозити също претърпя известни колебания: в началото на периода тя беше около 2%, в средата на седмицата се покачи до около 4% и после отново спадна до 3 процента. Среднодневните обороти се задържаха относително високи, което в съчетание със сравнително ниските овърнайт-лихви е ясен признак за отличната левова ликвидност в банковата система. На 13 май БНБ проведе четвъртия аукцион, на който се пласираха последните 35 млн. лв. номинал от предвидените общо 90 млн. лв. от емисия ДЦК със срочност до падежа от 7 години и 3 месеца. Емисията е от отворен тип, т.е. общото й количество се продава на части чрез няколко последователно провеждани аукциона. Падежът й е 20 май 2009 година. Лихвените плащания ще се начисляват върху номинала при 7% на годишна база на всеки шест месеца. Първите 30 млн. лв. номинал се продадоха на 20 февруари при средна годишна доходност от 7.17%, а вторите - при едва 7.04 процента. Последните продадени сега държавни облигации се реализираха при 7.1 процента. За отбелязване е, че докато за продадените в началото на годината ценни книжа с такава срочност бяха подадени поръчки за 106.3 млн. лв., сега за участие бяха регистрирани едва 58.3 млн. лева. Този факт навежда на мисълта, че доходността при първичната им продажба е слязла до дъното и следва смяна в тренда на възвръщаемостта в посока нагоре. Никак няма да е чудно, ако следващата седемгодишна емисия държавни ценни книжа се пласира при средна годишна доходност от над 7.2 процента. За последните две седмици на май Министерството на финансите не е предвидило в емисионния си календар провеждането на аукциони за първична продажба на ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във