Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЕТЪК, 13-И, НАБЛИЖАВА

За първи път през тази година 13-ото число от месеца съвпадна с петък. Следващото и последно съвпадение на фаталния ден ще бъде през декември. На 13 септември започват и поредните ежемесечни плащания на данъци от юридическите лица. До 14-о число от месеца трябва да бъден преведен в хазната ДДС. На следващия ден пък в сметките й по график влизат авансовите вноски по Закона за корпоративното и подоходно облагане.Средномесечните преводи от търговските банки и техните клиенти към сметки на Министерството на финансите възлизат на 200 млн. лева. Тези средства излизат окончателно от банковата система. Разбира се, след време те отново ще се появят в оборота на банките, но под формата на изплатени заплати на бюджетните служители или на субсидии. Факт е обаче, че разликата във времето от излизането на левовите средства от банковата система до връщането им създава известен дискомфорт за търговските банки при управлението на левовата им ликвидност и за поддържането на минималните задължителни резерви. Друга предпоставка за временни напрежения на междубанковия паричен пазар е фактът, че привлечените средства (в това число и парите на бюджетните институции и организации) са на обща стойност от 3.9 млрд. лева. Минималните резерви от 8% върху тях са равни на 312 млн. лв., които кредитните ни институции трябва да поддържат по сметките си в Централната банка. След разрешените от БНБ корекции те намаляват до по-малко от 300 млн. лева. Въпросът е как с налични 300 млн. лв. да се изплатят на бюджета 200 млн. лв. и с остатъка да се поддържа ликвидност за клиентските и междубанковите левови разплащания. Обикновено пред тази дилема застават всички левови дилъри в усилните дни на данъчните преводи. Хубаво е да се повтори добрият опит от август, когато в резултат на масирани продажби на евро на БНБ много от банките ни се запасиха със свеж левов ресурс и спокойно посрещнаха данъчните плащания. Тогава лихвите не надскочиха 5 процента. За разлика от юни и юли, когато среднодневните стойности на лихвените равнища по еднодневните депозити достигнаха съответно до 7.3 и 4.65% на годишна база. В момента банките разполагат с 400 млн. лв. по левовите си сметки в Централната банка. Засега те са напълно достатъчни както за управление на ликвидността, така и за минималните резерви. Ситуацията може да се промени, ако след данъчните плащания наличните авоари се стопят до около 200 млн. лева. През седмицата еднодневните левови депозитни сделки на междубанковия паричен пазар се договаряха при около 1.3 процента. Понеделник и вторник бяха последните два работни дни от предишния регулационен едномесечен период, през който общата сума от ежедневните салда по сметки на търговските банки при БНБ трябваше да бъдат равни или по-големи от изискваните резерви. Наличието на достатъчно левове в системата помогна както за спокойното приключване на стария, така и за безпроблемното начало на новия период. Постъпилите над 200 млн. лв. за плащане на пенсии повишиха допълнително ликвидността в системата. Лихвените равнища на едноседмичните сделки учудващо останаха високи и някои от участниците привличаха левов ресурс срещу малко по-малко от 4 процента. При нива над 4% пък се договаряха едномесечните контракти. През следващата работна седмица се очаква покачване на лихвите на междубанковия пазар едва в последните й дни, когато първите данъчни плащания ще са вече факт. На 2 септември Българската народна банка проведе аукцион за продажбата на 12 млн. лв. тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Емисиите от ДЦК със срочност от три месеца са регулярни, пласирането им е през първата седмица на месеца, а достигнатата средна проста годишна доходност от реализацията им автоматично се приема за основен лихвен процент. В този търг участие взеха 21 финансови институции. Достигнатата средна годишна доходност е 3.75 процента. На 9 септември Централната банка ще проведе аукцион за продажба на тригодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации. Министерството на финансите е решило общата им сума да бъде от 50 млн. лева. Сега са предложени 25 млн. лв. номинална стойност, а оставащата половина ще се реализира също на аукционен принцип на 9 декември. Лихвеният процент на емисията е 6% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във