Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ ОКАЧВА МАЛКАТА МЕСЕЧНА БУРЯ

От началото на март лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се договарят в абсолютно тесния диапазон от 1.93 до 1.95% на годишна база. Основна причина за този ефект са сравнително високите нива на общите левови наличности на банките в сметките им в Българска народна банка. Среднодневните банкови авоари надскочиха 1 млрд. лв. и бяха предостатъчни както за обезпечаване на междубанковите разплащания, така и за покриване на завишените изисквания на Централната банка за нивото на минималните задължителни резерви. Банките явно не смогват да превалутират левовите си наличности в евро, които да предоставят на международните финансови пазари срещу малко по-високи равнища - 2.05 процента. Наближава времето за ежемесечната малка буря. Това са критичните за финансовата ни общност дати 14 и 15, които са и първите два работни дни от следващата седмица. Дотогава юридическите лица в страната трябва да са превели дължимите акцизи и ДДС, както и данъка върху печалбата и данъка към общините. Обикновено по тези пера в хазната постъпват близо 300 млн. лева. Съвсем нормално е в обстановка на намалена левова ликвидност да очакваме известен превес на търсенето над предлагането на свеж левов ресурс. В резултат на това лихвените проценти по най-ликвидните овърнайт депозити вероятно ще се доближат до тези по еврото.Вторият и може би по-голям шок банковата ни система ще преживее в края на месеца, когато изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации и внасяне на дължимия данък върху печалбата и данък за общините за предходната финансова година. Нека да припомня, че в края на март 2004 г. овърнайт депозитите вече се търгуваха при около 3.7%, при положение че в началото на същия месец те се договаряха при 1.5 процента. През 2003 г. пък в началото на същия месец цената на ресурса беше 0.6% на годишна база, а в края на периода се повиши до 3 процента. Незабравими в този смисъл ще останат и мартенските котировки на овърнайт депозитите през 2001 и 2002 година. И в двата случая заради годишното данъчно издължаване процентите по търгувания левов ресурс на междубанковия пазар достигнаха съответно 10 и 25% на годишна база. Дилърите вече са си взели поука от тези събития. От друга страна, Българската народна банка въведе облекчен режим за търговските банки за прехвърляне на еврови наличности от сметките им в първокласни европейски банки към сметките им в БНБ и последващата им продажба, и то през текущия работен ден. Това дава възможност за скоростно набавяне на свеж левов ресурс срещу ефективна продажба на евро, но само на банки, които разполагат с такъв ресурс.Доходноста на десетгодишните държавни съкровищни облигации, противно на здравата логика, се понижи до 4.11 процента. Това се случи на проведения от Българската народна банка на 7 март аукцион за пласиране на втори транш от 25 млн. лева. Първите 25 млн. лв.се реализираха в първата половина на януари при малко по-високата годишна възвръщаемост от 4.17 процента. При 4.25% годишна лихва ще се начисляват лихвите върху номинала и ще се изплащат два пъти годишно. Нормално беше на сегашния търг да се достигне доходност от порядъка на 4.4 до 4.5%, защото немските държавни книжа се търгуваха при 3.7 процента. Ако към тях добавим рисковата премия за страната от 0.5% и премия за валутен риск, както и за по-слабата ликвидност на местния пазар, простата аритметика подсказва по-високите стойности от 4.5 процента. Но пазарните сили се оказаха, както обикновено, по-силни от математиката. Инвеститорите в български държавен дълг бяха гладни за свежи книжа. Опустошителното им желание да се сдобият с тях натисна дохода до тези сравнително ниски стойности. На 14 март Министерството на финансите предлага за продажба тригодишни съкровищни облигации с номинална стойност 25 млн. лева. Това е и първата продажба на книжа с такава срочност на първичния пазар. Лихвеният процент, при който ще се начисляват купонните плащания, е 3.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във