Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ - БЕЗ ИЗНЕНАДИ ЕДИН ТЪРГ ПРЕДИ ФИНАЛА

През изминалите пет работни дни лихвите на междубанковия паричен пазар запазиха низходящата тенденция, която се оформи в началото на месеца, при отлична левова ликвидност в банковата система. Банките продължават да разполагат в сметките си в Централната банка със значително повече пари, отколкото са им необходими за да поддържат задължителния минимален резерв. Овърнайт депозитите се търгуваха в тесния диапазон между 1.2-1.5 процента. Тези стойности са близки до рекордно ниските в началото на годината 0.8 процента. Тогава банковата система беше задръстена с преведени от финансовото министерство средства за изплащане на настъпили падежи и лихвени плащания по притежавани от първичните дилъри и техните клиенти ДЦК. В момента ситуацията е подобна, с единствената разлика, че сега бюджетните пари са предназначени за изплащане на 13-а заплата на държавните служители, на добавки за пенсиите и за издължаване на неплатените досега заплати.
През изминалата работна седмица едноседмичните сделки се сключваха при 2 процента. Дилърите избягваха да предоставят левов ресурс за по-дълги периоди поради много ниската му цена. Преотстъпването на ресурс с падеж от един месец се договаряше срещу около 3.5 процента.

Една от алтернативите банковите ни институции да вложат някъде свободните си левове беше да купуват тримесечни безлихвени държавни ценни книжа, чиято продажба Централната банка беше насрочила за понеделник, 18 декември. От общо 24 първични дилъри на ДЦК обаче участваха само шестнадесет. Общата сума на регистрираните от БНБ поръчки достигна 10.16 млн. лева. В резултат на това 5-те млн. лв. номинална стойност на емисията се продадоха изцяло. Достигнатата средна годишна доходност се понижи от предишните 4.58 до 4.54 процента.
Поръчки за участие в другия аукцион на БНБ за продажба на лихвоносни ДЦК, който се проведе същия ден, подадоха 14 от първичните дилъри. Предлаганата емисия беше тригодишна от отворен тип и това беше последният от общо трите аукциона за продажбата на 30 млн. лв. номинална стойност. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 7.5 процента. Трябва да се припомни, че първите два транша от емисията, продадени в третите седмици, съответно на месец октомври и ноември, се реализираха при една и съща средна годишна доходност от 6.96 процента. Сега последното количество от нея се продаде при средна годишна доходност от 6.86 процента.

Последната емисия държавни ценни книжа за тази година Министерство на финансите ще предложи за продажба чрез организиран от БНБ аукцион на 27 декември. Тя е редовна тримесечна безлихвена емисия с общо количество от 5 млн. лева номинална стойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във