Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ СТАНАХА ДЕФИЦИТНА СТОКА

Левовите средства по сметки на търговските ни банки в Българска народна банка вече втора поредна седмица намаляват драстично. Точната сума на общите левови авоари към 3 май беше 490 млн. лева. През следващите работни дни тези наличности трайно и методично се топяха и до 11 май достигнаха 390 млн. лева. Дотогава някои от банките вече бяха върнали част от общо 185 млн. лв., които преди една година бяха взели от фискалния резерв на страната и които при тях бяха оформени като депозит. Следваха датите 14 и 15, докогато трябва да се издължат месечните вноски на ДДС, акцизи, данък върху печалбата и данък към общините, с които се облагат юридическите лица по Закона за корпоративното и подоходно облагане. Обикновено по тези пера към хазната се насочват нетно около 250 млн. лева. На дилърите им беше ясно, че с наличните тогава средства няма как да се платят налозите и да им останат достатъчно пари по сметките им в БНБ за обезпечаване на междубанковите разплащания и за поддържане на минималните задължителни резерви. Ето защо част от тях прибягнаха до единствения сигурен начин за набавяне на свеж левов ресурс - продажбата на евро на Централната банка. В резултат на такива транзакции в банковата система постъпиха 244 млн. лева. Общите левови авоари в нея сега са 270 млн. лева. Простите сметки показват, че от началото на месеца досега салдата по сметки на бюджета при БНБ са се увеличили нетно точно с 460 млн. лв., т.е. търговските ни банки вече не могат да оперират с тях. Това е основната причина от началото на май лихвите при сделките на междубанковия паричен пазар за левов ресурс да са сравнително високи. През същия месец на миналата година средната стойност на еднодневните депозитни сделки е 2% на годишна база. Сега те се договарят при два пъти по-високите 4%, като във вторник сделки се сключваха и при 5.5 процента. Между 5 и 5.5% се регистрираха транзакции със срочност от една седмица до един месец. В резултат на активната междубанкова търговия с левов ресурс среднодневните обороти вече традиционно са около 130 млн. лв., след като година по-рано те едва достигаха и 70 млн. лева. До края на месеца не очаквам драстични промени в условията, които обуславят пазарното поведение на участниците на паричния пазар. Смятам, че натрупаните дотогава свръхрезерви ще са предпоставка за засилване на предлагането на ресурс на междубанковия пазар, в резултат на което лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки ще се понижат. Търговията с държавни ценни книжа става все по-вяла при съществуващото свръхпредлагане на книжа на вторичния пазар. Пренасочването на бюджетни средства от сметки в търговските банки към сметки в БНБ води до отпадането на ангажимента да се блокират ДЦК за обезпечаването им. Така освободените книжа веднага се предлагат на пазара, където за съжаление купувачи почти няма и те се превръщат в крайно неликвиден инструмент за инвестиции. Няколкото единични сделки с книжа със срочност до падежа от една година се договориха при 4% годишна възвръщаемост. Книжа с падеж в началото на 2007 г. пък се договаряха при около 4.5% годишна възвръщаемост. Тези с остатъчен срок от пет години се търсеха при 5.4% годишен доход. Не бяха регистрирани сделки с по-дългосрочни ценни книги.На 25 май Българската народна банка ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни държавни съкровищни бонове. Те са безлихвени, сконтови. Министерството на финансите е предвидило да пласира книжа с номинална стойност 12 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във