Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ СЕ ЗАЛЕЖАХА

Паричните средства на банковата система, които се поддържат по безлихвени сметки в БНБ, определено се залежаха, и то не само защото стоейки там, те не носят никакви приходи на търговските банки, а и поради липсата на реални алтернативи за инвестирането им. Краткосрочното им инвестиране на БФБ-София е лишено от всякаква логика поради изключително ниската ликвидност.Инвестициите в ДЦК, от друга страна, също не са оптималното решение, защото ликвидността на междубанковия вторичен пазар също все още не е на нужното високо ниво. Още не е дошло времето, когато ще се достигнат необходимите обороти, благодарение на които разликата между курс купува и курс продава да се свие в достатъчно приемливи за широкия кръг инвеститори граници. За краткосрочно финансиране на този сегмент може да се разчита единствено и само при покупка на тримесечни държавни съкровищни бонове, и то предимно на първичен пазар. Ето защо една от реалните и добре действащи в момента алтернативи е предоставянето на свободните левови авоари на междубанковия паричен пазар. Тя се е доказала във времето, имайки предвид, че оборотите на този пазар се повишават прогресивно. Така например за февруари 2004 г. общият оборот достигна 2.25 млрд. лв., докато за същия период на тази година се очертава той да надхвърли 4 млрд. лева. Огромната почти двойна разлика може да се обясни с достиганите лихвени нива (тогава от едва 0.65% на годишна база по еднодневните депозитни сделки и 1.89% сега). По-високата лихва определено стимулира банките да предоставят свободните си левове на нашия пазар, вместо да ги превалутират в евро и предоставят на чуждестранни банки. На какво се дължи тази драстична промяна в поведението на дилърите? Нека да си припомним, че година по-рано БНБ все още не беше дала възможността на банките за покупка и продажба на евро при един и същи фиксиран курс от 1.95583 лв. за 1 евро, както и възможността евровите наличности по сметки при първокласни европейски банки да могат да се превеждат с вальор същия работен ден по сметка в БНБ. По този начин на търговските банки се спестяват курсовите разлики и така на практика се изравниха условията, при които те могат да превалутират евровите си авоари в левови и обратното. На принципа на скачените съдове лихвените равнища по левовите депозити, договаряни на междубанковия паричен пазар, мигновено се изравниха с тези в еврозоната. През изминалата седмица банките разполагаха с предостатъчно средства както за обезпечаване на минималните задължителни резерви, така и за подсигуряване на необходимите средства за изпълнение на междубанковите разплащания. Стойностите на индекса ЛЕОНИЯ се задържаха на нива, значително по-ниски от 2%, на колкото се договаря еврото на междубанковите финансови пазари. В резултат на това новата стойност на основния лихвен процент очаквам да бъде около 1.9 процента. Нека да припомня, че стойността на ОЛП се определя като средна стойност на достиганите през предходния календарен месец стойности на ЛЕОНИЯ. Той се определя веднъж месечно и влиза в сила от първо число на новия период.През следващата кратка работна седмица от само три дни банковата общност ще съсредоточи усилия към успешно приключване на поредния едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви. Последният такъв възможен ден е 2 март. Не очаквам каквото и да е голямо драстично отклонение от установените лихвени нива, предвид факта, че в същото време банките ще получат и първите траншове за изплащане на пенсиите, както и субсидиите за общините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във