Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ СЕ СТОПИХА

Левовата парична маса в банковата система едва достигна 415 млн. лева, и то само за един ден в началото на този месец. За сравнение в началото на септември левовите авоари на търговските банки в безлихвените им сметки в Българска народна банка само за една седмица достигнаха 460 млн. лева. Тогава изобилието от левов ресурс свали трайно лихвените нива и най-ликвидните еднодневни депозити се търгуваха под 1% на годишна база. За първата десетдневка на сегашния месец средният лихвен процент по овърнайт депозитните сделки е доста над 1 процент. В началото на всеки месец на отделни траншове в продължение на две седмици в банковата система постъпват над 260 млн. лв. за изплащане на пенсии и социални помощи. Благодарение на тях банковите институции временно се радват на отлична левова ликвидност, която се запазва около седмица - до момента, когато сумите се изтеглят от касите. Във връзка с приключването на деветмесечието част от юридическите лица още в началото на сегашния месец преведоха по-големи суми към единната бюджетна сметка, поддържана единствено при Централната банка. Ето защо сега банковите ни институции при едни и същи постъпления, но при по-големи разходи за данъци и такси разполагат с по-малко левов ресурс, а лихвените нива, при които той се търгува, са по-високи спрямо тези от предишните месеци. През първия работен ден от изминалата седмица при наличието на общо 385 млн. лв. в банковата система овърнайт депозитите все още се търгуваха на нива около 0.9% на годишна база. На следващия ден, при наличието на повече от 406 млн. лв. и непроменен оборот на междубанковия пазар от 93 млн. лв., лихвите по еднодневните депозити се покачиха стремително до средните за деня 1.6 процента. Имаше засилено търсене на левов ресурс още през първите часове на работния ден. В сряда при спокойна търговия и балансирано търсене и предлагане на левов ресурс оборотите се свиха до 74 млн. лв., а лихвите се понижиха до 1.3 процента. През последните два дни от седмицата отново при засилено търсене на свеж левов ресурс и при все по-ограниченото му предлагане лихвените нива се повишиха до 1.8 процента. Още в началото на следващата работна седмица юридическите лица отново ще активизират ежемесечните преводи на данъчните си задължения. До 14-о число те трябва да са превели ДДС и акцизи, а до 15-о число данъка върху печалбата си и данъка към общините. Общите месечни суми по тези пера, които са превеждани през предходната година, са 400 млн. лева. Този факт е малко стряскащ на фона на малко под 400 млн. лв., с колкото разполагат търговските ни банки в БНБ. Най-вероятно отново крайните продажби на евро на БНБ срещу заверка в левове ще спасят положението, и то при фиксирания курс от 1.94605 лева за 1 евро. Нека да припомня, че през изминаващата седмица на междубанковия пазар вследствие на добрата левова ликвидност 1 евро се купуваше и за повече от 1.948 лева. На 6 октомври, както и в началото на следващата седмица Министерството на финансите не предложи за продажба държавни ценни книжа на аукциони организирани от Българска народна банка. На 20 октомври се очаква да се проведе търг за реализирането на част от седемгодишна лихвоносна емисия на ДЦК. На вторичния пазар книжата с остатъчна срочност до падежа две години се търгуваха при 4.2% годишна доходност. Сделки с последните петгодишни книжа се регистрираха при 5.05 процента. Седемгодишната и единствена за тази година емисия с падеж февруари 2010 г. се търгува вече при 5.4% годишна възвръщаемост. Номинали от последните десетгодишни книжа сменяха притежателя си при 6.03 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във