Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ ОТНОВО ВЛАСТВАТ НА ПАЗАРА

Левовата парична маса, притежавана от търговските ни банки по сметка в БНБ, нарасна с над 20 % и по този начин си завоюва доминираща позиция при определяне на краткосрочната паричната политика на банковата система. През последните работни дни на изминаващата седмица банките вече разчитаха на 380 млн. лв. по сметки при Централната банка, а само седмица по-рано наличностите им се бяха свили до 340 млн. лева. Тук е мястото да се отбележи, че тогава, в разгара на издължаване на акцизите и ДДС както и на данъка върху печалбата, чиито срокове са 14-о и 15-о число от месеца, наличните левове на банковата общност се стопиха до нищожното количество от 130 млн. лева. Само мълниеносните масови продажби на евро срещу левове на БНБ допринесоха за успокояване на нажежената обстановка на междубанковия паричен пазар, където еднодневните левови депозитни сделки вече се предлагаха и при 2.5 % на годишна база.През цялата изминала работна седмица ликвидността на банките се подобряваше с всеки изминат ден в резултат на балансирани поетапни постъпления от бюджета. Нетните левови постъпления от хазната бяха за близо 70 млн. лева. С част от тях някои от банките побързаха да възстановят поизтънелите си запаси от евро, в резултат на което бяха реализирани нетни покупки на евро за 40 млн. лева. Среднодневните лихвени проценти, при които се договаряха най-ликвидните овърнайт депозитни сделки, се понижиха от 2.26 % на годишна база (в края на предишната работна седмица) до 1.95 % при изтичането на настоящата. Силно впечатление прави фактът, че оборотите на паричния междубанков левов пазар рязко се понижиха, след като Централната банка обяви единен фиксиран курс от 1.95583 лв. за 1 евро, при който тя ще купува и продава в неограничени количества единната европейска валута. Среднодневните обороти паднаха до 60 млн. лв., при положение че преди няколко месеца достигнаха до 120 млн. лева. През юни 1.7 млрд. лв. са сменили временно притежателя си срещу средномесечната стойност за първите шест месеца от 2.040 млрд. лева. През следващата работна седмица не се очакват каквито и да е събития, които биха повлияли драматично на ликвидността в банковата система. Още в понеделник първичните дилъри на държавни ценни книжа ще получат точно 12 млн. лв. поради падежа на притежавани от тях и от техни клиенти три месечни безлихвени съкровищни облигации. В сряда обаче част от тях ще излязат отново, защото тогава ще се плащат придобитите на аукциона за продажбата на нова три месечна сконтова емисия книжа на 26 юли . Министерството на финансите очаква да изтегли от банките близо 50 млн. лв. в самия край на календарния месец във връзка с изискването част от разпоредителите с бюджетни средства в края на всеки месец да осъществят централизация на левовите си авоари от сметки при търговските банки по единната бюджетна сметка, поддържана при БНБ. Ето защо се очаква един ликвиден и добре балансиран междубанков паричен пазар с продължаваща силна привързаност на лихвените нива на местния пазар към тези по еврата, търгувани на международните финансови пазари, а именно 2 % на годишна база. През седмицата търговията с ДЦК беше замряла. Бяха договорени малко сделки - с книжа, емитирани през 2002 и 2003 г., а остатъчните срокове от четири години и половина се изтъргуваха при 5.2 % годишна доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във