Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ ИЗЧЕЗНАХА... ВРЕМЕННО

Левовете в банковата система изчезнаха, но временно. С наличните левове банките и техните клиенти - физически и юридически лица, платиха на държавата и общините дължимите данъци. Тези пари, но под друга форма, хазната ще ги върне в системата.Към края на предишната работна седмица банките разчитаха на малко повече от 500 млн. лв. по сметки в БНБ. След окончателното плащане на дължимите данъци и такси към 1 април, но не на шега, наличните авоари се стопиха до 320 млн. лева. В същото време финансовото министерство започна да зарежда сметките на търговските банки в Централната банка с необходимите средства за изплащане на пенсиите. В резултат на това в края на седмицата банките вече разчитаха на 400 млн. лв., с които трябва да извършат междубанковите разплащания и да поддържат изискваните минимални задължителни резерви. Лихвите по най-търгуваните овърнайт депозити на междубанковия пазар стартираха от 2.8% в началото на периода и достигнаха 4.4% в средата на седмицата, но се понижиха отново до близо 2% в последните два работни дни. Едноседмичните сделки се договаряха на нива, близки до 2.2%, а едномесечните - при около 2.8 процента. Дневните обороти се понижаваха постепенно. След като през последния работен ден на предишната работна седмица в системата се превъртяха 135 млн. лв. (което е два пъти над обичайните 75 млн. лв.), през първия ден на тази бяха договорени 127 млн. лева. В средата на периода оборотът спадна под 100 млн. лв. и се задържа на това ниво до края на седмицата. През идващите работни дни левовата наличност в банковата система ще се задържи на много добри нива. Средно дневните салда на търговските ни банки в БНБ ще са близки до сумата от 450 млн. лв., която е напълно достатъчна за осъществяване на междубанковите разплащания и за поддържане на минималните резерви. Среднодневните обороти ще се запазят високи - около 100 млн. лв., а лихвените нива по най-ликвидните еднодневни междубанкови депозити ще се задържат около 1.5 процента. На 31 март Българската народна банка проведе вторият и последен аукцион за продажбата на десетгодишни съкровищни облигации с обща номинална стойност 50 млн. лева. Участие в търга взеха 22 финансови институции (от общо 25 избрани за първични дилъри). Те и техните клиенти подадоха поръчки за придобиване на част от книжата за 56.36 млн. лева. Държавните ценни книжа са лихвоносни. При 7.5% на годишна база ще се начисляват лихвите върху номинала и ще се изплащат на всеки шест месеца. Първите 30 млн. лв. от тях се реализираха на 8 януари при средна годишна доходност от 6.93 процента. Вследствие на отличната ликвидност в банковата система и на липсата на алтернативи за влагане на свободните левови средства инвеститорите в държавни книжа целенасочено и последователно, в продължение на близо три месеца, купуваха и от тази емисия. В резултат на това цената на книжата се повишаваше, т.е. доходността им се понижаваше. През втората половина на март Централната банка регистрираше сделки вече при 6.2 процента. Датата за плащане на сега продаваните от Министерството на финансите 20 млн. лв. номинал от същата емисия беше 2 април, но тя съвпадна с времето, в което първичните дилъри и техните клиенти имаха голяма нужда от всеки лев, защото до края на март те вече бяха платили данъците си. Ето защо нивото на достигнатата годишна доходност от 6.76% беше значително по-високо спрямо нивата, при които тази емисия се търгуваше доскоро. На 7 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажбата на едногодишни безлихвени държавни съкровищни бонове. Общото количество на емисията ще е 20 млн. лева. Плащането на книжата и датата на емисията е 9 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във