Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ЗАПАЗИ ХЛАДНОКРЪВИЕ

През изминалата работна седмица юридическите лица плащаха данъци, в резултат към държавната хазна потекоха големи суми. Този път банковата система запази присъствие на духа и се справи много успешно със създалата се ситуация масово да се пренасочват левови преводи към единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само при Българска народна банка. Паричният междубанков пазар отчете изтичането на левовете с непоколебимо хладнокръвие, защото дилърите този път се бяха подготвили и си набавиха свеж левов ресурс, като продадоха евро на Централната банка. Както е известно, до 14-о и 15-о число от месеца юридическите лица са длъжни да преведат дължимите данъци. Обикновено именно около тези дати на междубанковия паричен пазар зрее напрежение и в резултат на засилено търсене на заемен левов ресурс лихвените проценти по най-търгуваните - овърнайт депозити, отскачат нагоре. През сегашния данъчен период лихвените колебания успешно бяха овладени благодарение на вече натрупания голям опит от участниците на пазара. Среднодневно банковата ни система разчиташе на около 530 млн. лв., които са със 150 млн. лв. повече от доскорошното количество от 380 млн. лв., защото вече само половината от касовите наличности на банките се признават за минимални задължителни резерви. Общата им сума за цялата банкова система е 300 млн. лева. Среднодневните търгувани обеми нараснаха двойно: от доскорошните 70 млн. лв. те отскочиха до 140 млн. лева. Драстично увеличеното търсене срещна адекватно предлагане. Част от него дойде от банките, разполагащи в този момент с много излишни левови ресурси и натрупали досега големи излишъци, спрямо изискуемите от тях минимални задължителни резерви. Другата част от притока на свеж левов ресурс дойде от участниците на пазара, които разчитаха на авоарите си в евро, поддържани по сметки в първокласни европейски банки. Сега те преведоха част от тях по сметки в БНБ и с последващата им продажба се сдобиха с левов ресурс по сметки в Централната банка. Благодарение на тези транзакции лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се запазиха непроменени от края на предишната седмица със стойности от 2.05% на годишна база. В широкия диапазон между 2.4 и 2.8% на годишна база пък се договаряха депозитните сделки със срочност от една седмица до един месец. През следващата работна седмица не очаквам настъпването на каквито и да е събития, които биха изкарали паричния междубанков пазар от равновесие и биха довели до драстично понижаване или повишаване на лихвените проценти. На първичния пазар на държавни ценни книжа Министерството на финансите успешно пласира поредните 20 млн. лв. чрез аукцион, организиран от БНБ. Емисията е тригодишна лихвоносна с купони, равни на усреднения тримесечен SOFIBOR, като начисляваните лихви са платими на всеки три месеца. Това беше последният, пети търг за продажбата на книжа от тази емисия, в резултат на което общия й обем достигна заплануваното количество от 100 млн. лева. Средната продажна цена със своите 100.08 лв. за 100 лв. номинал не беше изненада за участниците на пазара. На следващия аукцион, предвиден за 25 октомври, ще се разиграят тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове, чието количество, както обикновено, ще е 12 млн. лв. номинална стойност. На вторичния пазар на ДЦК инвеститорите наблегнаха на сделки с дългосрочни облигации с падеж юли 2013 и февруари 2014 година. Най-често договаряната годишна доходност, при която се сключваха сделките, беше 5.18 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във